Opening
Service in Church
Books
Publications
In preparation
The present objects of research
Motto of his life
Favourite reading
Hobbies
ContactTheses and articles

 1. Cystersi w Krzeszowie jako propagatorzy kultu św. Józefa na Śląsku w XVII i XVIII wieku, [The Cistercians of Krzeszów as propagators of the cult of St Joseph in Silesia in the seventeenth
  and eighteenth Centuries] "Colloquium Salutis", 10(1978), s. 121-146 ;
 1. Bernard Rosa (1624-1696) opat krzeszowskich cystersów jako propagator kultu św. Józefa, [Bernard Rosa (1624-1696), Abbot of the Cistercian monastery of Krzeszów, as a propagator of the cult of St Joseph], w: Józef Z Nazaretu, red. O. Stokłosa, t.2 Kraków 1979, s. 267-290;
 2. Bernard Rosa, abbe de Krzeszów, et la devotion a Saint Joseph , "Cahiers De Josephplogie", 29(1981) p. 378-402; EJ 35(1981), s. 378-402;
 3. Ehrhard Alber Josef Maria (1862-1940), w: EK KUL t. 4 Lublin 1983 k. 753;
 4. Ehses Stefan (1855-1926), w: EK KUL t. 4, k. 755;
 5. "Trójca stworzona" jako podstawowa kategoria józefologii opata Bernarda Rosy SOC (1624-1696) ["The created Trinity" as a basic category of the Josephology of Abbot Bernard Rosa], "Summarium" 10(1981), s. 83-91;
 6. Bernarda Rosy nauka o św. Józefie w świetle koncepcji mistycznych zaślubin duszy z "Trójca stworzoną" [Bernard Rosa's teaching on St Joseph and the Mystical Marriage of the Soul with the "created Trinity"], "Colloqium Salutis" 16(1984), s. 119-165 ;
 7. Saint Joseph et le mariage mystique de I'ame avec la "Trinite cree" selon Bernard Rosa ,"Cahiers De Josephologie" (1984) n. 1, p. 57-77;
 8. Trynitarny egzemplaryzm w nauce o Świętym Józefe u Bernarda Rosy i jego kontynuatorów (część 1) [Trinitarian Exemplarism in Bernard Rosa and his followers' Teachings on St Joseph (part 1)], "Śląskie Studia Historyczno-teologiczne" 18(1985), s.57-79;
 9. Orientamento mariotipico e cristocentrico della giuseppologgia di Jerzy Iwanek, S.J. (1643-1693), in: "Presencia De San Jose En El Siglo XVII - Actas del Cuarto Simposion Internacional", Valladolid 1985, p. 197-206;
 10. Trynitarny egzemplaryzm w nauce o świętym Józefie u Bernarda Rosy i jego kontynuatorów, "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne", (cz. 2) [Trinitarian Exemplarism in Bernard Rosa and his followers' Teachings on St Joseph (part 2).] 19-20 (1986-1987), s. 103-131;
 11. Mariotypiczna i chrystocentryczna orientacja józefologii Jerzego Iwanka SJ (1643- 1693) [The Mariotypical and Christocentric orientation of Jerzy Iwanek's Josephology], "Ateneum Kapłanskie" 78(1986) n. 2-3, s. 274-285;
 12. Opactwo cystersów krzeszowskich - czołowy ośrodek śląskiej kontrreformacji [The Cistercian Monastery in Krzeszów - a leading centre of Silesian Counter- reformation], "Sobótka", (1986) n.4, s. 539-559;
 13. Kult św. Józefa na Śląsku w XVII i XVIII wieku [The Cult of St Joseph in Silesia in the seventeenth and eighteenth Centuries], w: "Misericordia Et Veritas", red. J. Mandziuk i J. Pater, Wrocław 1986, s. 147-171;
 14. Fokolarini, Movimento dei Focolari w: EK KUL t. 5, Lublin 1989, k. 364-365;
 15. Fossano, w: EK KUL t.5, k. 414;
 16. Fossombrone, w: EK KUL t. 5, k. 415;
 17. O formacji do kapłaństwa we współczesnych uwarunkowaniach (udział w dyskusji polskich delegatów na Synod Biskupów 90) [Formation to the Priesthood in contemporary conditions: the Contribution to a Debate by Polish delegates to the Synod of Bishops of 1990)], "Ateneum Kapłańskie" 83(1991) nr 491 z. l, s. 34-60;
 18. Kapłan cywilizacji miłości; nowe perspektywy VIII-go Synodu Biskupów (30.IX-28.X.1990) [A priest of the civilization of love: new perspectives of the Seventh Synod of Bishops], "Homo Dei" 40(1991) nr 1-2, s. 5-12; "Dobry Pasterz" (1991) z. XI, s. 108-116;
 19. Le Culte De Saint Joseph En Silesie Aux XVIIe et XVIIIe Siecles, "Cahiers De Josephologie", 40(1992), n. 2, p. 235-273;
 20. Kapłani - w służbie Kościoła Wspólnoty i nowej ewangelizacji [Priests - in service of the Community of the Church and the New Evangelization], LXI(1993) "Homo Dei", n. 1, s. 3-8;
 21. Kapłani - skuteczne narzędzie jedności Kościoła, wspólnoty i nowej ewangelizacji [Priests - effective instruments of the Church's unity, community and new evangelization], "Dobry Pasterz" (1993) z. 13, s. 38-44;
 22. Nowy model kapłana [A new model of a priest], "Dobry Pasterz" (1993) z. 13, s. 81-99;
 23. Powołanie kapłańskie w duszpasterskim posługiwaniu Kościoła [The Vocation to the Priesthood in the pastoral Ministry of the Church], "Ateneum Kapłańskie" 85(1993) z.2 (504), s. 252-265
 24. Błogosławiona Benigna. Próba przybliżenia genezy, tradycji oraz nowych aspektów kultu, w: Śląskie Sympozja Historyczne [Blessed Benigna. An attempt at bringing closer a Beginning and a Tradition together with new aspects of the Cult], t. 2, Bitwa legnicka. Historia i tradycja. red. W. Korta, Wrocław-Warszawa 1994, s. 376-405;
 25. Służba wojskowa alumnów w PRL [The Military service of clergymen in the People's Republic of Poland], "Chrześcijanin w świecie" XXIV(1994), n. 1, s. 119-135;
 26. Wkład Kościoła w budowanie Nowej Europy [The Church's contribution to building the New Europe], "Dobry Pasterz (1994), z. XV, s. 113-125;
 27. Kościoły Europy Wschodniej odkrywają swoją tożsamość [The Churches of Eastern Europe reveal their Identity], "Dobry Pasterz (1994), z. XV, s. 218-243;
 28. Kościół w Europie odkrywa swoją tożsamość. Spotkanie biskupów z Europy Środkowej i Wschodniej [The Church in Europe reveals its Identity. The meeting of bishops from Central and Eastern Europe. Warsaw , 13 - 16 Oct. 1994], Warszawa, 13-16 X 1994, "Chrześcijanin w Świecie" 25(1994), z. 4, s.158-180;
 29. I libri polacchi su S. Giuseppe nell'Ottocento, "Estudios Josephinos" 49(1995), p. 451-472;
 30. Polska książka o świętym Józefie w XIX wieku [A Polish book on St Joseph in the Nineteenth Century], "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", t. 65 (1996), s. 255-287;
 31. Iwanek Georgius (Jerzy) SJ, ur. 3 IV1643 w Frýdku (Śląsk Cieszyński), zm 12 X 1693 w Hradcu Králové, pisarz ascet., propagator kultu św. Józefa w Czechach [IWANEK Georgius (George) SJ, born April 3rd, 1643 in Frydek (Cieszyn Silesia), died Oct. 12th, 1693 in Hradec Kralove, an ascetic author and propagator of the cult of St Joseph in the present Czech Republic], EK KUL, VII, Lublin 1997; 568;
 32. Polskie publikacje o św. Józefie w 30-letnim okresie posoborowym (1966-1996) [Polish publications on St Joseph in the thirty years period since the Council (1966 - 1996)], "Saeculum Christianum" 4(1997) n.2, s. 195-242;"Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", t. 68 (1997), s. 235-257; "Ateneum Kapłańskie" 91(1999) z. 1(539) t. 132, s. 81-104 (bez aneksów w postaci tabel);
 33. Le Chiese dell'Europa Orientale scoprono la propria identita , "Nuova Umanita " 20(1998), n. 6 (120), s. 689-719;
 34. Herb rodziny Lancellottich oraz jej przedstawiciela Jana Chrzciciela Lancellotti - nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622 - 1627) [The coat of arms of the Lancellotti family and its representative, John Baptist Lancellotti, then Apostolic Nuncio in Poland (1622 - 1627)],"Saeculum Christianum" 1(1994), n.1, s. 161-172;
 35. Kariera kurialna i dyplomatyczna do roku 1614 Giovanniego Battisty Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce w latach 1622-1627 [The curial and diplomatic Career till 1614 of Giovanni Battista Lancellotti, the Apostolic Nuncio in Poland (1622 - 1627)], w: Słowo nieskowane, Księga Jubileuszowa dla ks. Jana Kruciny, red. A. Nowicki, J. Tyrawa, Wrocław 1998, s. 661-672;
 36. Obecność nuncjusza Giovanniego Battisty Lancellottiego na sejmach [The presence of Nuncio Giovanni Battista Lancellotti at parliamentary Meetings], "Saeculum Christianum" 5(1998), n. 2 s. 145-194;
 37. Bibliografia Polskich Druków O Świętym Józefie -Najnowsze zestawienie dla okresu 17 i 18 wieku [The Bibliography of Polish Printing About St Joseph - the newest Collection for the seventeenth and eighteenth Centuries], "Legnickie Wiadmości Diecezjalne" 8(1999), nr 1, s. 101-118;
 38. Polityka PRL w stosunku do powołań i formacji młodych kapłanów [The policy of the Polish People's Republic with reference to vocations and the formation of young Priests], "Saeculum Christianum" 6(1999) nr 1, s. 55-74;
 39. Początki Misji Dyplomatycznej Giovanniego Battisty Lancellottiego, 31-szego nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622-1627) [The beginning of the diplomatic mission of Giovanni Battista Lancellotti, the thirty-first Nuncio in Poland (1622 - 1627)], "Roczniki Teologiczne KUL" 46(1999) z. 4, s. 79-118;
 40. Rekomendacje Zygmunta III Wazy w sprawie kardynalatu Giovanniego Battisty Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce w latach 1622-1627 [Zygmunt III Waza's recommendations in the matter of the cardinalate of Giovanni Battista Lancellotti, the Apostolic Nuncio in Poland (1622 - 1627)], "Nasza Przeszłość" (1999) t. 91, s. 171-206;
 41. Podstawowe źródła do badań nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego w Polsce (1622-1627) [Basic sources for the research of Giovanni Battista Lancellotti's nunciature in Poland], "Saeculum Christianum" 6(1999), n. 2 s. 209-224;oraz "Studia Warmińskie" 36(1999), s. 125-140;
 42. Korespondencja internuncjusza audytora Antonio Francisco Cirioli z Sekretariatem Stanu w przededniu sejmu zwyczajnego zwołanego w Warszawie w 1623 roku (edycja listów od 26 XI 1622 do 24 I 1623) [The Correspondence between the Internuncio auditor, Antonio Francisco Cirioli, and the Secretariate of State shortly before the Seym summoned in 1623 in Warsaw (letter edition since 26th November 1622 to 24th January 1623)], "Folia Historica Cracoviensia" 6(1999), s. 111-128; "Folia Historica Cracoviensia" 6(1999), s.
 43. Diecezja Nola w latach 1615-1655. Rządy biskupa Giovanniego Battisty Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622-1627) [Nola's diocese in 1615 - 1655. The rule of Giovanni Battista Lancellotti, the Apostolic Nuncio in Poland (1622 - 1627)], "Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego" 20(2000), vol. 7 s. 113- 138;
 44. Całościowe zestawienie źródeł nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego posła papieskiego w Polsce w latach 1622-1627 [The full Collection of nunciature sources of Giovanni Battista Lancellotti, the Apostolic Nuncio in Poland (1622 - 1627)], w: Służcie Panu z weselem. Księga pamiatkowa ku czci kard. Henryka Gulbinowicza...), red. ks. Ignacy Dec, t. 2: W służbie teologii, Wrocław 2000, s. 137-180;
 45. Krąg rodzinny Giovanniego Battisty Lancellottiego, 31-szego nuncjusza apostolskiego w Polsce [The family circle of Giovanni Battista Lancellotti, thirty-first Nuncio in Poland], "Roczniki Teologiczne KUL" 47(2000) z. 4, s. 81-112;
 46. Pierwsze wizytacje kolegiów papieskich w Polsce (Z działalności G. B. Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622-1627) [The first inspections of papal juries in Poland (from G. B. Lancellotti's activity)], w: W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego. Księga Jubileuszowa poświęcona czci Księdza Profesora Antoniego Młotka, red. M. Biskup, T. Reroń, Wrocław 2000, s. 723-756;
 47. Korespondencja internuncjusza Antonio Francisco Cirioli z Sekretariatem Stanu w przededniu sejmu zwyczajnego zwołanego w Warszawie w 1623 roku [Cz. II. edycja listów od 26 XI 1622 do 24 I 1623) [Correspondence between the Internuncio auditor, Antonio Francisco Cirioli, and the Secretariate of State shortly before the Seym summoned in 1623 in Warsaw (part 2 letter edition since 26th -? 1622 to 24th January 1623)], "Folia Historica Cracoviensia" 7(2000), s. 81-105, nr 5-28;
 48. Pół wieku służby Kościołowi Giovanniego Battisty Lancellottiego - nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622-1627) [Half a century of service to the Church by Giovanni Battista Lancellotti, the Apostolic Nuncio in Poland (1622 - 1627)], "Saeculum Christianum" 7(2000) nr 2, s. 67-90;
 49. Półroczna podróż do Warszawy Giovanniego Battisty Lancellottiego, nuncjusza apostolskiego w Polsce w latach 1622-1627 [Half a year of travel to Warsaw of Giovanni Battista Lancellotti, the Apostolic Nuncio in Poland (1622 - 1627)], "Studia Gnesnensia" XIV (2000) s. 225-242;
 50. Instrukcja Początkowa Giovanniego Battisty Lancellottiego, 31-szego nuncjusza [The initial Instruction of Giovanni Battista Lancellotti, the thirty-first Nuncio], "ABMK" 73(2000) s. 145-213;
 51. Polska Historiografia Kultu Świętych w latach 1945-1975, w: Na progu trzeciego tysiąclecia [The Polish Historiography of the Cult of Saints between 1945 - 1975] w: Refleksja teologiczna w środowisku legnickim, seria Biblioteka Diecezji Legnickiej - t. 15, red. Ks. B. Drożdż, Legnica 2001, s. 213-235;
 52. Osobowość i prestiż prałata Giovanniego Battisty Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622-1627) [The Personality and Prestige of the prelate, Giovanni Battista Lancellotti, the Apostolic Nuncio in Poland (1622 - 1627)], "Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego" 20(2000), s. 299-330;
 53. Charakterystyka biskupów polskich w okresie nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego i Onorato Viscontiego (lata 1622 -1636) [The profile of Polish bishops in the period of the nunciatures of Giovanni Battista Lancellotti and Onorato Visconti (1622 - 1636)], "Częstochowskie Studia Teologiczne" 28(2000) s.257-278;
 54. Inizi della missione diplomatica di Giovanni Battista Lancellotti- nunzio apostolico in Polonia (1622-1627), "Lateranum" LXVII(2001) fasc. 1 . s.71-111;
 55. Personel i organizacja nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego, 31-szego nuncjusza apostolskiego w Polisce [The Personnel and Organization of the nunciature of Giovanni Battista Lancellotti, the thirty-first Nuncio in Poland (1622 - 1627)], "Saeculum Christianum" 8(2001) nr 1, s. 41-80; 56) - Personel i organizacja nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego, 31-szego nuncjusza apostolskiego w Polsce, "Saeculum Christianum" 8(2001) nr 1, s. 41-80;
 56. Korespondencja dyplomatyczna Giovanniego Battisty Lancellottiego Nuncjusza Apostolskiego w Polsce w latach 1622-1627, Poznańskie Studia teologiczne" X(2001), s.253-328;
 57. Wloska działalność Giovanniego Battisty Lancellottiego, Studia Warmińskie" XXXVIII(2001), ss.117-138;
 58. Biskupi i Senatorowie Duchowni w oczach dyplomacji watyka˝skiej z po"owy XVII w., w: XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wroc"aw 15-19 wrzeŃnia 1999 r.), t. III: Prze"omy w historii, cz. 1,[Toru˝ 2002], s. 433-448;
 59. Przedstawiciele w"oskiego rodu Lancellottich zaangaóowani w óyciu KoŃcio"a i w rozwój nauk w okresie od XVI do XVIII w., In Omnibus Caritas "Sborník Katolické teologické fakulty", Svazek IV. Poct decadesáých narozenin Prof.ThDr. J. Kadlece, Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum [Praha 2002], s. 129-162;

Other prints

 1. Budowa biblioteki Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu [The Building of the Library of the Metropolitan Higher Seminary in Wrocław], "Nowe Życie" 4(1986) nr 22, s. 15-16;
 2. Homilia na uroczystość Chrystusa Króla - 20.X1.1983, 34 Niedziela zwykła [A Homily to celebrate Christ the King - 20th Nov, 1983], "Nowe Życie" 1(1983) nr 11, s. 2;
 3. (wywiad firmowany pseudonimem "Stanisław") [An interview with a pseudonym "Stanisław"] Hubert Schulze - Hobeling, Scheinwerfer für die nächsten Meter, "Neue Stadt" 30(1987) n. 11, s. 20-21;
 4. Kapłan roku 2000 - nowe perspektywy VIII Synodu Biskupów [The Priest of the year 2000 - new prospects of the Seventh Bishops' Synod], "Nowe Życie", 8(1990) nr 26, s. 8-9;
 5. Kapłani - skuteczne narzędzia jedności w służbie Kościoła i świata [Priests - effective unifying Instruments of service to the Church and the World], "Mariapoli" 1(1992) nr 5, s. 4-5 i 21;
 6. Kapłani nowej ewangelizacji (wywiad przeprowadzony przez Piotra Niteckiego) [Priests for the new Evangelization (an interview carried out by Piotr Nitecki)], "Ład" 10(1992) nr 37 s. 3 i 7;
 7. Kapłani - skuteczne narzędzia jedności Kościoła, wspólnoty i nowej ewangelizacji [Priests - effective instruments of the unity of the Church, the community and new evangelization], "Gość Niedzielny" 69(1992) nr 27, s. 6; oraz "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLV(1992) n. 3, s. 276-281;
 8. Dam wam pasterzy [I will give you Shepherds], "Ład Boży" (1992) nr 15 s. 4-5;
 9. Światło duszpasterza na pustynnej drodze od pomywacza witryn do arcybiskupa [The Light of Pastoral Life on the desert road from being shop window cleaner to being Archbishop], "Homo Dei" 62(1993), n. 3, s. 37-43;
 10. Mistrzowska Droga ku nowej ewangelizacji wywiad z uczestnikiem Synodu Biskupów Europy - księdzem arcybiskupem Pragi Miloslavem Vlkiem [An Excellent Way for the new evangelization: an interview with a participant of the European Bishops' Synod -Miloslav Vlk, the Archbishop of Prague], "Nowe Życie", X(1993) nr 3 s. 7;
 11. Drogowskaz na bezdrożu - życiowe świadectwo abpa. M. Vlka [A Signpost in the wilderness - the living witness of M. Vlk, Archbishop], "Mariapoli" 2(1993) nr 3-4, s. 34-35, 40-42;
 12. Anche la casa ewangelizza. dalla Polonia: un'espressione concreta di comunione tra sacerdoti, "Gen's" (1993), n. 4-5, s. 146-149;
 13. Pomywacz witryn arcybiskupem [A window cleaner becomes Archbishop], "Nowe Życie", X(1993) nr 3 s. 6 i 20;
 14. Rada evropské biskupské konference (CCEE) - Za integraci a novou evangelizaci našeho kontinentu, "Nové Město" 3(1994), n. 2-3, s. 10-11;
 15. Każdy przybysz jest darem - Europejski kongres biskupów o duszpasterstwie emigrantów [Every newcomer is a gift - European congress of Bishops on the Pastoral Care of Immigrants], "Nowe Życie" XI(1994), n. 3, s. 6-7, 10;
 16. Cestou je vzájemné sdílení - Rozhovor s P. ThDr. Tadeuszem Fitychem, sekretářem Předsedy CCEE, "Zpravodaj Praźské Archidiecéze" (1994), n. 4, s. 3;
 17. Přínos Církve pro budování nové Evropy - Návštěva prezidenta CCEE v institucích Rady Evropy a Evropské unie, "Nové Město" 3(1994), n. 5, s. 11;
 18. Šance a r zika emigrace v Europě. Jak odpovi církev na xenofobii?, "Katolický Týdenik" 5(1994), n. 5, s. 3;
 19. Czym jest Konferencja Episkopatów Europy. Z ks. prałatem Tadeuszem Fitychem, sekretarzem przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, rozmawia Piotr Nitecki [What is the Conference of European Bishops? Piotr Nitecki talks to Monsignor Tadeusz Fitych, Secretary to the Chairman of the Council of European Episcopal Conferences], "Nowe Życie" XII91995), n. 1, s. 7-8;
 20. Wkład Kościoła w budowanie nowej Europy - wizyta Prezydenta CCEE w Instytucjach Rady Europy i Unii Europejskiej [The Contribution of the Church to the building of a New Europe - a visit of the president of CCEE to the Council of Europe and the European Union Institutions], "Ateneum Kapłanskie" 86(1994) nr 513-514, z. 2-3, s. 311-319;
 21. Z myślą o biblijnej formacji chrześcijan [Thinking about the biblical formation of Christians], "Nowe Życie" XI(1994), n. 5, s. 8;
 22. Spotkanie biskupów z myślą o biblijnej formacji chrześcijan [Bishops' Meeting about the biblical formation of Christians], "Dobry pasterz" (1994), z. XV, s. 211-213; AtKapł 86(1994) nr 513-514, z. 2-3, s. 310-311;
 23. Budowanie Wieczernika Europy z myślą o jednoczeniu i nowej ewangelizacji naszego kontynentu. 24 Zgromadzenie Generalne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE): Simmern (24-.01.1994 -Moguncja 30.1.1994) [The Building of the Upper Room idea of Europe in the light of the New Evangelization of our Continent. The twenty-fourth Assembly of the Council of European Bishops' Conferences. Simmernm, 24.01. 94 - Mojuncja 30.01.94], "Homo Dei" LXIII(1994) n.3, s. 68-72; oraz "Wrocławski Przegląd teologiczny" 2(1994), n. 1, s. 125-130; "Dobry Pasterz" (1994), z. XV, s. 204-210; AtKapł 86(1994) nr 512, z. 1, s. 155-160;
 24. Chrześcijanie zgromadzeni w "Trzecim Rzymie" nienawiści przeciwstawiają miłość [Christians gathered in 'The Third Rome' meet hatred with Love], "Ateneum Kapłańskie" 87(1995) nr 517, z. 3, s. 455-457; "Dobry pasterz" (1994), z. XV, s. 214-217;
 25. Mądrość i Wiedza. Kuzańczyk w spojrzeniu na teraźniejszość [Wisdom and Knowledge. Nicholas of Flue and the Present], "Roczniki Teologiczne" XLI(1994) z. 4, s. 157-163;
 26. Dialogo tra i cristiani a Mosca. Sulla collaborazione nell''ex URSS, "Gen's"XV (1995), n. 6, s. 239-240;
 27. "Kościół milczenia dzisiaj" - z ks. Tadeuszem Fitychem rozmawia ks. Tadeusz Reroń ['The Church of Silence Today': Fr Tadeusz Reroń talks with Fr Tadeusz Fitych], "Niedziela" (1995) n. 30A, z 23 VII '95, s. 11;
 28. Sarajewo - wyzwanie dla Europy, z kard. Miloslavem Vlkiem rozmawia ks. Tadeusz Fitych [Sarajevo - a Challenge for Europe: Fr Tadeusz Fitych talks with Cardinal Miloslav Vlk], "Niedziela" XXXIX(1996), n. 5A, s. 1, 13; "Dobry Pasterz" (1996), z. XVIII, s. 158-167; "Nowe Miasto" (1996) n. 2, s. 5-7;
 29. "S panem Kardínálem jsme si znovu uvědomili, źe sarajevští křstané našli světlo a také sílu pro další cestu. Tou cestou je smíření a odpuštění. Ale je to také vědomí, źe musime źí spolu a kaźd druh člověk je pro mne darem" - rozhovor s P. ThDr. Tadeuszem Fitychem, "Prokopské listy" V(1996), n. 1, s. 1-4;
 30. Eliminare il muro d'ignoranza e pregiudizi che divide i cristiani di due Paesi confinanti. Creare ponti tra i popoli - intervista a T. Fitych ["Kościół milczenia dzisiaj, Praga 1995], (1996), Gen'sn. 2, s. 54-55;
 31. Jasna Góra Wieczernikiem Europy. Biskupi Europy w Polsce 2-5 października 1997r., z ks. prał. Tadeuszem Fitychem - sekretarzem kard. Miloslava Vlka, przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) - rozmawia ks. red. Irenusz Skubiś [Jasna Góra as the Upper Room of Europe. The Bishops of Europe in Poland, 2-5th October 1997. Fr Ireneusz Skubis talks to Fr Tadeusz Fitych, the secretary of Cardinal Miloslav Vlk, Chairman of the Council of Episcopal Conferences of Europe (CCEE)], "Niedziela" XL(1997) n. 40A, s. 1,9;
 32. Żyć dzisiaj na miarę Józefa z Nazaretu [To live today like Joseph of Nazareth], "Homo Dei" 68(1998), n. 1, s. 133-138;
 33. Být věrohodnymi svědky evangelia v součsané Europě, "Nové Město" 7(1998), n. 4-5 s. 7-10;
 34. Repubblica Ceca: fecondita ecumenica. Intervista con il card. Miloslav Vlk a cura di Tadeusz Fitych, 43(1998), "Il Regno" n. 817 (12), s. 381-383
 35. Sprawozdanie z Działalności Biblioteki Głównej PWT i MWSD we Wrocławiu w roku akademickim 1990/91 [A Report on the Activities of the Main Library PWT and MWSD in Wroclaw in the academic year 1990 / 91], "Wrocławskie Wiadomości Diecezjalne",46( 1993) n. 1-2, s. 120-122;
 36. Jan Paweł II o powołaniach kapłańskich [John Paul II on Vocation to the Priesthood], "Nowe Życie" 10(1993) n.5, s. 4,18
 37. Z myślą o biblijnej formacji chrześcijan (sprawozdanie z kongresu komisji CCEE n.t. duszpasterstwa biblijnego) [The biblical formation of Christians: A Report from the CCEE commission congress on the subject of priesthood in the Bible], "Homo Dei" (1994), nr 2 s. 100-101;
 38. Biskupi europejscy wołają z Monachium (Sprawozdanie z kongresu "Szanse i ryzyka europejskiej emigracji") [European bishops' call from Munich: A Report from the congress on 'Chances and risks of European Immigration')], "Homo Dei" (1995), nr 2 s. 81-84;
 39. "Symfonia Wiary" - Nowy Katechizm Katolicki ['The Symphony of Faith' - The Catechism of the Catholic Church], "Nowe Życie"10(1993) n. 4, s. 5-6
 40. Z Programu Pana Kardinála v CCEE,"Zpravodaj Praźské Archidiecéze" (1995), n. 4, s. 2-3;
 41. Patriarchat z bliska - rozmowa z ks. prałatem Tadeuszem Fitychem, sekretarzem kardynała Vlka [The Patriarchate close by - A Conversation with Monsignor/prelate Tadeusz Fitych, the Secretary of Cardinal Vlk], KAI (1998) n. 43, s 19-20;
 42. Wizyta kard. Miloslava Vlka u Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja I [A Visit of Cardinal Miloslav Vlk to the Ecumenical Patriarch, Bartholomew I], "Niedziela" 41(1998), n. 44A, s. 22;
 43. 350 lecie pokoju westfalskiego: POKÓJ - DAR I STYL ŻYCIA NA OBRAZ BOGA, mówi ks. prał. Tadeusz Fitych sekretarz kard. Miloslav Vlka - prymasa Czech [Three hundred and fifty years since the Treaty of Westphalia: Peace - a Gift and a Lifestyle according to God's image, says Monsignor Tadeusz Fitych, the Secretary of Cardinal Miloslav Vlk, the Primate of the Czech Republic], "Niedziela" 41(1998), n. 46A, s. 7;
 44. Prawosławny klasztor Valamo domem biskupów Europy 28. Sesja plenarna CCEE w Finlandii [The Orthodox monastery of Valamo- Home for the Bishops of Europe and the 28th plenary session of the CCEE in Finland], "Niedziela" 41(1998), n. 47a 22 XI '98, s. 12-13;
 45. Ekumeniczne spotkanie biskupów [Ecumenical Meeting of Bishops], "Niedziela" 41(1998), n. 49 z 6 XII '98, s. 6;
 46. Praha, Litoměřice a Olomouc očekávají hosta z Neapole, "Nové Město" 8(1999), n. 4, s. 6;
 47. Biskupi Europy w Grecji, z ks. prał. Tadeuszem Fitychem - rozmawia ks. red. Irenusz Skubiś [The Bishops of Europe in Greece: Fr Ireneusz Skubiś talks to Monsignor Tadeusz Fitych], "Niedziela" (2000) n. 9, s. 16;
 48. Wieczernik Europy w Brukseli, z ks. prał. Tadeuszem Fitychem - sekretarzem kard. Miloslava Vlka, przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) - rozmawia ks. red. Irenusz Skubiś [The Upper Room of Europe in Brussels: Fr Ireneusz Skubiś talks to Monsignor Tadeusz Fitych, the Secretary of Cardinal Miloslav Vlk, Chairman of the Council of European Episcopal Conferences (CCEE)], "Niedziela" 43(2000) n. 45A, s. 6,8;
 49. Przynosić Europie duszę wzorem św. Pawła z zapałem służącego na Areopagu [To give a Soul to Europe following the Example of St. Paul in the Aeropagus], "Dobry Pasterz" XXV(2000), Styczeń-Grudzień, s. 79-88;
 50. Ruchy kościelne w Polsce - nowy etap (z ks. prał. Tadeuszem Fitychem - sekretarzem kard. Miloslava Vlka, prymasa Czech - rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś) [Church movements in Poland - a new Stage. Fr Ireneusz Skubiś talks to Monsignor Tadeusz Fitych)], "Niedziela" (2000) nr 52-53, s. 19; "Szum Nieba" (2001) nr 1, s.4-6;
 51. Rada Konferencji Episkopatów Europy - 30-lecie działalności i nowy etap (z ks. prał. Tadeuszem Fitychem - rozmawia ks. red. Ireneusz Skubiś) [The Council of the Episcopal Conferences of Europe: the thirtieth anniversary of their activities and a new Stage. Fr Ireneusz Skubiś talks to Monsignor Tadeusz Fitych)], "Niedziela" (2001) nr 22 A, s. 5-6;

Przekłady

 1. Kard. Miloslav Vlk, Świadkowie wolności w prawdzie, "Homo Dei" LXVII(1997) n.3. s.9-22;
 2. Kard. Miloslav Vlk, Apel jasnogórski podczas 27 sesji plenarnej CCEE - 04 X '97; zob. Cała Europa na Jasnej Górze. Apel Jasnogórski - 4 października 1997 r. Kardynał Miloslav VLK - Prymas Czech, "Niedziela" XL(1997) n. 42A, s. 3;
 3. Kard. Miloslav Vlk, Sarajevo - wyzwanie i program dla Europy, "Homo Dei" LXVIII(1998) n.1. s. 9-17;
 4. Blisko Jezusowego krzyża. Z ks. kard. Miloslavem Vlkiem, arcybiskupem Pragi, prymasem Czech, przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy rozmawia Andrzej Cehak, z czeskiego tłumaczył ks. Tadeusz Fitych, "Pastores" 2 (1999), n. 1, s. 100-106;
 5. Kard. Miloslav Vlk, Europa Ducha, "Biuletyn OCIPE - Wokół Współczesności", (2000) nr 6, s. 1-5
 6. Kard. Miloslav Vlk, Nie żyć w kłamstwie i nienawiści - nauka płynąca z genezy totalitaryzmu (referat wygłoszony podczas Kongresu Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie, KUL 15 września 2000 r.), "Wokół Współczesności - Biuletyn OCIPE" (2000) nr 9, s. 1-8;
 7. Kard. Miloslav Vlk, Rola Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w jednoczącej się Europie, (referat wygłoszonyna otwarcie II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Warszawie, 24-25 listopada 2000 r.), w serii Zeszyt "Niedzieli Nr 23, Częstochowa 2001;

Recenzje i omówienia

 1. Księga Wiary (cz. 1), "Mariapoli" 1(1992) n. 11, s. 18-20; Symfonia Wiary (cz.2) "Mariapoli" 1(1993) n. 1-2, s. 33-34;
 2. C. Bertola, Fraternita Sacerdotale. Aspetti sacramentali, teologici ed esistenziali, Roma [1987], ss.122, "Homo Dei" LXII(1993), n. 3, s. 100-102;
 3. Bruno Forte, Sul Sacerdozio Ministeriale. Due meditazioni teologiche, Cinisello Balsamo, editrice Paoline, 1989, ss. 74,"Ateneum Kapłańskie" 85(1993) nr 507-8 z. 2-3, s. 438-439;
 4. Paul Joseph Cordes, Inviati A Servire Presbyterorum Ordinis - storia, esegesi temi, sistematica [Edizioni Piemme, Casale Monferrato 1990], ss. 335;"Ateneum Kapłańskie" 85(1993) nr 507-8 z. 2-3,
 5. Agostino Favale, Il Ministero Presbiterale. Aspetti dottrinali, pastorali, spirituali, LAS Roma 1989, ss. 376, (Studi di Spiritualit , 7),"Ateneum Kapłańskie" 85(1993) nr 507-8 z. 2-3, s. 436-438;
 6. Josef Zvěřina, Teologie agape, t. 1, wyd. "Scriptum", Praha 1992, ss. 407, ze wstępem i przedmową oraz posłowiem ks. Oto Mádra, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" II(1994), n. 21, s.114-118; także "Dobry Pasterz" (1994), z. 15, s. 248-253; "Chrześcijanin w Świecie" (1994), n. 1-2 s. 306-310;
 7. Miloslav Vlk - Reifezeit [Miloslav Vlk - Czas dojrzewania], München 1994, ss. 136, "Dobry Pasterz" (1994), z. 15, s. 257-259;
 8. Alain Boudre, Laveur de vitres et archeveque [Pomywacz witryn i arcybiskup] - La premi re biographie de Mgr Miloslav Vlk [Prague], préface de Vaclav Havel, Nouvelle Cité, Paris 1994, ss. 208, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" II(1994), n. 21, s.118-121; także "Dobry Pasterz" (1994), z. 15, s. 2353-256;
 9. Prezentace první biografě českého primasa, "Zpravodaj Praźské Archidieceéze" (1994), n. 5, s. 3;
 10. Piero Coda (wyd.), Testimoni della Liberta di Cristo. Dichiarazione dell'Assemblea del Sinodo dei vescovi per 1'Europa - Testo e Commento [Roma, 1992], "Wrocławski Przegląd Teologiczny" III(1995), n. 1, s. 124-128; "Dobry Pasterz" (1994), z. XV, s. 259-264;
 11. Christian Thiede, Bischöfe - kollegial für Europa. Der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen im Dienst einer sozialethisch konkretisierten Evangelisierung, ICS Schriften, Bd. 22, [Münster 1991], ss. 268, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" III(1995), n. 1, s. 129-132; "Dobry Pasterz" (1994), z. XV, s. 265-268;
 12. K. J. Wiśniewska OSB, Teologia Angelusa Silesiusa (Jana Schefflera),Warszawa 1984, ss. 190, (ks. Tadeusz Fitych), "Roczniki Teologiczne" XLI(1994) z. 4, s. 163-168;
 13. Nicola Cusano, La Dotta Ignoranza, tł. , wstęp i indeksy Graziella Federici Vescovini, Citta Nuova Editrice [Roma 1991], ss. 229, (Fonti Cristiane per il terzo millennio, 7), "Saeculum Christianum" 2(1995), n.2, s.218-221;
 14. Bp Zygmunt Pawłowicz, Kościół i sekty w Polsce, Gdańsk 1992, ss.254, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" III(1995), n. 1, s. 132-137;
 15. "Europa pogańska czy chrześcijańska", "Niedziela" XL(1997) n. 40A, s. 8;
 16. Kard. Miloslav Vlk, Europa pogańska czy chrześcijańska? Miłość drogą do jedności, Katowice 1997, 140ss., "Trzecie Tysiąclecie" 1(1997) n. 1, s. 99-104; "Ateneum Kapłańskie" 90(1998) nr 534 z. 2, s. 317-319;
 17. Donato Squicciarini, Nunzi Apostolici a Vienna [Nuncjusze Apostolscy w Wiedniu], Libreria Editrice Vaticana Citt del Vaticano [1998], ss. 295; przedmowa i prezentacja autora, 56 barwnych fotografii, "Saeculum Christianum" 5(1998), n. 2, s. 228-230;.
 18. Urban Fink, Die Luzerner Nuntiatur 1586-1873 (Zur Behördengeschichte und Quellenkunde der päpstlichen Diplomatie in der Schweiz. Mit einem Nachvort von Erzbischof Dr. Karl-Josef Rauber), Collectanea Archivi Vaticani 40; Luzerner Historische Veröffentlichungen Band 32, Luzern Stuttgard 1977, ss. 437, "Saeculum Christianum" 5(1998), n. 2, s. 231-233
 19. Hubertus Blaumeiser, Martin Luters Kreuzestheologie. Schlüssel zu seiner Deutung von Mensch und Wirklichkeit. Eine Untersuchung anhand der Operationes in Psalmos (1519-1521). Bonifatius Verlag Padeborn [1995], ss. 576, 8o, Konfessionskundliche und kontroverstheologische Studien, t. 60, Johann - Adam - Möhler - Institut, ISBN 3-87088-809-1, "Seculum Christianum" 6(1999) nr 2, 255-260;
 20. Dr. Franjo Komarica, In Verteiligung der Rechtlosen, Bischöfliches Ordinariat Banja Luka, Zoro-Zagreb - Sarajevo, 1996, ss. 630, "Saeculum Christianum" 7(2000), n. 1, s. 270-274;

Rękopisy

 1. "Janusz Korczak i jego twórczość dziecięca", Nowa Sól 1967, ss. 35 [aneks zawiera fotografie i fragmenty wywiadów przeprowadzonych z wychowankami i współpracownikami Korczaka];
 2. "Rodzaje tortur stosowanych wobec chrześcijan pierwszych wieków Kościoła - na podstawie męczeństwa świętych Perpetuły i Felicyty", Lublin KUL 1977, ss. 10;
 3. "Historiografia kultu świętych w latach 1945-1975", Lublin KUL 1977, ss. 15, 7 tabel;
 4. wywiad dla ARD-TV RFN, Lublin KUL XI.1978, "Moje studia w KUL" [1 str.];
 5. "La dottrina di Bernard Rosa su San Giuseppe secondo il concetto del mistico sposalizio dell'anima con "la Trinit creata", Lublin 1980, ss. 8, e 2 disegni - [referat wygłoszony na III Międzynarodowym Kongresie Józefologicznym w Montrealu];
 6. "Franciszka Ksawera Cabrini św. (15.VII.1850 - 22.XII.1917)", Lublin 1983, ss. 2 [artykuł encyklopedyczny];
 7. "Franciszka Rzymianka, św. (1383 - 09.III.1440)", Lublin 1983, ss. 2 [artykuł encyklopedyczny];
 8. "Godność i powołanie człowieka", Wrocław 1984, ss.9 [referat wygłoszony na spotkaniach z duchowieństwem];
 9. "L'esemplarismo trinitario nella dottrina concernente san Giuseppe in Bernardo Rosa SOC (1624-1696) e nei suoi epigoni" - parte prima pp. 57; parte seconda pp. 67 e 2 schemi;
 10. "Żyć dzisiaj na miarę św. Józefa z Nazaretu", Wrocław 1985, ss. 7 [kazanie wygłoszane w kaliskich kościołach podczas IV Międzynarodowego Kogresu Józefologicznego];
 11. tłumaczenie przemówienia papieża Jana Pawła II wygłoszonego do 7500 uczestników I-go Międzynarodowego Kongresu "Ruchu Parafialnego", "Bądźcie budowniczymi wspólnoty", "L'Osservatore Romano" 1986 , ss. 9;
 12. "Występowanie imion św. Józefa na Śląsku w XVII i XVIII wieku", Wrocław 1986, 12 ss. [referat wygłoszony 09.IV.1986 na forum Sympozjum Józefologicznego w Kaliszu; zob. AtKpł 78(1986) n. 455-6, z. 2-3, s. 344];
 13. tłumaczenie książki - Ludwig Hertling SJ, "Storia Della Chiesa", Citt Nuova Editrice Roma 19814, pp. 725;
 14. tłumaczenie książki - Robert Bar SJ, "Breve Patrologia" (Prefazione di Jean Daniélou; Bibliografia di Claudio Gianotto), Editrice Queriniana Brescia 19872, pp. 160;
 15. "Życie wspólnotowe księży gwarancją Kościoła roku 2000 i nowej ewangelizacji" [wypowiedź dla radia watykańskiego], Rzym X.1990, ss. 3;
 16. "Kult św. Józefa w zabytkach sztuki sakralnej Śląska do końca XVIII wieku", Wrocław 1984, ss. 10 [referat na sympozjum Sekcji Historii Kościoła PTT - Pelplin 26-27.IV.1984];
 17. "Pokuta i pojednanie w życiu młodzieży" [ss.5 maszynopis; wystąpienie w dniu 27.VIII. 1985 na konwersatorium XV Wrocławskich Dni Duszpasterskich];
 18. "Eucharystia źródłem życia nadprzyrodzonego kapłana i całej wspólnoty Kościoła", Wrocław II.1986;
 19. "Eucharystia a życie codzienne", Wrocław 1986, ss. 8, [wystąpienie w ramach kowersatorium Wrocławskich Dni Duszpasterskich 1.IX.1986];
 20. "De communione inter ecclesias locales" - Rzym 17.X.1990, ss. 6 - wystąpienie na forum Cirulus Minor Slavorum VIII Synodu Biskupów n.t. "Formacji kapłanów w aktualnych warunkach";
 21. "Problemy kształtowania teologicznego na VIII Synodzie Biskupów", Wrocław XI.1990, ss. 12 - referat na posiedzeniu Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego;
 22. "Budowanie wspólnoty kapłańskiej", Wrocław 1990 - [referat wygłoszony na sympozjum ojców duchownych w Częstochowie - 30.I.1991];
 23. "Propozycje dotyczące Dokumentu Końcowego przygotowywanego przez Komisję Synodu Diecezjalnego d/s świeckich", Wrocław 29.I.1991;
 24. tłumaczenie artykułu biograficznego: "Toni Weber" z książki "Verso la vita; profili di autentici cristiani", red. Arnaldo Diana, Roma Citta Nuova 1991, p. 23-42;
 25. "Kapłani na miarę wezwań naszego wieku - nowość i bogactwo posynodalnej adhortacji "Dam wam pasterzy"" - wywiad udzielony VI.1992 rozgłośni radiowej księży Pallotynów w Ząbkowicach Śl., Wrocław, VI.1992, ss. 8;
 26. "Nowy model kapłana - uwagi o tożsamości kapłańskiej w świetle Adhortacji Apostolskiej "Pastores Dabo Vobis", referat wygłoszony na posiedzeniu Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego - w 35-lecie jego istnienia i działalności - 18.XI.1992, ss. 12;
 27. Nuovo slancio dell'ecumenismo dopo l'assemblea ecumenica di graz '97 (i cristani riconciliati della Rep. Ceca offrono la propria luce ed esperienza ai cristiani dell'Irlandia del Nord);
 28. Ottmaring widziane z bliskaa. Centrum Ekumenicznego Życia Miejscem 17 Ekumenicznego spotkania Biskupów (26 - 1 XII '98);
 29. Komunia ze świętymi w eklezjologii Soboru watykańskiego II;
 30. Kard. M. Vlk, homilia podczas Eucharystii zamykającej obrady 27 sesji plenarnej CCEE, Jasna Góra kaplica Cudownego Obrazu 05 X '97, (przekład);
 31. Radio Watykanskie: Synod Biskupow Europy 1990;
 32. Radio Watykanskie: Relacje z dzialalnosci CCEE w latach 1993-2001;

Bibliografia przedmiotowa

 1. Tarcisio Stramare Osj, San Giuseppe Nella Sacra Scrittura Nella Teologia E Nel Culto, Edizioni PIEMME - Roma 1983, s. 433;
 2. Juan Bosco De Jesus, OCD, Presencia de San Jose en la Polonia contemporanea, nadbitka z "Estudios Josefinos", XXXVIII(1984) n. 75 s. 54-58 i s. 80 - T. Fitych, bibliografia;
 3. Barbara Mikuda, "Pietas Austriaca" - Aspekte zum Freskenzyklus Michael Willmanns und der Josephsverehrung in Grüssau (Krzeszów), "Zeitschrift Für Ostforschung" (1985) N. 1;
 4. Arturo Bocchini Padiglione, Trinita Celeste e trinita terrestre , "La Santa Crociata" (1986) n. 10, p. 7-11;
 5. Henryk Gawelczyk, Dzieje bractwa Świętego Józefa w Jemielnicy , "Studia Teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego" 15(1987), s. 258-291;
 6. Wiktor Gramatowski, Polonika liturgiczne w Kongregacji Obrzędów 1588-1632 : studium z dziejów Kurii Rzymskiej, Rzym - Warszawa 1988, s. 211;
 7. Henryk Damian Wojtyska, Acta Nuntiaturae Polonae. De fontibus eorumque investigatione et editionibus. Instructio ad editionem. Nuntiorum series chronologica, t. 1, Roma 1990, s. 74, 196;
 8. Schematyzm Archidiecezji Wrocławskiej, Wrocław 1995 s. 61, 67, 73, 445; Wrocław 1997; Wrocław 1990 s. 40,43, 51, 55, 60, 63, 298;
 9. Roland Gauthier, c.s.c., rec.: Abbe Tadeusz FITYCH, Trójca stworzona. Nauka o św. Józefie na Śląsku . Lublin, Uniwersytet,1990. 294 p. dactylogr. et reprographiees. 24 cm. (coll. Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego, 89), w: "Cahiers De Josephologie", vol. XL, n. 2, (1992), s. 31-311;
 10. Wojciech Biliński, Acta Nuntiaturae Polonae, t. 24, vol. 1, Roma 1992, s. 105;
 11. Jose Antonio Carasco, Fitych Tadeusz, Trójca Stworzona. Nauka o św. Józefie na Śląsku, Lublin 1990, 294p., 23,5 cm, "Estudios Josefinos" 46, N. 91 (1992), s. 96;
 12. Krzysztof Konecki, Fitych Tadeusz ks.: Trójca stworzona - nauka o świętym Józefie na Śląsku, Lublin 1990, "Ateneum Kapłańskie", r. 85 (1993), t. 120, s. 386-387;
 13. Cezary Chwilczyński, (rec. - Ks. T. Fitych, Kościół milczenia dzisiaj), Kościół w Czechach przemówił, "Niedziela" 38(1995) n. 22A z dnia 28 V, s. 3;
 14. Zdzisław Szuba, Od milczenia do dialogu. Prezentacja książki o kościele katolickim w Czechach, "Słowo - Dziennik Katolicki" R. 3 (1995) n. 88 (580) z dnia 09 V 1995, s. 2;
 15. Danuta Lubina-Cibińska, Wymiana darów. Prymas czech i Moraw w Katowicach, "Gazeta Wyborcza" (1995) z dnia 5 V 1995, s. 3;
 16. Dni kultury chrześcijanskiej, "Ziemia Ząbkowicka" (1995), n. 9, s. 7;
 17. Książka - kompendium o Kościele w Czechach, "KAI Biuletyn" (1995), n. 50 (164) 1 VII 1995, s. 11;
 18. Zdzisław SZUBA, Po Białej Górze i "aksamitnej rewolucji" tylko co trzeci Czech przyznaje się dziś do Kościoła katolickiego, "Słowo - dziennik katolicki" (1995) n. 96 z dnia 19-21 V 1995, s. 6;
 19. Andrzej Babuchowski,(rec. - Ks. T. Fitych, Kościół milczenia dzisiaj), Kościół czeski przemówił, "Gość Niedzielny" (1995), n. 29, z 16 VII '95, s. 5;
 20. Ks. Tadeusz Fitych, Kościół milczenia dzisiaj - wypowiedzi biskupów Czech i Moraw w pięć lat po odzyskaniu wolności, Praga 1995 - Nowa Ruda, "Kurier Praski" (1995) n. 6, czerwiec 1995, s. 2;
 21. Grzegorz Polak, Kto jest kim w Kościele? Osoby sprawujące kluczowe funkcje w Kościele katolickim w Polsce. (Stan na dzień 1 stycznia 1996r.), KAI Warszawa 1996, s. 92;
 22. Krzysztof Gonet, Nasza Federacja, "FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych" 1(1995), s. 45;
 23. Jan Kopiec, Historiografia diecezji wrocławskiej do roku 1821, Lublin 1982, s. 337;
 24. Krystyn Matwijowski, Stan powojennych polskich badań nad dziejami Kościoła Katolickiego na Śląsku w Czasach Nowożytnych, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka" (1984) nr 4, s. 493;
 25. Józef Mandziuk (rec.), Ks. Tadeusz Fitych, Kościół milczenia dzisiaj. Praga - Nowa Ruda 1995, ss. XXIII, 427, 2"Saeculum Christianum" 2(1995) n.2. s. 212-213;
 26. Conspectus Conferentiarum Episcoporum Europae, St. Gallen 1996 s. 37; 1998, s. 37;
 27. Walerian Bugelt (rec.), Ks. Tadeusz Fitych, Kościół milczenia dzisiaj. Wypowiedzi Księży Biskupów Czech i Moraw w pięć lat po odzyskaniu niepodległości. Posł.: Miloslav VLK, abp. Przekł. z [czes.] Jerzy Gabski MIC, Marcin Szeloch, Zdzisława Szymczyńska OP. - GULBINOWICZ Henryk, kard.: Pentecostes Slavae [przedm.]; MACHARSKI Franciszek, kard..: Wspólna droga ku II Millenium Chrześcijaństwa [przedm.]; ZIMOŃ Damian, abp: Nosimy to samo duchowe dziedzictwo [przedm.]. Praga - Nowa Ruda "Czas" 1995 - XXI [3], 427, [3] s., 15 tabl.: il. port. tab. wykr bibliogr. ISBN: 83-9033862-08, "Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego" II(1996), n. 2, s. 163.
 28. Katalog Praźské Arcidiecéze, Praha 1996, s. 7, 11, 123;
 29. Józef Mandziuk, Słownik Księży Pisarzy Archidiecezji Wrocławskiej 1945-1992, Warszawa 1997, ss. 401, T. Fitych, tamże s. 92-95;
 30. P. Preiss, O veneranda Trinitas - Jesus, Joseph et Maria, Quam coniuxerunt Divinitas, Charitas, Concordia - K reflexu středověké christologické a mariologické spekulace v české barokní ikonografii, w: Facta probant homines - Sborník příspěvků k źvotnímu jubileu Prof. Dr Zdeňky Hledíkové, red. I. Hlaváček, J. Hrdina, Scriptorium Praha 1998, s. 403, 407 (cytuje: T. Fitych "Trójca Stworzona", Lublin 1990);
 31. Grzegorz Polak, Kto jest kim w Kościele w Polsce? Ekumeniczne "who is who" chrześcijaństwa w Polsce (stan na dzień 15 lutego 1999r), KAI Warszawa 1999, s. 87-88;
 32. Roland Gauthier, c.s.c, Bibliographie sur saint Joseph et sur la Sainte Famille, Montréal 1999, ss. 1365, (sur T. Fitych, s. 411-412);
 33. Ł. Kamykowski, Trasmissione della fede e nuova evangelizzazione (intervento al convegno di studio sull'attualizazzione del Concilio Ecumenico Vaticano II, 25-27.02.2000), w: Comitato Centrale del Grande Giubileo dell'anno 2000, II Concilio Vaticano II. Recensione e attualit alla luce del Giubileo, a cura di R. Fisichella, Edizione San Paolo, Cinsello Balsamo 2000, p. 150-165 - (w przyp. nr 10,14, 28, 29, 35, 36, 41, 43, 44, 48, 51, 52 i 59 -cyt.: - Ks. Tadeusz Fitych, Kościół milczenia dzisiaj. Wypowiedzi Księży Biskupów Czech i Moraw w pięć lat po odzyskaniu niepodległości. Praga - Nowa Ruda "Czas" 1995);
 34. Bp Jan Kopiec, Nieudane starania Augusta II o kardynalat dla księcia Antoniego Egona Füstenberga w 1712 roku,"Roczniki Teologiczne KUL" 47(2000) z. 4, s. 115-124 (w przyp 3 cyt. T. Fitych, Rekomendacje Zygmunta III Wazy w sprawie kardynalatu Giovanniego Battisty Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce w latach 1622-1627, "Nasza Przeszłość" (1999) t. 91, s. 171-206;
 35. L. Zawadzka (red.), Polak W Świecie. Leksykon Polonii i Polaków za granicą, Wydawnictwo PAI, Warszawa 2001, s.80;
 36. Kard. Miloslav Vlk, Rola Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w jednoczącej się Europie, (referat wygłoszonyna otwarcie II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Warszawie, 24-25 listopada 2000 r.), w serii Zeszyt "Niedzieli Nr 23, Częstochowa 2001 (w przy. n. cyt. T. Fitych, Le Chiese dell'Europa Orientale scoprono la propria identit , "Nuova Umanit " 20(1998), n. 6 (120), s. 689-719;
 37. M. Straszewicz, Józef Oblubieniec, II. Kult, w: EKUL t. 8, Lublin 2000, k. 128;
 38. K. Kuźmak, Józef Oblubieniec, III. Bractwa i stowarzyszenia, w: EKUL t. 8, Lublin 2000, k. 130;
 39. M. Kunowska-Porębska, Józef Oblubieniec, VI. W literaturze polskiej, w: EKUL t. 8, Lublin 2000, k. 137;
 40. Ł. Kamykowski, Laudacja ku czci J. Em. Ks. Kard. Miloslava Vlka Arcybiskupa Metropolity Praskiego z okazji nadania doktoratu honoris causa przez Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie [wygł. 07 V 2001 r.], "Vita Academica nr 3-4/2001, s. 8-10 (s. 10, w przyp. n. 2; 5;6 cyt.: T. Fitych, Kościół milczenia dzisiaj. Wypowiedzi biskupów Czech i Moraw w pięć lat po odzyskaniu wolności, Praga-Nowa Ruda 1995;
 41. Fitych, Tadeusz, Na tropach św. Józefa - zestawienie polskiego pismiennictwa z okresu XVII-XX wieku (seria: Biblioteka Diecezji Legnickiej, nr 16, red. Don. B. Drożdż), Legnica 2001, ss. 260; rec. Estanislao Fudala, OCD, Estudios Josefinos 55(2001) nr 110, s. 354-355;
 42. Laudacja z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego J. Em. Ks. Kardynałowi Miloslavovi Vlkowi (wygłoszona przez Ks. prof. dra hab. Kazimierza Dolę) [w dniu 19 I 2002 r.], w: " J. Em. Kard. Karl Lehmann, J. Em. Kard. Miloslav Vlk Doctores Honoris Causa Universitatis Opolensis" [Opole 2002], s. nlb. (cyt.: T. Fitych, Kościół milczenia dzisiaj. Wypowiedzi biskupów Czech i Moraw w pięć lat po odzyskaniu wolności, Praga-Nowa Ruda 1995, s. 276;
 43. E. Ulz, Antwort mit Herz (Eines hat das Leben den polnischen Priester Tadeusz Fitych gelehrt: Ohne die gegenseitige Liebe sind die Christen nicht sie selbst. Also bemüht er sich darum - was immer er tut.), "Neue Stadt" (2002) nr 3, s. 17-18;
 44. Bibliografia dell'Archivio Segreto Vaticano, vol. X, CittB Del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana (w przygotowaniu);

  PUBLIKACJE 2005-
  (A) Artykuły i recenzje opublikowane):

 1. Polskie korzenie Johannesa Schefflera. Uwagi o przodkach i rodzinie Angelusa Silesiusa (*1624 +1677), "Orbis Linguarum" (2005) vol. 29, s.97-138;
 2. Polskie korzenie Johannesa Schefflera. Uwagi o przodkach i rodzinie Angelusa Silesiusa (*1624 +1677), w: "Przedziwna to rzecz jest człowiek...." Angelusa Silesiusa myśli o jedności świata (wybór rozpraw i poezji), redakcja i słowo wstępne C. Lipiński, Wałbrzych 2005, s. 81-135;
 3. Krzeszów - barokowy zabytek czy centrum odnowy religijno-kulturowej? (Uwagi na temat tożsamości M. Willmanna i Krzeszowa), "ANAMNESIS" (2006) nr 47, cz. 1, s. 79-91; cz. 2 nr 48, s. 112-122.;
 4. Michael Willmann - współtwórca i uczestnik krzeszowskiego kręgu religijno-kulturowej wymiany darów, ,,Perspectiva" 5(2006) nr 1(8), s. 62-84.;
 5. Kościół św. Bartłomieja w Czermnej - najstarsza parafia (wzm. z 1354 r.) i centrum "starówki" Kudowy Zdroju (Refleksje na temat tytułu kościoła oraz obrzędów ludowych), "świdnickie Studia Teologiczne" IV 2007) nr 4, s. 141-176.;
 6. Mons. Luigi Pellizzo nello studio di don Giuseppe Rocco, a cura di Pierantonio Gios - Giuseppe Rigoni, con un saggio intoduttivo di L. Billanovich, Gregoriana Libreria Editrice, Padova 2007, ss. CVI + 414; ISBN 88-7706-208-8; (rec. ks. Tadeusz Fitych), "świdnickie Studia Teologiczne" IV 2007) nr 4, s. 365-372.;
 7. Kościelno-historyczne uwarunkowania rozwoju katolickiej parafii Czermna w czeskim zakštku" ziemi kłodzkiej, w: Muzeum a dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-czeskiego (kudowa Zdrój - tożsamość i zbliżenie), pod red. R. Gładkiewicza, Kudowa Zdrój 2008, s. 57-74.;
 8. Giovanni Battista Lancellotti, "Agora del Vallo di Lauro" (2008) nr 12;
 9. Rodzina i lata szkolne Antoniego Jedka (* 1834 Słone + 1903 Tuchów) wybitnego redemptorysty prowincji austriackiej, czeskiej i polskiej, w: Z miłości do Kościoła. Księga Pamištkowa dedykowana Księdzu Infułatowi Profesorowi Władysławowi Bochnakowi. Redakcja: ks. B. Drożdż, Legnica 2008, s. 235-262.;

  (B) Artykuły złożone do druku):

 10. "Czeski zakštek" - dom rodzinny i parafia czermnieńska pierwszym środowiskiem życia i formacji Josepha Elsnera (* 1845 Słone + 1933 Monachium) - architekta cenionego w Bawarii i na Ziemi Kłodzkiej [= artykuł złożony do druku, Uniwersytet Hradec Kralove].;
 11. Exempla pietatis - ślšzacy wyniesieni do chwały ołtarza przez Jana Pawła II (Verba docent, exempla trahunt ...) [= artykuł złożony do druku, Uniwersytet w Poznaniu].;
 12. ślšzacy wyniesieni do chwały ołtarza przez Jana Pawła II (Treść i układ prezentacji multimedialnej) [= artykuł złożony do druku, Katolicki Uniwersytet Lubelski].;
 13. Profil świętości Jana Sarkandra i Melchiora Grodzieckiego w kontekście obrazu ślšzaków wyniesionych do chwały ołtarza przez Jana Pawła II [= artykuł złożony do druku, Uniwersytet Hradec Kralove].;
 14. Odkrywanie "nowej twarzy" i geniuszu miejsca Kudowy Zdroju (Mała architektura sakralna a park kulturowy i krajobrazowy), Część pierwsza : nisze; [= artykuł złożony do druku, Legnica].;
 15. Mała architektura sakralna - świadectwa wiary i modlitwy ludu - Bogu na chwałę, ludziom na pożytek (Czeski zakštek: Jakubowice) [= artykuł złożony do druku, świdnica].;
 16. Teologiczno-etyczne aspekty globalizacji (Współpraca polsko-czeska w kontekście globalizacji) [= artykuł złożony do druku, świdnica].;
 17. Teologiczno-etyczne aspekty globalizacji (tekst i prezentacja multimedialna) [= artykuł złożony do druku, uniwersytet Brno].;
 18. Mistyka Anioła ślšzaka i Bernarda Rosy SOC [= artykuł złożony do druku] .;
 19. Mistyka Anioła ślšzaka (Z badań nad katolickš reformš na ślšsku XVII wieku) [= artykuł złożony do druku, uniwersytet wrocławski].;
 20. Lo stemma della famiglia Lancellotti nonche del suo rappresentante Giovanni Battista nunzio apostolico in Polonia negli anni 1622-1627 [= artykuł złożony do druku].;
 21. Klasztor na rozdrożu (pytania o sens i kształt klasztoru wczoraj i dziś) [= artykuł złożony do druku].;
 22. Stan badań nad nuncjaturš apostolskš w Europie i w Polsce [= artykuł złożony do druku].;
 23. Nuncjatura - informacja - kręgi informatorów [= artykuł złożony do druku].;
 24. OBRAZ BISKUPÓW POLSKICH w oczach nuncjuszów papieskich z połowy XVII w. [= artykuł złożony do druku].;
 25. Wstęp do badań nad diecezja Nola w XVII w. [= artykuł złożony do druku].;
 26. Pierwszy proces informacyjny sporzšdzony w nuncjaturze Giovanniego Battisty Lancellottiego (02-11 V 1623 Warszawa, Andrzej Lipski wskazany na diecezję kujawskš) [= artykuł złożony do druku].;
 27. Kluczowe etapy odradzania się życia wspólnotowego według rad ewangelicznych wśród chrześcijan kościołów reformy protestanckiej [= artykuł złożony do druku].
 28. Powstanie i rozwój Bractwa Wspólnego Życia [= artykuł złożony do druku].;
 29. Współpraca ekumeniczna Bractwa Wspólnego Życia z katolickim ruchem Fokolari [= artykuł złożony do druku].;
 30. Bractwo Wspólnego Życia (Z badań nad procesem odradzania się życia zakonnego w Kościołach reformowanych XIX i XX w.) [= artykuł złożony do druku].;
 31. Stan i priorytety ekumenizmu, a pojęcie ekumenizmu życia [= artykuł złożony do druku].;
 32. Centrum Życia Ekumenicznego Ottmaring - geneza i rozwój [= artykuł złożony do druku].;
 33. Centrum Życia Ekumenicznego Ottmaring - ekumenizm życia [= artykuł złożony do druku].;
 34. Program badań na rzecz monografii współzałożyciela polskiej prowincji redemptorystów ANTONIEGO JEDECK A (* 8 VII 1834 Słone + 17 II 1903 Tuchów) [= artykuł złożony do druku].;
 35. Pierwszy pośmiertny biogram współzałożyciela polskiej prowincji redemptorystów ANTONIEGO JEDECK A (* 8 VII 1834 Słone + 17 II 1903 Tuchów) [= artykuł złożony do druku].;
 36. "Pionier" czeskiej i polskiej prowincji redemptorystów ANTON JEDECK (* 8 VII 1834 Słone + 17 II 1903 Tuchów) - pochodzenie i młodość. [= artykuł złożony do druku].;
 37. "Od powietrza, głodu …". Rok 1832: epidemia cholery w Słonem, Polsce i Europie [= artykuł złożony do druku].;
 38. Leśna kaplica domkowa p.w. Matki Bożej Bolesnej w Zielonej Dolinie (Refleksje nad XIX-wiecznym pomnikiem wiary, w 175 rocznicę powstania centrum kultu i w 120 rocznicę uroczystego poświęcenia murowanej kaplicy1887-2007). [= artykuł złożony do druku].;
 39. Rękopiśmienna kronika dziejów kultu i kaplicy p.w. Matki Bożej Bolesnej w Zielonej Dolinie z ok. XIX/XX w. (kopia wykonana przez Marię Pytlik - Słone 7 marca 1982r.) [= artykuł złożony do druku].;
 40. Refleksje historyczno-pastoralne zwišzne z faktem umieszczenia ikony św. Walburgii w ołtarzu głównym kaplicy Matki Bożej Bolesnej w Zielonej Dolinie [= artykuł złożony do druku].;

  (C) Recenzje złożone do druku):

 41. Jan Paweł II, W trosce o dobro Rzeczypospolitej. Wskazania dla polskich polityków, PAX Warszawa 2005 (Jan Paweł II do Narodu) ss. 224;
 42. Jadwiga Staniszkis, Ontologia socjalizmu, Ośrodek Myśli Politycznej - Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sšczu -Wydawnictwo DANTE, Kraków - Nowy Sšcz 2006 (Ośrodek Myśli Politycznej, 53);
 43. Jadwiga Staniszkis, O władzy i bezsilności, Wydawnictwo Literackie Kraków 2006, ss.260;
 44. Witelon życie i działalność naukowa. Materiały z konferencji naukowej 25 paŸdziernika 2003 r., Legnica 2007, wydanie drugie (Seria wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy), ss. 86 , 2 nlb;
 45. Arno Herzig, Małgorzata Ruchniewicz, Dzieje ziemi kłodzkiej, przełożył z j. niem. V. Grotowicz, Hamburg - Wrocław 2006, ss.568; Hamburg - Wrocław 2008 wydanie 2, ss. 670;
 46. Joseph E. Stiglitz, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2004, ss. 232;
 47. Jan Maria Jackowski, Polska w globalnej sieci, Szczecinek 2005;
 48. Muzeum a dziedzictwo kulturowe pogranicza (Kudowa-Zdrój - tożsamość i zbliżenie) pod red. R. Gładkiewicza, Kudowa-Zdrój 2008 ( Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju, Studia i Materiały Centrum Edukacji Etnologicznej, 1).