Książki
Publikacje n.t. nuncjatury XVII w. w Polsce
Na tropach Świętego Józefa
Kościół milczenia dzisiaj
Rozprawy i artykuły
Inne druki
Przekłady
Recenzje i omówienia
Rękopisy
Bibliografia przedmiotowa

Ponad 182 publikacji (nie licząc złożonych do druku!)
Tabela KATEGORII PUBLIKACJI i REFERATÓW:

Data 30 XI 2010 1983 2006 30 XI 2010
  OGÓŁEM przed dr przed dr hab. po dr hab.
publikacje 180 4 108 68
książki 8 - 5 3
artykuły 82 4 50 28
artykuły rec. 27 - 13 14
recenzje. 25 - 18 7
sprawozdania 13 - 10 3
artykuły inne + art. popularne 56 - 25 31
referaty na k. międzyn. 14 3 4 7
referaty na k. krajowe 7 1 2 4
 1. Cystersi w Krzeszowie jako propagatorzy kultu św. Józefa na Śląsku w XVII i XVIII wieku , "Colloqium Salutis", 10(1978), s. 121-146;
 2. Bernard Rosa (1624-1696) opat krzeszowskich cystersów jako propagator kultu św. Józefa, w: Józef Z Nazaretu, red. O. Stokłosa, t.2 Kraków 1979, s. 267-290;
 3. Bernard Rosa, abbe de Krzeszów, et la devotion a Saint Joseph , "Cahiers De Josephplogie", 29(1981) p. 378-402; EJ 35(1981), s. 378-402;
 4. Ehrhard Alber Josef Maria (1862-1940), w: EK KUL t. 4 Lublin 1983 k. 753;
 5. Ehses Stefan (1855-1926), w: EK KUL t. 4, k. 755;
 6. "Trójca stworzona" jako podstawowa kategoria józefologii opata Bernarda Rosy SOC (1624-1696), "Summarium" 10(1981), s. 83-91;
 7. Bernarda Rosy nauka o św. Józefie w świetle koncepcji mistycznych zaślubin duszy z ŤTrójca stworzonąť , "Colloqium Salutis" 16(1984), s. 119-165 ;
 8. Saint Joseph et le mariage mystique de I'ame avec la "Trinite cree" selon Bernard Rosa, "Cahiers De Josephologie" (1984) n. 1, p. 57-77;
 9. Trynitarny egzemplaryzm w nauce o Świętym Józefe u Bernarda Rosy i jego kontynuatorów (część 1) , "Śląskie Studia Historyczno - Teologiczne" 18(1985), s. 57-79;
 10. Orientamento mariotipico e cristocentrico della giuseppologgia di Jerzy Iwanek, S.J. (1643-1693), in: "Presencia De San Jose En El Siglo XVII - Actas del Cuarto Simposion Internacional", Valladolid 1985, p. 197-206;
 11. Trynitarny egzemplaryzm w nauce o świętym Józefie u Bernarda Rosy i jego kontynuatorów, "Śląskie Studia Historyczno - Teologiczne", [Cz. 2] t. 19-20 (1986-1987), s. 103-131;
 12. Mariotypiczna i chrystocentryczna orientacja józefologii Jerzego Iwanka SJ (1643- 1693), "Ateneum Kapłanskie" 78(1986) n. 2-3, s. 274-285;
 13. Opactwo cystersów krzeszowskich - czołowy ośrodek śląskiej kontrreformacji, "Sobótka", (1986) n.4, s. 539-559;
 14. Kult św. Józefa na Śląsku w XVII i XVIII wieku, w: "Misericordia Et Veritas", red. J. Mandziuk i J. Pater, Wrocław 1986, s. 147-171;
 15. Fokolarini, Movimento dei Focolari w: EK KUL t. 5, Lublin 1989, k. 364-365;
 16. Fossano, w: EK KUL t.5, k. 414;
 17. Fossombrone, w: EK KUL t. 5, k. 415;
 18. O formacji do kapłaństwa we współczesnych uwarunkowaniach [udział w dyskusji polskich delegatów na Synod Biskupów 90], "Ateneum Kapłańskie" 83(1991) nr 491 z. l, s. 34-60;
 19. Kapłan cywilizacji miłości; nowe perspektywy VIII-go Synodu Biskupów (30.IX-28.X.1990) , "Homo Dei" 40(1991) nr 1-2, s. 5-12; "Dobry Pasterz" (1991) z. XI, s. 108-116;
 20. Le Culte De Saint Joseph En Silesie Aux XVIIe et XVIIIe Siecles, "Cahiers De Josephologie", 40(1992), n. 2, p. 235-273;
 21. Kapłani - w służbie Kościoła Wspólnoty i nowej ewangelizacji , LXI(1993) "Homo Dei", n. 1, s. 3-8;
 22. Kapłani - skuteczne narzędzie jedności Kościoła, wspólnoty i nowej ewangelizacji, "Dobry Pasterz" (1993) z. 13, s. 38-44;
 23. Nowy model kapłana, "Dobry Pasterz" (1993) z. 13, s. 81-99;
 24. Powołanie kapłańskie w duszpasterskim posługiwaniu Kościoła, "Ateneum Kapłańskie" 85(1993) z.2 (504), s. 252-265
 25. Błogosławiona Benigna. Próba przybliżenia genezy, tradycji oraz nowych aspektów kultu, w: Śląskie Sympozja Historyczne, t. 2, Bitwa legnicka. Historia i tradycja. red. W. Korta, Wrocław-Warszawa 1994, s. 376-405;
 26. Służba wojskowa alumnów w PRL, "Chrześcijanin w świecie" XXIV(1994), n. 1, s. 119-135;
 27. Wkład Kościoła w budowanie Nowej Europy, "Dobry Pasterz (1994), z. XV, s. 113-125;
 28. Kościoły Europy Wschodniej odkrywają swoją tożsamość, "Dobry Pasterz (1994), z. XV, s. 218-243;
 29. Kościół w Europie odkrywa swoją tożsamość. Spotkanie biskupów z Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa, 13-16 X 1994, "Chrześcijanin w Świecie" 25(1994), z. 4, s.158-180;
 30. I libri polacchi su S. Giuseppe nell'Ottocento, "Estudios Josephinos" 49(1995), p. 451-472;
 31. Polska książka o świętym Józefie w XIX wieku, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", t. 65 (1996), s. 255-287;
 32. Iwanek Georgius (Jerzy) SJ, ur. 3 IV1643 w Frýdku (Śląsk Cieszyński), zm 12 X 1693 w Hradcu Králové, pisarz ascet., propagator kultu św. Józefa w Czechach , EK KUL, VII, Lublin 1997; 568;
 33. Polskie publikacje o św. Józefie w 30-letnim okresie posoborowym (1966-1996), "Saeculum Christianum" 4(1997) n.2, s. 195-242;"Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", t. 68 (1997), s. 235-257; "Ateneum Kapłańskie" 91(1999) z. 1(539) t. 132, s. 81-104 (bez aneksów w postaci tabel);
 34. Le Chiese dell'Europa Orientale scoprono la propria identit , "Nuova Umanit " 20(1998), n. 6 (120), s. 689-719;
 35. Herb rodziny Lancellottich oraz jej przedstawiciela Jana Chrzciciela Lancellotti - nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622 - 1627),"Saeculum Christianum" 1(1994), n.1, s. 161-172;
 36. Kariera kurialna i dyplomatyczna do roku 1614 Giovanniego Battisty Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce w latach 1622-1627, w: Słowo nieskowane, Księga Jubileuszowa dla ks. Jana Kruciny, red. A. Nowicki, J. Tyrawa, Wrocław 1998, s. 661-672;
 37. Obecność nuncjusza Giovanniego Battisty Lancellottiego na sejmach, "Saeculum Christianum" 5(1998), n. 2 s. 145-194;
 38. Bibliografia Polskich Druków O Świętym Józefie -Najnowsze zestawienie dla okresu 17 i 18 wieku, "Legnickie Wiadmości Diecezjalne" 8(1999), nr 1, s. 101-118;
 39. Polityka PRL w stosunku do powołań i formacji młodych kapłanów, "Saeculum Christianum" 6(1999) nr 1, s. 55-74;
 40. Początki Misji Dyplomatycznej Giovanniego Battisty Lancellottiego, 31-szego nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622-1627), "Roczniki Teologiczne KUL" 46(1999) z. 4, s. 79-118;
 41. Rekomendacje Zygmunta III Wazy w sprawie kardynalatu Giovanniego Battisty Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce w latach 1622-1627, "Nasza Przeszłość" (1999) t. 91, s. 171-206;
 42. Podstawowe źródła do badań nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego w Polsce (1622-1627), "Saeculum Christianum" 6(1999), n. 2 s. 209-224;oraz "Studia Warmińskie" 36(1999), s. 125-140;
 43. Korespondencja internuncjusza audytora Antonio Francisco Cirioli z Sekretariatem Stanu w przededniu sejmu zwyczajnego zwołanego w Warszawie w 1623 roku (edycja listów od 26 XI 1622 do 24 I 1623), "Folia Historica Cracoviensia" 6(1999), s. 111-128; "Folia Historica Cracoviensia" 6(1999), s.
 44. Diecezja Nola w latach 1615-1655. Rządy biskupa Giovanniego Battisty Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622-1627), "Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego" 20(2000), vol. 7 s. 113- 138;
 45. Całościowe zestawienie źródeł nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego posła papieskiego w Polsce w latach 1622-1627, w: Służcie Panu z weselem. Księga pamiatkowa ku czci kard. Henryka Gulbinowicza...), red. ks. Ignacy Dec, t. 2: W służbie teologii, Wrocław 2000, s. 137-180;
 46. Krąg rodzinny Giovanniego Battisty Lancellottiego, 31-szego nuncjusza apostolskiego w Polsce, "Roczniki Teologiczne KUL" 47(2000) z. 4, s. 81-112;
 47. Pierwsze wizytacje kolegiów papieskich w Polsce (Z działalności G. B. Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622-1627), w: W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego. Księga Jubileuszowa poświęcona czci Księdza Profesora Antoniego Młotka, red. M. Biskup, T. Reroń, Wrocław 2000, s. 723-756;
 48. Korespondencja internuncjusza Antonio Francisco Cirioli z Sekretariatem Stanu w przededniu sejmu zwyczajnego zwołanego w Warszawie w 1623 roku [Cz. II. edycja listów od 26 XI 1622 do 24 I 1623), "Folia Historica Cracoviensia" 7(2000), s. 81-105, nr 5-28;
 49. Pół wieku służby Kościołowi Giovanniego Battisty Lancellottiego - nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622-1627), "Saeculum Christianum" 7(2000) nr 2, s. 67-90;
 50. Półroczna podróż do Warszawy Giovanniego Battisty Lancellottiego, nuncjusza apostolskiego w Polsce w latach 1622-162, "Studia Gnesnensia" XIV (2000) s. 225-242;
 51. Instrukcja Początkowa Giovanniego Battisty Lancellottiego, 31-szego nuncjusza, "ABMK" 73(2000) s. 145-213;
 52. Polska Historiografia Kultu Świętych w latach 1945-1975, w: Na progu trzeciego tysiąclecia. Refleksja teologiczna w środowisku legnickim, seria Biblioteka Diecezji Legnickiej - t. 15, red. Ks. B. Drożdż, Legnica 2001, s. 213-235;
 53. Osobowość i prestiż prałata Giovanniego Battisty Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622-1627), "Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego" 20(2000), s. 299-330;
 54. Charakterystyka biskupów polskich w okresie nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego i Onorato Viscontiego (lata 1622 -1636), "Częstochowskie Studia Teologiczne" 28(2000) s.257-278;
 55. Inizi della missione diplomatica di Giovanni Battista Lancellotti- nunzio apostolico in Polonia (1622-1627), "Lateranum" LXVII(2001) fasc. 1 . s.71-111;
 56. Personel i organizacja nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego, 31-szego nuncjusza apostolskiego w Polsce, "Saeculum Christianum" 8(2001) nr 1, s. 41-80;
 57. Korespondencja dyplomatyczna Giovanniego Battisty Lancellottiego Nuncjusza Apostolskiego w Polsce w latach 1622-1627, Poznańskie Studia teologiczne" X(2001), s.253-328;
 58. Włoska działalność Giovanniego Battisty Lancellottiego, "Studia Warmińskie" XXXVIII(2001), ss. 117-138;
 59. Biskupi i Senatorowie Duchowni w oczach dyplomacji watykańskiej z połowy XVII w., w: XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław 15-19 września 1999 r., t. III: Przełomy w historii, cz. 1, Toruń 2002, s. 433-448;
 60. Przedstawiciele włoskiego rodu Lancellottich zaangażowani w Zycie kościoła i w rozwój nauk w okresie od XVI do XVIII w., In Omnibus Caritas "Sborník Katolické teologické fakulty", Svazek IV. Poct? decadesáých narozenin Prof. ThDr. J. Kadlece, Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum, Praha 2002, s. 129-162;

  PUBLIKACJE 2005-
  (A) Artykuły i recenzje opublikowane):

 61. Polskie korzenie Johannesa Schefflera. Uwagi o przodkach i rodzinie Angelusa Silesiusa (*1624 +1677), "Orbis Linguarum" (2005) vol. 29, s.97-138;
 62. Polskie korzenie Johannesa Schefflera. Uwagi o przodkach i rodzinie Angelusa Silesiusa (*1624 +1677), w: "Przedziwna to rzecz jest człowiek...." Angelusa Silesiusa myśli o jedności świata (wybór rozpraw i poezji), redakcja i słowo wstępne C. Lipiński, Wałbrzych 2005, s. 81-135;
 63. Krzeszów - barokowy zabytek czy centrum odnowy religijno-kulturowej? (Uwagi na temat tożsamości M. Willmanna i Krzeszowa), "ANAMNESIS" (2006) nr 47, cz. 1, s. 79-91; cz. 2 nr 48, s. 112-122.;
 64. Michael Willmann - współtwórca i uczestnik krzeszowskiego kręgu religijno-kulturowej wymiany darów, ,,Perspectiva" 5(2006) nr 1(8), s. 62-84.;
 65. Kościół św. Bartłomieja w Czermnej - najstarsza parafia (wzm. z 1354 r.) i centrum "starówki" Kudowy Zdroju (Refleksje na temat tytułu kościoła oraz obrzędów ludowych), "świdnickie Studia Teologiczne" IV 2007) nr 4, s. 141-176.;
 66. Mons. Luigi Pellizzo nello studio di don Giuseppe Rocco, a cura di Pierantonio Gios - Giuseppe Rigoni, con un saggio intoduttivo di L. Billanovich, Gregoriana Libreria Editrice, Padova 2007, ss. CVI + 414; ISBN 88-7706-208-8; (rec. ks. Tadeusz Fitych), "świdnickie Studia Teologiczne" IV 2007) nr 4, s. 365-372.;
 67. Kościelno-historyczne uwarunkowania rozwoju katolickiej parafii Czermna w czeskim zakątku" ziemi kłodzkiej, w: Muzeum a dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-czeskiego (kudowa Zdrój - tożsamość i zbliżenie), pod red. R. Gładkiewicza, Kudowa Zdrój 2008, s. 57-74.;
 68. Giovanni Battista Lancellotti, "Agora del Vallo di Lauro" (2008) nr 12;
 69. Rodzina i lata szkolne Antoniego Jedka (* 1834 Słone + 1903 Tuchów) wybitnego redemptorysty prowincji austriackiej, czeskiej i polskiej, w: Z miłości do Kościoła. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Infułatowi Profesorowi Władysławowi Bochnakowi. Redakcja: ks. B. Drożdż, Legnica 2008, s. 235-262.;

  (B) Artykuły złożone do druku):

 70. "Czeski zakątek" - dom rodzinny i parafia czermnieńska pierwszym środowiskiem życia i formacji Josepha Elsnera (* 1845 Słone + 1933 Monachium) - architekta cenionego w Bawarii i na Ziemi Kłodzkiej [= artykuł złożony do druku, Uniwersytet Hradec Kralove].;
 71. Exempla pietatis - ślązacy wyniesieni do chwały ołtarza przez Jana Pawła II (Verba docent, exempla trahunt ...) [= artykuł złożony do druku, Uniwersytet w Poznaniu].;
 72. ślązacy wyniesieni do chwały ołtarza przez Jana Pawła II (Treść i układ prezentacji multimedialnej) [= artykuł złożony do druku, Katolicki Uniwersytet Lubelski].;
 73. Profil świętości Jana Sarkandra i Melchiora Grodzieckiego w kontekście obrazu ślązaków wyniesionych do chwały ołtarza przez Jana Pawła II [= artykuł złożony do druku, Uniwersytet Hradec Kralove].;
 74. Odkrywanie "nowej twarzy" i geniuszu miejsca Kudowy Zdroju (Mała architektura sakralna a park kulturowy i krajobrazowy), Część pierwsza : nisze; [= artykuł złożony do druku, Legnica].;
 75. Mała architektura sakralna - świadectwa wiary i modlitwy ludu - Bogu na chwałę, ludziom na pożytek (Czeski zakątek: Jakubowice) [= artykuł złożony do druku, świdnica].;
 76. Teologiczno-etyczne aspekty globalizacji (Współpraca polsko-czeska w kontekście globalizacji) [= artykuł złożony do druku, świdnica].;
 77. Teologiczno-etyczne aspekty globalizacji (tekst i prezentacja multimedialna) [= artykuł złożony do druku, uniwersytet Brno].;
 78. Mistyka Anioła ślązaka i Bernarda Rosy SOC [= artykuł złożony do druku] .;
 79. Mistyka Anioła ślązaka (Z badań nad katolicką reformą na śląsku XVII wieku) [= artykuł złożony do druku, uniwersytet wrocławski].;
 80. Lo stemma della famiglia Lancellotti nonche del suo rappresentante Giovanni Battista nunzio apostolico in Polonia negli anni 1622-1627 [= artykuł złożony do druku].;
 81. Klasztor na rozdrożu (pytania o sens i kształt klasztoru wczoraj i dziś) [= artykuł złożony do druku].;
 82. Stan badań nad nuncjaturą apostolską w Europie i w Polsce [= artykuł złożony do druku].;
 83. Nuncjatura - informacja - kręgi informatorów [= artykuł złożony do druku].;
 84. OBRAZ BISKUPÓW POLSKICH w oczach nuncjuszów papieskich z połowy XVII w. [= artykuł złożony do druku].;
 85. Wstęp do badań nad diecezja Nola w XVII w. [= artykuł złożony do druku].;
 86. Pierwszy proces informacyjny sporządzony w nuncjaturze Giovanniego Battisty Lancellottiego (02-11 V 1623 Warszawa, Andrzej Lipski wskazany na diecezję kujawską) [= artykuł złożony do druku].;
 87. Kluczowe etapy odradzania się życia wspólnotowego według rad ewangelicznych wśród chrześcijan kościołów reformy protestanckiej [= artykuł złożony do druku].
 88. Powstanie i rozwój Bractwa Wspólnego Życia [= artykuł złożony do druku].;
 89. Współpraca ekumeniczna Bractwa Wspólnego Życia z katolickim ruchem Fokolari [= artykuł złożony do druku].;
 90. Bractwo Wspólnego Życia (Z badań nad procesem odradzania się życia zakonnego w Kościołach reformowanych XIX i XX w.) [= artykuł złożony do druku].;
 91. Stan i priorytety ekumenizmu, a pojęcie ekumenizmu życia [= artykuł złożony do druku].;
 92. Centrum Życia Ekumenicznego Ottmaring - geneza i rozwój [= artykuł złożony do druku].;
 93. Centrum Życia Ekumenicznego Ottmaring - ekumenizm życia [= artykuł złożony do druku].;
 94. Program badań na rzecz monografii współzałożyciela polskiej prowincji redemptorystów ANTONIEGO JEDECK A (* 8 VII 1834 Słone + 17 II 1903 Tuchów) [= artykuł złożony do druku].;
 95. Pierwszy pośmiertny biogram współzałożyciela polskiej prowincji redemptorystów ANTONIEGO JEDECK A (* 8 VII 1834 Słone + 17 II 1903 Tuchów) [= artykuł złożony do druku].;
 96. "Pionier" czeskiej i polskiej prowincji redemptorystów ANTON JEDECK (* 8 VII 1834 Słone + 17 II 1903 Tuchów) - pochodzenie i młodość. [= artykuł złożony do druku].;
 97. "Od powietrza, głodu". Rok 1832: epidemia cholery w Słonem, Polsce i Europie [= artykuł złożony do druku].;
 98. Leśna kaplica domkowa p.w. Matki Bożej Bolesnej w Zielonej Dolinie (Refleksje nad XIX-wiecznym pomnikiem wiary, w 175 rocznicę powstania centrum kultu i w 120 rocznicę uroczystego poświęcenia murowanej kaplicy1887-2007). [= artykuł złożony do druku].;
 99. Rękopiśmienna kronika dziejów kultu i kaplicy p.w. Matki Bożej Bolesnej w Zielonej Dolinie z ok. XIX/XX w. (kopia wykonana przez Marię Pytlik - Słone 7 marca 1982r.) [= artykuł złożony do druku].;
 100. Refleksje historyczno-pastoralne związne z faktem umieszczenia ikony św. Walburgii w ołtarzu głównym kaplicy Matki Bożej Bolesnej w Zielonej Dolinie [= artykuł złożony do druku].;

  (C) Recenzje złożone do druku):

 101. Jan Paweł II, W trosce o dobro Rzeczypospolitej. Wskazania dla polskich polityków, PAX Warszawa 2005 (Jan Paweł II do Narodu) ss. 224;
 102. Jadwiga Staniszkis, Ontologia socjalizmu, Ośrodek Myśli Politycznej - Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu -Wydawnictwo DANTE, Kraków - Nowy Sącz 2006 (Ośrodek Myśli Politycznej, 53);
 103. Jadwiga Staniszkis, O władzy i bezsilności, Wydawnictwo Literackie Kraków 2006, ss.260;
 104. Witelon życie i działalność naukowa. Materiały z konferencji naukowej 25 października 2003 r., Legnica 2007, wydanie drugie (Seria wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy), ss. 86 , 2 nlb;
 105. Arno Herzig, Małgorzata Ruchniewicz, Dzieje ziemi kłodzkiej, przełożył z j. niem. V. Grotowicz, Hamburg - Wrocław 2006, ss.568; Hamburg - Wrocław 2008 wydanie 2, ss. 670;
 106. Joseph E. Stiglitz, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2004, ss. 232;
 107. Jan Maria Jackowski, Polska w globalnej sieci, Szczecinek 2005;
 108. Muzeum a dziedzictwo kulturowe pogranicza (Kudowa-Zdrój - tożsamość i zbliżenie) pod red. R. Gładkiewicza, Kudowa-Zdrój 2008 ( Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju, Studia i Materiały Centrum Edukacji Etnologicznej, 1).