Książki
Publikacje n.t. nuncjatury XVII w. w Polsce
Na tropach Świętego Józefa
Kościół milczenia dzisiaj
Rozprawy i artykuły
Inne druki
Przekłady
Recenzje i omówienia
Rękopisy
Bibliografia przedmiotowa

Słowo Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka

      Świadectwa kultu św. Józefa Oblubieńca NMP spotykamy w całym kościele. Szczególnym miejscem tego kultu na Dolnym Śląsku stał się dzięki Zakonowi Cystersów Krzeszów. W XVII wieku dla skupiających wielu członków Bractwa św. Józefa została tu wzniesiona świątynia, której wnętrze Michał Willman ozdobił niezywkle cennymi freskami przedstawiającymi radości i smutki Oblubieńca NMP. W Krzeszowie rozwijała się także refleksja teologiczna ukazująca znaczenie św. Józefa w historii zbawienia.
      Ojciec Święty Jan Paweł w swojej Adhortacji Apostolskiej "Redemptoris Custos - o Świętym Józefie w Jego posłannictie w życiu Chrystusa i Kościoła" z dnia 15 sierpnia 1989 roku przypomniał, że "czerpiąc inspirację z Ewnagelii, Ojcowie Kościoła już od pierwszych wieków podkreślali, że św. Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością poświęcił się wychowywaniu Jezusa Chrystusa, także dziś strzeże i osłania mistyczne Ciało Odkupiciela, Kościół, którego figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewica."
      Utworzona 25 marca 1992 r. Diecezja Legnicka, w której granicach znajduje się Krzeszów - miejsce szczególnego kultu Matki Boskiej Łaskawej i Jej Przeczystego Oblubieńa, otrzymała od Ojca Świętego Jana Pawła II jako Patrona (Patronus secundarius) Świętego Józefa Opiekuna Zbawiciela - "Redemptoris Custos". Św. Józef Opieku Zbawiciela jest także Patronem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej i reaktywowanego i dynamicznie rozwijającego się Bractwa św. Józefa.
      Z uznaniem i wdzięcznością przyjmujemy publikację pt. "Na tropach św. Józefa. Zestawienie polskiego piśmiennictwa z okresu XVII - XX wieku" autorstwa ks. prał. dra Tadeusza Fitycha - badacza myśli józefologicznej. Pozycja ta wydana w serii Biblioteka Diecezji Legnickiej z pewnością będzie cenną pomocą dla wszystkich interesujących się teologią i kultem Opiekuna Zbawiciela.

+ Tadeusz Rybak, Biskup Legnicki

Słowo redakcji

      Śląski klasztor w Krzeszowie, dotychczas określany głównie jako "perłę baroku w Europie Środkowej", a znany był on w zasadziejedynie historykom sztuki. W efekcie 25 lat badań oraz licznych publikacji i referatów wygłaszanychod 1980 r. także na forum sympozjów międzynarodowych. Ksiądz Prałat doktor Tadeusz Fitych (pracownik PWT we Wrocławiu, specjalizujący się w historii kultury i dyplomacji papieskiej XVii w.) prezentując mało znane bogactwo duchowej kultury krzeszowskiego opactwa cystersów, ukazał jego nowe oblicze w Europie i w świecie. Przybliżył on nie tylko znaczący wkład cystersów na rzecz rekatolizacji Śląska, ale głównie - poprzez swoje dwie wysoko ocenione monografie - dzieje kultu i oryginalną naukę o św. Józefie. której szczytem była doktryna o tzw. "trójcy stworzonej".
      Z myślą o czytelnikach odwedzających krzeszowskie sanktuarium, jak i o teologach pragnących pogłębiać badania w zakresie kultu i doktryny o św. Jozefie - Patronie Kościoła Redakcja serii "Bibliotek Diecezji Legnickiej" przygotowała tę oto książkę. Zawarliśmy w niej zarówno syntetyczny obraz dziejów rodzimego kultu św. Józefa, jak też niewielki wybor referatow Księdza Prałata Fitycha zaprezentowanych na międzynarodowych sympozjach józefologicznych w Rzymie '93 i na Malcie '97 oraz wybór jego przyczynków będących wyrazem współpracy naukowej z ośrodkami w Montrealu, Valladolid i Kaliszu.
      Mamy satysfakcję, że pozycja ta ukazuje się w atmosferze niedawno zakończonego Wielkiego Jubileuszu Tajemnicy Wcielenia oraz na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Cieszy nas również fakt, że miejscem jej wydania jest stolica młodej diecezji legnickiej, posiadającej tak słynne w Europie sanktuarium związane z osobami Maryi Matki Jezusa i św. Józefa.

Redakcja

Omówienie na stronach "Niedzieli": Na tropach św. Józefa

Spis treści

Słowo Biskupa Tadeusz Rybaka ................................................ 5
Od redakcji ............................................................................. 7

Wprowadzenie ........................................................................
11

Przedmowa: Żyć dzisiaj na miarę Józefa z nazaretu:
  żyć dziś jak św. Józef
- kazanie wygłoszone przez
  ks. Tadeusza Fitycha podczas międzynarodowego
  sympozjum józefologicznego w Kaliszu w 1985 r. ...........................
27

I. Śląskie początki badań nad kultem św. Józefa ........................
35
1. Cystersi w Krzeszowie jako propagatorzy kultu
  św. Józefa na Śląsku w XVII i XVIII wieku ....................................
35

II . Polskie książki o świętym Józefie ........................................
65
1. Książka o św. Józefie na Śląsku w XVII i XVIII wieku .................... 65
2. Polska książka o św. Józefie w XIX wieku ................................... 79
3. Polskie publikacje o św. Józefie w 30-letnim okresie
  posoborowym (1966 - 1996) .....................................................
113
4. Bibliografia polskich książek o św. Józefie
  (druki z okresu 1600 - 1998) .....................................................
201

Posłowie: Święty Józef - patron Kościoła, patron miłości
  wzajemnej
- kazanie wygłoszone przez ks. Tadeusza Fitycha
  podczas święta patronalnego parafii pw. św. Józefa
  Oblubieńca w Niegosławicach w 1992 r. .......................................
237

Aneks ....................................................................................
247
  Podstawowe dane bibliograficzne ............................................... 247
  Józefologiczna bibliografia autora ............................................... 249