Książki
Publikacje n.t. nuncjatury XVII w. w Polsce
Na tropach Świętego Józefa
Kościół milczenia dzisiaj
Rozprawy i artykuły
Inne druki
Przekłady
Recenzje i omówienia
Rękopisy
Bibliografia przedmiotowa

 1. Tarcisio Stramare Osj, San Giuseppe Nella Sacra Scrittura Nella Teologia E Nel Culto, Edizioni PIEMME - Roma 1983, s. 433;
 2. Juan Bosco De Jesus, OCD, Presencia de San Jose en la Polonia contemporanea, nadbitka z "Estudios Josefinos", XXXVIII(1984) n. 75 s. 54-58 i s. 80 - T. Fitych, bibliografia;
 3. Barbara Mikuda, "Pietas Austriaca" - Aspekte zum Freskenzyklus Michael Willmanns und der Josephsverehrung in Grüssau (Krzeszów), "Zeitschrift Für Ostforschung" (1985) N. 1;
 4. Arturo Bocchini Padiglione, Trinita Celeste e trinita terrestre , "La Santa Crociata" (1986) n. 10, p. 7-11;
 5. Henryk Gawelczyk, Dzieje bractwa Świętego Józefa w Jemielnicy , "Studia Teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego" 15(1987), s. 258-291;
 6. Wiktor Gramatowski, Polonika liturgiczne w Kongregacji Obrzędów 1588-1632 : studium z dziejów Kurii Rzymskiej, Rzym - Warszawa 1988, s. 211;
 7. Henryk Damian Wojtyska, Acta Nuntiaturae Polonae. De fontibus eorumque investigatione et editionibus. Instructio ad editionem. Nuntiorum series chronologica, t. 1, Roma 1990, s. 74, 196;
 8. Schematyzm Archidiecezji Wrocławskiej, Wrocław 1995 s. 61, 67, 73, 445; Wrocław 1997; Wrocław 1990 s. 40,43, 51, 55, 60, 63, 298;
 9. Roland Gauthier, C.S.C., rec.: Abbe Tadeusz FITYCH, Trójca stworzona. Nauka o św. Józefie na Śląsku . Lublin, Uniwersytet,1990. 294 p. dactylogr. et reprographiees. 24 cm. (coll. Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego, 89), w: "Cahiers De Josephologie", vol. XL, n. 2, (1992), s. 31-311;
 10. Wojciech Biliński, Acta Nuntiaturae Polonae, t. 24, vol. 1, Roma 1992, s. 105;
 11. Jose Antonio Carasco, Fitych Tadeusz, Trójca Stworzona. Nauka o św. Józefie na Śląsku, Lublin 1990, 294p., 23,5 cm, "Estudios Josefinos" 46, N. 91 (1992), s. 96;
 12. Krzysztof Konecki, Fitych Tadeusz ks.: Trójca stworzona - nauka o świętym Józefie na Śląsku, Lublin 1990, "Ateneum Kapłańskie", r. 85 (1993), t. 120, s. 386-387;
 13. Cezary Chwilczyński, (rec. - Ks. T. Fitych, Kościół milczenia dzisiaj), Kościół w Czechach przemówił, "Niedziela" 38(1995) n. 22A z dnia 28 V, s. 3;
 14. Zdzisław Szuba, Od milczenia do dialogu. Prezentacja książki o kościele katolickim w Czechach, "Słowo - Dziennik Katolicki" R. 3 (1995) n. 88 (580) z dnia 09 V 1995, s. 2;
 15. Danuta Lubina-Cibińska, Wymiana darów. Prymas czech i Moraw w Katowicach, "Gazeta Wyborcza" (1995) z dnia 5 V 1995, s. 3;
 16. Dni kultury chrześcijanskiej, "Ziemia Ząbkowicka" (1995), n. 9, s. 7;
 17. Książka - kompendium o Kościele w Czechach, "KAI Biuletyn" (1995), n. 50 (164) 1 VII 1995, s. 11;
 18. Zdzisław Szuba, Po Białej Górze i "aksamitnej rewolucji" tylko co trzeci Czech przyznaje się dziś do Kościoła katolickiego, "Słowo - dziennik katolicki" (1995) n. 96 z dnia 19-21 V 1995, s. 6;
 19. Andrzej Babuchowski,(rec. - Ks. T. Fitych, Kościół milczenia dzisiaj), Kościół czeski przemówił, "Gość Niedzielny" (1995), n. 29, z 16 VII '95, s. 5;
 20. Ks. Tadeusz Fitych, Kościół milczenia dzisiaj - wypowiedzi biskupów Czech i Moraw w pięć lat po odzyskaniu wolności, Praga 1995 - Nowa Ruda, "Kurier Praski" (1995) n. 6, czerwiec 1995, s. 2;
 21. Grzegorz Polak, Kto jest kim w Kościele? Osoby sprawujące kluczowe funkcje w Kościele katolickim w Polsce. (Stan na dzień 1 stycznia 1996r.), KAI Warszawa 1996, s. 92;
 22. Krzysztof Gonet, Nasza Federacja, "FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych" 1(1995), s. 45;
 23. Jan Kopiec, Historiografia diecezji wrocławskiej do roku 1821, Lublin 1982, s. 337;
 24. Krystyn Matwijowski, Stan powojennych polskich badań nad dziejami Kościoła Katolickiego na Śląsku w Czasach Nowożytnych, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka" (1984) nr 4, s. 493;
 25. Józef Mandziuk (rec.), Ks. Tadeusz Fitych, Kościół milczenia dzisiaj. Praga - Nowa Ruda 1995, ss. XXIII, 427, 2"Saeculum Christianum" 2(1995) n.2. s. 212-213;
 26. Conspectus Conferentiarum Episcoporum Europae, St. Gallen 1996 s. 37; 1998, s. 37;
 27. Walerian Bugel (rec.), Ks. Tadeusz Fitych, Kościół milczenia dzisiaj. Wypowiedzi Księży Biskupów Czech i Moraw w pięć lat po odzyskaniu niepodległości. Posł.: Miloslav VLK, abp. Przekł. z [czes.] Jerzy Gabski MIC, Marcin Szeloch, Zdzisława Szymczyńska OP. - GULBINOWICZ Henryk, kard.: Pentecostes Slavae [przedm.]; MACHARSKI Franciszek, kard..: Wspólna droga ku II Millenium Chrześcijaństwa [przedm.]; ZIMOŃ Damian, abp: Nosimy to samo duchowe dziedzictwo [przedm.]. Praga - Nowa Ruda "Czas" 1995 - XXI [3], 427, [3] s., 15 tabl.: il. port. tab. wykr bibliogr. ISBN: 83-9033862-08, "Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego" II(1996), n. 2, s. 163.
 28. Katalog Praźské Arcidiecéze, Praha 1996, s. 7, 11, 123;
 29. Józef Mandziuk, Słownik Księży Pisarzy Archidiecezji Wrocławskiej 1945-1992, Warszawa 1997, ss. 401, T. Fitych, tamże s. 92-95;
 30. P. Preiss, O veneranda Trinitas - Jesus, Joseph et Maria, Quam coniuxerunt Divinitas, Charitas, Concordia - K reflexu středověké christologické a mariologické spekulace v české barokní ikonografii, w: Facta probant homines - Sborník příspěvků k źvotnímu jubileu Prof. Dr Zdeňky Hledíkové, red. I. Hlaváček, J. Hrdina, Scriptorium Praha 1998, s. 403, 407 (cytuje: T. Fitych "Trójca Stworzona", Lublin 1990);
 31. Grzegorz Polak, Kto jest kim w Kościele w Polsce? Ekumeniczne "who is who" chrześcijaństwa w Polsce (stan na dzień 15 lutego 1999r), KAI Warszawa 1999, s. 87-88;
 32. Roland Gauthier, c.s.c, Bibliographie sur saint Joseph et sur la Sainte Famille, Montréal 1999, ss. 1365, (sur T. Fitych, s. 411-412);
 33. Ł. Kamykowski, Trasmissione della fede e nuova evangelizzazione (intervento al convegno di studio sull'attualizazzione del Concilio Ecumenico Vaticano II, 25-27.02.2000), w: Comitato Centrale del Grande Giubileo dell'anno 2000, II Concilio Vaticano II. Recensione e attualit alla luce del Giubileo, a cura di R. Fisichella, Edizione San Paolo, Cinsello Balsamo 2000, p. 150-165 - (w przyp. nr 10,14, 28, 29, 35, 36, 41, 43, 44, 48, 51, 52 i 59 -cyt.: - Ks. Tadeusz Fitych, Kościół milczenia dzisiaj. Wypowiedzi Księży Biskupów Czech i Moraw w pięć lat po odzyskaniu niepodległości. Praga - Nowa Ruda "Czas" 1995);
 34. Bp Jan Kopiec, Nieudane starania Augusta II o kardynalat dla księcia Antoniego Egona Füstenberga w 1712 roku,"Roczniki Teologiczne KUL" 47(2000) z. 4, s. 115-124 (w przyp 3 cyt. T. Fitych, Rekomendacje Zygmunta III Wazy w sprawie kardynalatu Giovanniego Battisty Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce w latach 1622-1627, "Nasza Przeszłość" (1999) t. 91, s. 171-206;
 35. L. Zawadzka (red.), Polak W Świecie. Leksykon Polonii i Polaków za granicą, Wydawnictwo PAI, Warszawa 2001, s.80;
 36. Kard. Miloslav Vlk, Rola Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w jednoczącej się Europie, (referat wygłoszonyna otwarcie II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Warszawie, 24-25 listopada 2000 r.), w serii Zeszyt "Niedzieli Nr 23, Częstochowa 2001 (w przy. n. cyt. T. Fitych, Le Chiese dell'Europa Orientale scoprono la propria identit , "Nuova Umanit " 20(1998), n. 6 (120), s. 689-719;
 37. M. Straszewicz, Józef Oblubieniec, II. Kult, w: EKUL t. 8, Lublin 2000, k. 128;
 38. K. Kuźmak, Józef Oblubieniec, III. Bractwa i stowarzyszenia, w: EKUL t. 8, Lublin 2000, k. 130;
 39. M. Kunowska-Porębska, Józef Oblubieniec, VI. W literaturze polskiej, w: EKUL t. 8, Lublin 2000, k. 137;
 40. Ł. Kamykowski, Laudacja ku czci J. Em. Ks. Kard. Miloslava Vlka Arcybiskupa Metropolity Praskiego z okazji nadania doktoratu honoris causa przez Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie [wygł. 07 V 2001 r.], "Vita Academica nr 3-4/2001, s. 8-10 (s. 10, w przyp. n. 2; 5;6 cyt.: T. Fitych, Kościół milczenia dzisiaj. Wypowiedzi biskupów Czech i Moraw w pięć lat po odzyskaniu wolności, Praga-Nowa Ruda 1995;
 41. Fitych, Tadeusz, Na tropach św. Józefa - zestawienie polskiego pismiennictwa z okresu XVII-XX wieku (seria: Biblioteka Diecezji Legnickiej, nr 16, red. Don. B. Drożdż), Legnica 2001, ss. 260; rec. Estanislao Fudala, OCD, Estudios Josefinos 55(2001) nr 110, s. 354-355;
 42. Laudacja z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego J. Em. Ks. Kardynałowi Miloslavovi Vlkowi (wygłoszona przez Ks. prof. dra hab. Kazimierza Dolę) [ w dniu 19 I 2002 r.], w: " J. Em. Kard. Karl Lehmann, J. Em. Kard. Miloslav Vlk Doctores Honoris Causa Universitatis Opolensis" [Opole 2002], s. nlb. (cyt.: T. Fitych, Kościół milczenia dzisiaj. Wypowiedzi biskupów Czech i Moraw w pięć lat po odzyskaniu wolności, Praga-Nowa Ruda 1995, s. 276;
 43. E. Ulz, Antwort mit Herz (Eines hat das Leben den polnischen Priester Tadeusz Fitych gelehrt: Ohne die gegenseitige Liebe sind die Christen nicht sie selbst. Also bemüht er sich darum - was immer er tut.), "Neue Stadt" (2002) nr 3, s. 17-18;
 44. Bibliografia dell'Archivio Segreto Vaticano, vol. X, CittB Del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana (w przygotowaniu);
 45. Józef Mandziuk, Słownik Księży Pisarzy Archidiecezji Wrocławskiej 1945 - 1992, Warszawa 1997, s. 92 - 95;
 46. Polscy i polskiego pochodzenia kapłani, zakonnicy i siostry zakonne pełniący posługę w różnych krajach świata. Oficyna Wydawnicza Kucharski Toruń 2002, s. 62 - 63;
 47. Twórcy wizernku Polski, Warszawa 2002, s. 47-48 (Złote Myśli Ludzi Wielkiego Serca, Umysłu, Talentu, t. 2);
 48. I. Dec (red.) 300 lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Zarys historii i pracownicy naukowi PWT we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 193;
 49. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 1968 - 2002. Pracownicy naukowo - dydaktyczni. Wykaz prac dyplomowych. Sympozja. Działalność Wydawnicza, red. I. Dec, Wrocław 2002, s. 273 - 281.