Opening
Servizio nella Chiesa
Attuale materia di studio
Libri
Pubblicazioni
In preparazione
L'orientamento della vita
Letteratura preferita
Hobby
Contact

Dissertazioni e Articoli

 1. Cystersi w Krzeszowie jako propagatorzy kultu św. Józefa na Śląsku w XVII i XVIII wieku [I Cistercensi di Krzeszów propagatori del culto di S. Giuseppe nella Slesia nel secolo XVII e XVIII], "Colloqium Salutis", 10(1978), s. 121-146 ;
 2. Bernard Rosa (1624-1696) opat krzeszowskich cystersów jako propagator kultu św. Józefa [Bernard Rosa (1624-1696) abate dei cistercensi di Krzeszów, propagatore del culto di S. Giuseppe] in: Józef Z Nazaretu, red. O. Stokłosa, t.2 Kraków 1979, s. 267-290;
 3. Bernard Rosa, abbe de Krzeszów, et la devotion a Saint Joseph [Bernard Rosa, abate di Krzeszów e la devozione a S. Giuseppe], "Cahiers De Josephplogie", 29(1981) p. 378-402; EJ 35(1981), s. 378-402;
 4. Ehrhard Alber Josef Maria (1862-1940), w: EK KUL t. 4 Lublin 1983 k. 753;
 5. Ehses Stefan (1855-1926), w: EK KUL t. 4, k. 755;
 6. "Trójca stworzona" jako podstawowa kategoria józefologii opata Bernarda Rosy SOC (1624-1696)["La Trinita' creata" come categoria di base del pensiero su S. Giuseppe dell'abate Bernardo Rosa SOC (1624-1696)] , "Summarium" 10(1981), s. 83-91;
 7. Bernarda Rosy nauka o św. Józefie w świetle koncepcji mistycznych zaślubin duszy z "Trójca stworzoną" [Il pensiero di Bernardo Rosa su S. Giuseppe alla luce della concezione del mistico sposalizio dell'anima con "la Trinita' creata"], "Colloqium Salutis" 16(1984), s. 119-165 ;
 8. Saint Joseph et le mariage mystique de I'ame avec la "Trinite cree" selon Bernard Rosa [S. Giuseppe e il matrimonio mistico dell'anima con la "trinita' creata" secondo Bernardo Rosa],"Cahiers De Josephologie" (1984) n. 1, p. 57-77;
 9. Trynitarny egzemplaryzm w nauce o Świętym Józefe u Bernarda Rosy i jego kontynuatorów (część 1) [Esemplarismo trinitario nel pensiero su S. Giuseppe di Bernardo Rosa e dei suoi continuatori (parte 1)], "Śląskie Studia Historyczno-teologiczne" 18(1985), s.57-79;
 10. Orientamento mariotipico e cristocentrico della giuseppologgia di Jerzy Iwanek, S.J. (1643-1693), in: "Presencia De San Jose En El Siglo XVII - Actas del Cuarto Simposion Internacional", Valladolid 1985, p. 197-206;
 11. Trynitarny egzemplaryzm w nauce o świętym Józefie u Bernarda Rosy i jego kontynuatorów [Esemplarismo trinitario nel pensiero su S. Giuseppe di Bernardo Rosa e dei suoi continuatori], "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne", [Cz. 2] t. 19-20 (1986-1987), s. 103-131;
 12. Mariotypiczna i chrystocentryczna orientacja józefologii Jerzego Iwanka SJ (1643- 1693) [Orientamento mariotipico e cristologico del pensiero su S. Giuseppe di Giorgio Iwanek SJ (1643-1693)], "Ateneum Kapłanskie" 78(1986) n. 2-3, s. 274-285;
 13. Opactwo cystersów krzeszowskich - czołowy ośrodek śląskiej kontrreformacji, [L'abbazia dei cistercensi di Krzeszów - principale centro della controriforma], "Sobótka" (1986) n.4, s. 539-559;
 14. Kult św. Józefa na Śląsku w XVII i XVIII wieku, [Il culto di S. Giuseppe nella Slesia nel XVII e nel XVIII secolo] w: "Misericordia Et Veritas", red. J. Mandziuk i J. Pater, Wrocław 1986, s. 147-171;
 15. Fokolarini, Movimento dei Focolari w: EK KUL t. 5, Lublin 1989, k. 364-365;
 16. Fossano, w: EK KUL t.5, k. 414;
 17. Fossombrone, w: EK KUL t. 5, k. 415;
 18. O formacji do kapłaństwa we współczesnych uwarunkowaniach [udział w dyskusji polskich delegatów na Synod Biskupów 90] [Sulla formazione al. sacerdozio nel contesto dei condizionamenti del nostro tempo (contributo alla discusione dei delegati polacchi al. Sinodo dei Vescovi del ‚90)], "Ateneum Kapłańskie" 83(1991) nr 491 z. l, s. 34-60;
 19. Kapłan cywilizacji miłości; nowe perspektywy VIII-go Synodu Biskupów (30.IX-28.X.1990) [Il sacerdote della civilta' dell'amore; nuove prospettive dell'VIII-vo Sinodo dei Vescovi (30.IX-28.X.1990)], "Homo Dei" 40(1991) nr 1-2, s. 5-12; "Dobry Pasterz" (1991) z. XI, s. 108-116;
 20. Le Culte De Saint Joseph En Silesie Aux XVIIe et XVIIIe Siecles [Il culto di S. Giuseppe nella Slesia nei secoli XVII e XVIII], "Cahiers De Josephologie", 40(1992), n. 2, p. 235-273;
 21. Kapłani - w służbie Kościoła Wspólnoty i nowej ewangelizacji [I sacerdoti - a servizio della Chiesa Comunita' e della nuova evangelizzazione], LXI(1993) "Homo Dei", n. 1, s. 3-8;
 22. Kapłani - skuteczne narzędzie jedności Kościoła, wspólnoty i nowej ewangelizacji [I sacerdoti - strumenti efficaci dell'unita' della Chiesa, della comunita' e della nuova evangelizzazione], "Dobry Pasterz" (1993) z. 13, s. 38-44;
 23. Nowy model kapłana, [Nuovo modello di sacerdote] "Dobry Pasterz" (1993) z. 13, s. 81-99;
 24. Powołanie kapłańskie w duszpasterskim posługiwaniu Kościoła, [Vocazione sacerdotale nel servizio pastorale alla Chiesa] "Ateneum Kapłańskie" 85(1993) z.2 (504), s. 252-265
 25. Błogosławiona Benigna. Próba przybliżenia genezy, tradycji oraz nowych aspektów kultu, [La Beata Benigna. Tentativo di chiarimento della genesi della tradizione e dei nuovi aspetti del culto] w: Śląskie Sympozja Historyczne, t. 2, Bitwa legnicka. Historia i tradycja. red. W. Korta, Wrocław-Warszawa 1994, s. 376-405;
 26. Służba wojskowa alumnów w PRL, [Il servizio militare dei seminaristi nella Repubblica Popolare Polacca] "Chrześcijanin w świecie" XXIV(1994), n. 1, s. 119-135;
 27. Wkład Kościoła w budowanie Nowej Europy, [Il contributo della Chiesa nella costruzione della Nuova Europa] "Dobry Pasterz (1994), z. XV, s. 113-125;
 28. Kościoły Europy Wschodniej odkrywają swoją tożsamość, [Le Chiese dell'Europa Orientale scoprono la propria identita'] "Dobry Pasterz (1994), z. XV, s. 218-243;
 29. Kościół w Europie odkrywa swoją tożsamość. Spotkanie biskupów z Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa, 13-16 X 1994, [La Chiesa in Europa scopre la propria identita'. Incontro dei Vescovi dell'Europa Centrale e Orientale. Varsavia, 13-16 X 1994], "Chrześcijanin w Świecie" 25(1994), z. 4, s.158-180;
 30. I libri polacchi su S. Giuseppe nell'Ottocento, "Estudios Josephinos" 49(1995), p. 451-472;
 31. Polska książka o świętym Józefie w XIX wieku, [I libri polacchi su S. Giuseppe nel XIX secolo] "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", t. 65 (1996), s. 255-287;
 32. Iwanek Georgius (Jerzy) SJ, ur. 3 IV1643 w Frýdku (Śląsk Cieszyński), zm 12 X 1693 w Hradcu Králové, pisarz ascet., propagator kultu św. Józefa w Czechach , [IWANEK Georgius (Giorgio) SJ, nato il 3 IV1643 a Frydek (Slesia di Cieszyn), morto 12 X 1693 a Hradec Kralowe, scrittore di ascetica, propagatore del culto di S. Giuseppe] EK KUL, VII, Lublin 1997; 568;
 33. Polskie publikacje o św. Józefie w 30-letnim okresie posoborowym (1966-1996), [Publicazioni polacche su S. Giuseppe nel trentennio dopo il Concilio (1966-1996)] "Saeculum Christianum" 4(1997) n.2, s. 195-242; "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", t. 68 (1997), s. 235-257; "Ateneum Kapłańskie" 91(1999) z. 1(539) t. 132, s. 81-104 (bez aneksów w postaci tabel!);
 34. Le Chiese dell'Europa Orientale scoprono la propria identita' , "Nuova Umanita' " 20(1998), n. 6 (120), s. 689-719;
 35. Herb rodziny Lancellottich oraz jej przedstawiciela Jana Chrzciciela Lancellotti - nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622 - 1627), [Lo stemma della famiglia Lancellotti ed il suo rappresentante Giovanni Battista Lancellotti - nunzio apostolico in Polonia (1622-1627)] "Saeculum Christianum" 1(1994), n.1, s. 161-172;
 36. Kariera kurialna i dyplomatyczna do roku 1614 Giovanniego Battisty Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce w latach 1622-1627, [La carriera curiale e diplomatica fino all'anno 1614 di Giovanni Battista Lancellotti nunzio apostolico in Polonia negli anni 1622-1627] w: Słowo nieskowane, Księga Jubileuszowa dla ks. Jana Kruciny, red. A. Nowicki, J. Tyrawa, Wrocław 1998, s. 661-672;
 37. Obecność nuncjusza Giovanniego Battisty Lancellottiego na sejmach, [La prezenza del nunzio Giovanni Battista Lancellotti in parlamento] "Saeculum Christianum" 5(1998), n. 2 s. 145-194;
 38. Bibliografia Polskich Druków O Świętym Józefie - Najnowsze zestawienie dla okresu 17 i 18 wieku [Bibliografia delle Pubblicazioni Polacche su S. Giuseppe - Nuovissimo elenco riguardante il 17 e il 18 secolo], "Legnickie Wiadmości Diecezjalne" 8(1999), nr 1, s. 101-118;
 39. Polityka PRL w stosunku do powołań i formacji młodych kapłanów, [La politica della repubblica Popolare polacca riguardo alle vocazioni ed alla formazione dei giovani sacerdoti] "Saeculum Christianum" 6(1999) nr 1, s. 55-74;
 40. Początki Misji Dyplomatycznej Giovanniego Battisty Lancellottiego, 31-szego nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622-1627), [Gli inizi della Missione Diplomatica di Giovanni Battista Lancellotti, 31mo nunzio apostolico in Polonia (1622-1627)] "Roczniki Teologiczne KUL" 46(1999) z. 4, s. 79-118;
 41. Rekomendacje Zygmunta III Wazy w sprawie kardynalatu Giovanniego Battisty Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce w latach 1622-1627, [Raccomandazioni di Zygmunt III Waza riguardanti il cardinalato di Giovanni Battista Lancellotti nunzio apostolico in Polonia negli anni 1622-1627] "Nasza Przeszłość" (1999) t. 91, s. 171-206;
 42. Podstawowe źródła do badań nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego w Polsce (1622-1627), [Fonti fondamentali per uno studio sulla nunziatura di Giovanni Battista Lancellotti in Polonia (1622-1627)] "Saeculum Christianum" 6(1999), n. 2 s. 209-224 oraz "Studia Warmińskie" 36(1999), s. 125-140;
 43. Korespondencja internuncjusza audytora Antonio Francisco Cirioli z Sekretariatem Stanu w przededniu sejmu zwyczajnego zwołanego w Warszawie w 1623 roku (edycja listów od 26 XI 1622 do 24 I 1623), [Corrispondenza dell'internunzio uditore Antonio Francesco Cirioli con la Segreteria di Stato alla vigilia della assemblea parlamentare convocata a Varsavia nel 1623 (pubblicazione delle lettere dal 26 XI 1622 al. 24 I 1623] "Folia Historica Cracoviensia" 6(1999), s. 111-128; "Folia Historica Cracoviensia" 6(1999), s.
 44. Diecezja Nola w latach 1615-1655. Rządy biskupa Giovanniego Battisty Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622-1627), [La diocesi di Nola negli anni 1615-1655. Il governo del vescovo Giovanni Battista Lancellotti nunzio apostolico in Polonia (1622-1627)] "Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego" 20(2000), vol. 7 s. 113- 138;
 45. Całościowe zestawienie źródeł nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego posła papieskiego w Polsce w latach 1622-1627, w: Służcie Panu z weselem. Księga pamiatkowa ku czci kard. Henryka Gulbinowicza...), [Lista completa delle fonti di notizie riguardanti la nunziatura di Giovanni Battista Lancellotti, delegato papale in Polonia negli anni 1622-1627], in Servite con gioia il Signore. Libro ricordo in onore del Card. Gulbinowicz…] red. ks. Ignacy Dec, t. 2: W służbie teologii, Wrocław 2000, s. 137-180;
 46. Krąg rodzinny Giovanniego Battisty Lancellottiego, 31-szego nuncjusza apostolskiego w Polsce, [Cerchio familiare di Giovanni Battista Lancellotti, 31mo nunzio apostolico in Polonia] "Roczniki Teologiczne KUL" 47(2000) z. 4, s. 81-112;
 47. Pierwsze wizytacje kolegiów papieskich w Polsce (Z działalności G. B. Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622-1627), [Prime visitazioni dei collegi papali in Polonia (Dall'attivita' di G.B.Lancellotti nunzio apostolico in Polonia] w: W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego. Księga Jubileuszowa poświęcona czci Księdza Profesora Antoniego Młotka, red. M. Biskup, T. Reroń, Wrocław 2000, s. 723-756;
 48. Korespondencja internuncjusza Antonio Francisco Cirioli z Sekretariatem Stanu w przededniu sejmu zwyczajnego zwołanego w Warszawie w 1623 roku (Cz. II. edycja listów od 26 XI 1622 do 24 I 1623), [Corrispondenza dell'internunzio Antonio Francesco Cirioli con la Segreteria di Stato alla vigilia dell'assemblea Parlamentare convocata a Varsavia nel 1623 (Parte II della pubblicazione delle lettere dal 26 XI 1622 al. 24 I 1623)] "Folia Historica Cracoviensia" 7(2000), s. 81-105, nr 5-28;
 49. Pół wieku służby Kościołowi Giovanniego Battisty Lancellottiego - nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622-1627), [Mezzo secolo di servizio alla Chiesa di Giovanni Battista Lancellotti nunzio apostolico in Polonia] "Saeculum Christianum" 7(2000) nr 2, s. 67-90;
 50. Półroczna podróż do Warszawy Giovanniego Battisty Lancellottiego, nuncjusza apostolskiego w Polsce w latach 1622-1627, [Viaggio di sei mesi a Varsavia di Giovanni Battista Lancellotti, nunzio apostolico in Polonia negli anni 1622-1627] "Studia Gnesnensia" XIV (2000) s. 225-242;
 51. Instrukcja Początkowa Giovanniego Battisty Lancellottiego, 31-szego nuncjusza, [Istruzione (o norme inizial)i di Giovanni Battista Lancellotti] "ABMK" 73(2000) s. 145-213;
 52. Polska Historiografia Kultu Świętych w latach 1945-1975, w: Na progu trzeciego tysiąclecia. Refleksja teologiczna w środowisku legnickim, [Storiografia Polacca del Culto dei Santi negli anni 1945-1975], in: Alle soglie del terzo millennio. Riflessione teologica nell'ambiente di Legnica] seria Biblioteka Diecezji Legnickiej - t. 15, red. Ks. B. Drożdż, Legnica 2001, s. 213-235;
 53. Osobowość i prestiż prałata Giovanniego Battisty Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622-1627), [La personalita' e il prestigio del prelato Giovanni Battista Lancellotti nunzio apostolico in Polonia] "Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego" 20(2000), s. 299-330;
 54. Charakterystyka biskupów polskich w okresie nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego i Onorato Viscontiego (lata 1622-1636), [Caratteristica dei vescovi polacchi nel periodo della nunziatura di Giovanni Battista lancellotti e di onorato Visconti (anni 1622-1636)] "Częstochowskie Studia Teologiczne" 28(2000) s.257-278;
 55. Inizi della missione diplomatica di Giovanni Battista Lancellotti - nunzio apostolico in Polonia (1622-1627), "Lateranum" LXVII(2001) fasc. 1 . s.71-111;
 56. Personel i organizacja nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego, 31-szego nuncjusza apostolskiego w Polsce, [Personale e organizzazione della nunziatura di Giovanni Battista Lancellotti, 31mo nunzio apostolico in Polonia] "Saeculum Christianum" 8(2001) nr 1, s. 41-80;
 57. Korespondencja dyplomatyczna Giovanniego Battisty Lancellottiego Nuncjusza Apostolskiego w Polsce w latach 1622-1627, [Corrispondenza diplomatica di Giovanni Battista Lancellotti nunzio apostolico in Polonia nel periodo 1622-1627], Poznańskie Studia Teologiczne" X(2001), s.253-328;
 58. Włoska działalność Giovanniego Battisty Lancellottiego [L'attivita italiana di Giovanni Battista Lancellotti] , Studia Warmińskie" XXXVIII(2001), ss.117-138;

Altri Stampati

 1. Budowa biblioteki Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu [La costruzione della biblioteca del Seminario Maggiore di Breslavia], "Nowe Życie" 4(1986) nr 22, s. 15-16;
 2. Homilia na uroczystość Chrystusa Króla - 20.X1.1983, 34 Niedziela zwykła [Omelia per la festa di Cristo Re - 20.X1.1983 XXXIV Domenica del tempo ordinario], "Nowe Życie" 1(1983) nr 11, s. 2;
 3. [wywiad firmowany pseudonimem "Stanisław"] Hubert Schulze - Hobeling, Scheinwerfer für die nächsten Meter [intervista firmata sotto lo pseudonimo "Stanislao"] Hubert Schulze- Scheinwerfer für die nächsten Meter, "Neue Stadt" 30(1987) n. 11, s. 20-21;
 4. Kapłan roku 2000 - nowe perspektywy VIII Synodu Biskupów [Il sacerdote dell duemila - nuove prospettive del VIII Sinodo dei Vescovi] , "Nowe Życie", 8(1990) nr 26, s. 8-9;
 5. Kapłani - skuteczne narzędzia jedności w służbie Kościoła i świata [I sacerdoti - strumento effettivo di unita' a servizio della Chiesa e del mondo], ‚Mariapoli" 1(1992) nr 5, s. 4-5 i 21;
 6. Kapłani nowej ewangelizacji (- wywiad przeprowadzony przez Piotra Niteckiego) [Sacerdoti della nuove evangelizzazione - (intervista condotta da Piotr Nitecki )], "Ład" 10(1992) nr 37 s. 3 i 7;
 7. Kapłani - skuteczne narzędzia jedności Kościoła, wspólnoty i nowej ewangelizacji [I sacerdoti - strumento effettivo di unita' della Chiesa, della comunita' e della nuova evangelizzazione], "Gość Niedzielny" 69(1992) nr 27, s. 6; oraz "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLV(1992) n. 3, s. 276-281;
 8. Dam wam pasterzy [Vi do' dei pastori] , "Ład Boży" (1992) nr 15 s. 4-5;
 9. Światło duszpasterza na pustynnej drodze od pomywacza witryn do arcybiskupa [La luce del pastore nella via del deserto: da lavavetri ad arcivescovo], "Homo Dei" 62(1993), n. 3, s. 37-43;
 10. Mistrzowska Droga ku nowej ewangelizacji wywiad z uczestnikiem Synodu Biskupów Europy - księdzem arcybiskupem Pragi Miloslavem Vlkiem [La via Maestra verso la nuova evangelizzazione, intervista a un partecipante del Sinodo dei Vescovi per l'Europa - S.E. l'arcivescovo di Praga Milosłav Vlk] , "Nowe Życie", X(1993) nr 3 s. 7;
 11. Drogowskaz na bezdrożu - życiowe świadectwo abpa. M. Vlka [Una direzione nell'incertezza - la testimonianza di vita dell' arcivescovo M. Vlk], "Mariapoli" 2(1993) nr 3-4, s. 34-35, 40-42;
 12. Anche la casa ewangelizza. dalla Polonia: un'espressione concreta di comunione tra sacerdoti, "Gen's" (1993), n. 4-5, s. 146-149;
 13. Pomywacz witryn arcybiskupem [L'arcivescovo lavavetri], "Nowe Życie", X(1993) nr 3 s. 6 i 20;
 14. Rada evropské biskupské konference (CCEE) - Za integraci a novou evangelizaci našeho kontinentu [Il Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE) - Per l'integrazione e la nuova evangelizzazione del nostro continente], "Nové Město" 3(1994), n. 2-3, s. 10-11;
 15. Każdy przybysz jest darem - Europejski kongres biskupów o duszpasterstwie emigrantów [Ogni nuovo arrivato e' un dono - congresso Europeo dei vescovi sulla pastorale degli emigranti], "Nowe Życie" XI(1994), n. 3, s. 6-7, 10;
 16. Cestou je vzájemné sdílení - Rozhovor s P. ThDr. Tadeuszem Fitychem, sekretářem Předsedy CCEE [La via si apre durante lo scambio reciproco -il colloquio con Mons. Dott. Tadeusz Fitych, segretario del Presidente del CCEE], "Zpravodaj Pražské Archidiecéze" (1994), n. 4, s. 3;
 17. Přínos Církve pro budování nové Evropy - Návštěva prezidenta CCEE v institucích Rady Evropy a Evropské unie [Il contributo della Chiesa nella costruzione della nuova Europa - visita del Presidente della CCEE alle Istituzioni del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea], "Nové Město" 3(1994), n. 5, s. 11;
 18. Šance a r zika emigrace v Europě. Jak odpovi církev na xenofobii? [Chances e rischio dell'emigrazione in Europa. Quale la risposta della chiesa alla xenofobia?], "Katolický Týdenik" 5(1994), n. 5, s. 3;
 19. Czym jest Konferencja Episkopatów Europy. Z ks. prałatem Tadeuszem Fitychem, sekretarzem przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, rozmawia Piotr Nitecki [Che cosa e' la Conferenza degli Episcopati d'Europa. Intervista di Piotr Nitecki con il segretario del presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, monsignor Tadeusz Fitych], "Nowe Życie" XII91995), n. 1, s. 7-8;
 20. Wkład Kościoła w budowanie nowej Europy - wizyta Prezydenta CCEE w Instytucjach Rady Europy i Unii Europejskiej [Il contributo della Chiesa nella costruzione della nuova Europa - visita del Presidente della CCEE alle Istituzioni del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea], AtKapł 86(1994) nr 513-514, z. 2-3, s. 311-319;
 21. Z myślą o biblijnej formacji chrześcijan [Sulla formazione biblica dei cristiani], "Nowe Życie" XI(1994), n. 5, s. 8;
 22. Spotkanie biskupów z myślą o biblijnej formacji chrześcijan [Incontro dei vescovi sulla formazione biblica dei cristiani], "Dobry pasterz" (1994), z. XV, s. 211-213; AtKapł 86(1994) nr 513-514, z. 2-3, s. 310-311;
 23. Budowanie Wieczernika Europy z myślą o jednoczeniu i nowej ewangelizacji naszego kontynentu. 24 Zgromadzenie Generalne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE): Simmern (24-.01.1994 -Moguncja 30.1.1994) [La costruzione del Cenacolo dell'Europa con il pensiero all'unita' e alla nuova evangelizzazione del nostro continente. 24 Riunione Generale del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE): Simmern (24-.01.1994 -Moguncja 30.1.1994)] , "Homo Dei" LXIII(1994) n.3, s. 68-72; oraz "Wrocławski Przegląd teologiczny" 2(1994), n. 1, s. 125-130; "Dobry Pasterz" (1994), z. XV, s. 204-210; AtKapł 86(1994) nr 512, z. 1, s. 155-160;
 24. Chrześcijanie zgromadzeni w "Trzecim Rzymie" nienawiści przeciwstawiają miłość [I cristiani riuniti nella "Terza Roma" contrappongono all'odio l'amore], "Ateneum Kapłańskie" 87(1995) nr 517, z. 3, s. 455-457; "Dobry pasterz" (1994), z. XV, s. 214-217;
 25. Mądrość i Wiedza. Kuzańczyk w spojrzeniu na teraźniejszość [Sapienza e Conoscenza. Il Cusano nello sguardo all'oggi.], "Roczniki Teologiczne" XLI(1994) z. 4, s. 157-163;
 26. Dialogo tra i cristiani a Mosca. Sulla collaborazione nell''ex URSS, "Gen's"XV (1995), n. 6, s. 239-240;
 27. "Kościół milczenia dzisiaj" - z ks. Tadeuszem Fitychem rozmawia ks. Tadeusz Reroń ["La Chiesa del silenzio oggi" - don Tadeusz Reroń intervista don Tadeusz Fitych], "Niedziela" (1995) n. 30A, z 23 VII '95, s. 11;
 28. Sarajewo - wyzwanie dla Europy, z kard. Miloslavem Vlkiem rozmawia ks. Tadeusz Fitych [Sarajevo - una sfida per l'Europa, intervista con il card. Miloslav Vlk di don Tadeusz Fitych], "Niedziela" XXXIX(1996), n. 5A, s. 1, 13; "Dobry Pasterz" (1996), z. XVIII, s. 158-167; "Nowe Miasto" (1996) n. 2, s. 5-7;
 29. "S panem Kardínálem jsme si znovu uvědomili, že sarajevští křsané našli světlo a také sílu pro další cestu. Tou cestou je smíření a odpuštění. Ale je to také vědomí, že musime ží spolu a každ druhy člověk je pro mne darem" - rozhovor s P. ThDr. Tadeuszem Fitychem ["Insieme con Signor Cardinale abbiamo capito, che i cristiani di Sarajevo hanno gia trovato la luce e forza per poter continuare la loro strada. Questa via si apre nel perdono e riconciliazione ed nella convinzione che dobbiamo vivere come diversi ma insieme, perche ognuno e stato creato come il dono per l'altro - il colloquio con Mons. Dott. Tadeusz Fitych], "Prokopské listy" V(1996), n. 1, s. 1-4;
 30. Eliminare il muro d'ignoranza e pregiudizi che divide i cristiani di due Paesi confinanti. Creare ponti tra i popoli - intervista a T. Fitych ["Kościół milczenia dzisiaj, Praga 1995], (1996), Gen'sn. 2, s. 54-55;
 31. Jasna Góra Wieczernikiem Europy. Biskupi Europy w Polsce 2-5 października 1997r., z ks. prał. Tadeuszem Fitychem - sekretarzem kard. Miloslava Vlka, przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) - rozmawia ks. red. Irenusz Skubiś [La Montagna Chiara Cenacolo dell'Europa. I Vescovi Europei in Polonia 2-3- ottobre 1997, intervista del redattore don Ireneusz Skubiś con mons. Tadeusz Fitych, segretario del card. Miloslav Vlk, presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE)] , "Niedziela" XL(1997) n. 40A, s. 1,9;
 32. Żyć dzisiaj na miarę Józefa z Nazaretu [Vivere oggi sulla misura di Giuseppe di Nazaret], "Homo Dei" 68(1998), n. 1, s. 133-138;
 33. Být věrohodnymi svědky evangelia v součsané Europě [Esser i testimoni credibili del Vangelo nell' Europa d'oggi], "Nové Město" 7(1998), n. 4-5 s. 7-10;
 34. Repubblica Ceca: fecondit ecumenica. Intervista con il card. Miloslav Vlk a cura di Tadeusz Fitych, 43(1998), "Il Regno" n. 817 (12), s. 381-383
 35. Sprawozdanie z Działalności Biblioteki Głównej PWT i MWSD we Wrocławiu w roku akademickim 1990/91 [Relazione dell'Attivita' della Biblioteca Principale PWT e MWSD a Breslavia nell'anno accademico 1990/91] , "Wrocławskie Wiadomości Diecezjalne",46( 1993) n. 1-2, s. 120-122;
 36. Jan Paweł II o powołaniach kapłańskich [Giovanni Paolo II sulle vocazioni sacerdotali] , "Nowe Życie" 10(1993) n.5, s. 4,18
 37. Z myślą o biblijnej formacji chrześcijan (sprawozdanie z kongresu komisji CCEE n.t. duszpasterstwa biblijnego) [Sulla formazione biblica dei cristiani (relazione dal congresso delle commissioni CCEE sul tema della pastorale biblica], "Homo Dei" (1994), nr 2 s. 100-101;
 38. Biskupi europejscy wołają z Monachium (Sprawozdanie z kongresu "Szanse i ryzyka europejskiej emigracji" [L'appello dei Vescovi europei da Monaco (Relazione dal congresso "Chances e rischi dell'emigrazione europea"], "Homo Dei" (1995), nr 2 s. 81-84;
 39. "Symfonia Wiary" - Nowy Katechizm Katolicki ["Sinfonia Della Fede" - Il Nuovo Catechiso Cattolico], "Nowe Życie"10(1993) n. 4, s. 5-6
 40. Z Programu Pana Kardinála v CCEE [Dal programma del Signor Cardinale nel CCEE],"Zpravodaj Pražské Archidiecéze" (1995), n. 4, s. 2-3;
 41. Patriarchat z bliska - rozmowa z ks. prałatem Tadeuszem Fitychem, sekretarzem kardynała Vlka [Il Patriarcato da vicino - conversazione con monsignor Tadeusz Fitych, segretario del cardinale Vlk], KAI (1998) n. 43, s 19-20;
 42. Wizyta kard. Miloslava Vlka u Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja I [Visita del card. Miloslav Vlk dal Patriarca Ecumenico Bartolomeo I], "Niedziela" 41(1998), n. 44A, s. 22;
 43. 350 lecia pokoju westfalskiego: POKÓJ - DAR I STYL ŻYCIA NA OBRAZ BOGA, mówi ks. prał. Tadeusz Fitych sekretarz kard. Miloslav Vlka - prymasa Czech [350 anniversario della pace di Westfalia: PACE - DONO E STILE DI VITA A IMMAGINE DI DIO, parla monsignor Tadeusz Fitych segretario del card. Miloslav Vlk - primate della Cechia], "Niedziela" 41(1998), n. 46A, s. 7;
 44. Prawosławny klasztor Valamo domem biskupów Europy 28. Sesja plenarna CCEE w Finlandii [Il monastero ortodosso di Valamo casa dei vescovi d'Europa 28. Sessione plenaria CCEE in Finlandia], "Niedziela" 41(1998), n. 47a 22 XI '98, s. 12-13;
 45. Ekumeniczne spotkanie biskupów [Incontro ecumenico dei vescovi], "Niedziela" 41(1998), n. 49 z 6 XII '98, s. 6;
 46. Praha, Litoměřice a Olomouc očekávají hosta z Neapole [Praga, Litoměřice e Olomuc stanno aspettando l'ospite da Napoli] , "Nové Město" 8(1999), n. 4, s. 6;
 47. Biskupi Europy w Grecji, z ks. prał. Tadeuszem Fitychem - rozmawia ks. red. Irenusz Skubiś [I vescovi Europei in Grecia, con monsignor Tadeusz Fitych conversa don Ireneuś Skubiś, redattore], "Niedziela" (2000) n. 9, s. 16;
 48. Wieczernik Europy w Brukseli, z ks. prał. Tadeuszem Fitychem - sekretarzem kard. Miloslava Vlka, przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) - rozmawia ks. red. Irenusz Skubiś [Il Cenacolo d'Europa a Bruksell, con monsignor Tadeusz Fitych - segretario del card. Miloslav Vlk, presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE) - conversa don Ireneuś Skubiś, redattore], "Niedziela" 43(2000) n. 45A, s. 6,8;
 49. Przynosić Europie duszę wzorem św. Pawła z zapałem służącego na Areopagu [Portare all'Europa un anima a modello di s. Paolo all'Aeropago con l'ardore di chi serve] , "Dobry Pasterz" XXV(2000), Styczeń-Grudzień, s. 79-88;
 50. Ruchy kościelne w Polsce - nowy etap (z ks. prał. Tadeuszem Fitychem - sekretarzem kard. Miloslava Vlka, prymasa Czech - rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś)[I movimenti ecclesiali in Polonia - una nuova tappa (con monsignor Tadeusz Fitych segretario del card. Miloslav Vlk, primate della Cechia - conversa don Ireneuś Skubiś, redattore], "Niedziela" (2000) nr 52-53, s. 19; "Szum Nieba" (2001) nr 1, s.4-6;
 51. Rada Konferencji Episkopatów Europy - 30-lecie działalności i nowy etap (z ks. prał. Tadeuszem Fitychem - rozmawia ks. red. Ireneusz Skubiś) [Il Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa - i 30 anni d'attivita' e la nuova tappa (con monsignor Tadeusz Fitych - conversa don Ireneuś Skubiś, redattore] , "Niedziela" (2001) nr 22 A, s. 5-6;

Traduzioni

 1. Kard. Miloslav Vlk, Świadkowie wolności w prawdzie, "Homo Dei" LXVII(1997) n.3. s.9-22;
 2. Kard. Miloslav Vlk, Apel jasnogórski podczas 27 sesji plenarnej CCEE - 04 X '97; zob. Cała Europa na Jasnej Górze. Apel Jasnogórski - 4 października 1997 r. Kardynał Miloslav VLK - Prymas Czech, "Niedziela" XL(1997) n. 42A, s. 3;
 3. Kard. Miloslav Vlk, Sarajevo - wyzwanie i program dla Europy, "Homo Dei" LXVIII(1998) n.1. s. 9-17;
 4. Blisko Jezusowego krzyża. Z ks. kard. Miloslavem Vlkiem, arcybiskupem Pragi, prymasem Czech, przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy rozmawia Andrzej Cehak, z czeskiego tłumaczył ks. Tadeusz Fitych, "Pastores" 2 (1999), n. 1, s. 100-106;
 5. Kard. Miloslav Vlk, Europa Ducha, "Biuletyn OCIPE - Wokół Współczesności", (2000) nr 6, s. 1-5
 6. Kard. Miloslav Vlk, Nie żyć w kłamstwie i nienawiści - nauka płynąca z genezy totalitaryzmu (referat wygłoszony podczas Kongresu Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie, KUL 15 września 2000 r.), "Wokół Współczesności - Biuletyn OCIPE" (2000) nr 9, s. 1-8;
 7. Kard. Miloslav Vlk, Rola Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w jednoczącej się Europie, (referat wygłoszonyna otwarcie II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Warszawie, 24-25 listopada 2000 r.), w serii Zeszyt "Niedzieli Nr 23, Częstochowa 2001

Recensioni e Discussioni

 1. Księga Wiary (cz. 1), "Mariapoli" 1(1992) n. 11, s. 18-20; Symfonia Wiary (cz.2) "Mariapoli" 1(1993) n. 1-2, s. 33-34;
 2. C. Bertola, Fraternit Sacerdotale. Aspetti sacramentali, teologici ed esistenziali, Roma [1987], ss.122, "Homo Dei" LXII(1993), n. 3, s. 100-102;
 3. Bruno Forte, Sul Sacerdozio Ministeriale. Due meditazioni teologiche, Cinisello Balsamo, editrice Paoline, 1989, ss. 74,"Ateneum Kapłańskie" 85(1993) nr 507-8 z. 2-3, s. 438-439;
 4. Paul Joseph Cordes, Inviati A Servire Presbyterorum Ordinis - storia, esegesi temi, sistematica [Edizioni Piemme, Casale Monferrato 1990], ss. 335;"Ateneum Kapłańskie" 85(1993) nr 507-8 z. 2-3,
 5. Agostino Favale, Il Ministero Presbiterale. Aspetti dottrinali, pastorali, spirituali, LAS Roma 1989, ss. 376, (Studi di Spiritualit , 7),"Ateneum Kapłańskie" 85(1993) nr 507-8 z. 2-3, s. 436-438;
 6. Josef Zvěřina, Teologie agape, t. 1, wyd. "Scriptum", Praha 1992, ss. 407, ze wstępem i przedmową oraz posłowiem ks. Oto Mádra, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" II(1994), n. 21, s.114-118; także "Dobry Pasterz" (1994), z. 15, s. 248-253; "Chrześcijanin w Świecie" (1994), n. 1-2 s. 306-310;
 7. Miloslav Vlk - Reifezeit [Miloslav Vlk - Czas dojrzewania], München 1994, ss. 136, "Dobry Pasterz" (1994), z. 15, s. 257-259;
 8. Alain Boudre, Laveur de vitres et archeveque [Pomywacz witryn i arcybiskup] - La premi re biographie de Mgr Miloslav Vlk [Prague], préface de Vaclav Havel, Nouvelle Cité, Paris 1994, ss. 208, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" II(1994), n. 21, s.118-121; także "Dobry Pasterz" (1994), z. 15, s. 2353-256;
 9. Prezentace první biografě českého primasa, "Zpravodaj Pražské Archidieceéze" (1994), n. 5, s. 3;
 10. Piero Coda (wyd.), Testimoni della Liberta di Cristo. Dichiarazione dell'Assemblea del Sinodo dei vescovi per 1'Europa - Testo e Commento [Roma, 1992], "Wrocławski Przegląd Teologiczny" III(1995), n. 1, s. 124-128; "Dobry Pasterz" (1994), z. XV, s. 259-264;
 11. Christian Thiede, Bischöfe - kollegial für Europa. Der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen im Dienst einer sozialethisch konkretisierten Evangelisierung, ICS Schriften, Bd. 22, [Münster 1991], ss. 268, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" III(1995), n. 1, s. 129-132; "Dobry Pasterz" (1994), z. XV, s. 265-268;
 12. K. J. Wiśniewska OSB, Teologia Angelusa Silesiusa (Jana Schefflera),Warszawa 1984, ss. 190, (ks. Tadeusz Fitych), "Roczniki Teologiczne" XLI(1994) z. 4, s. 163-168;
 13. Nicola CUSANO, La Dotta Ignoranza, tł. , wstęp i indeksy Graziella Federici Vescovini, Citta Nuova Editrice [Roma 1991], ss. 229, (Fonti Cristiane per il terzo millennio, 7), "Saeculum Christianum" 2(1995), n.2, s.218-221;
 14. Bp Zygmunt Pawłowicz, Kościół i sekty w Polsce, Gdańsk 1992, ss.254, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" III(1995), n. 1, s. 132-137;
 15. "Europa pogańska czy chrześcijańska", "Niedziela" XL(1997) n. 40A, s. 8;
 16. Kard. Miloslav Vlk, Europa pogańska czy chrześcijańska? Miłość drogą do jedności, Katowice 1997, 140ss., "Trzecie Tysiąclecie" 1(1997) n. 1, s. 99-104; "Ateneum Kapłańskie" 90(1998) nr 534 z. 2, s. 317-319;
 17. Donato Squicciarini, Nunzi Apostolici a Vienna [Nuncjusze Apostolscy w Wiedniu], Libreria Editrice Vaticana Citt del Vaticano [1998], ss. 295; przedmowa i prezentacja autora, 56 barwnych fotografii, "Saeculum Christianum" 5(1998), n. 2, s. 228-230;.
 18. Urban Fink, Die Luzerner Nuntiatur 1586-1873 (Zur Behördengeschichte und Quellenkunde der päpstlichen Diplomatie in der Schweiz. Mit einem Nachvort von Erzbischof Dr. Karl-Josef Rauber), Collectanea Archivi Vaticani 40; Luzerner Historische Veröffentlichungen Band 32, Luzern Stuttgard 1977, ss. 437, "Saeculum Christianum" 5(1998), n. 2, s. 231-233
 19. Hubertus Blaumeiser, Martin Luters Kreuzestheologie. Schlüssel zu seiner Deutung von Mensch und Wirklichkeit. Eine Untersuchung anhand der Operationes in Psalmos (1519-1521). Bonifatius Verlag Padeborn [1995], ss. 576, 8o, Konfessionskundliche und kontroverstheologische Studien, t. 60, Johann - Adam - Möhler - Institut, ISBN 3-87088-809-1, "Seculum Christianum" 6(1999) nr 2, 255-260;
 20. Dr. Franjo Komarica, In Verteiligung der Rechtlosen, Bischöfliches Ordinariat Banja Luka, Zoro-Zagreb - Sarajevo, 1996, ss. 630, "Saeculum Christianum" 7(2000), n. 1, s. 270-274;

Manoscritti

 1. "Janusz Korczak i jego twórczość dziecięca", Nowa Sól 1967, ss. 35 [aneks zawiera fotografie i fragmenty wywiadów przeprowadzonych z wychowankami i współpracownikami Korczaka];
 2. "Rodzaje tortur stosowanych wobec chrześcijan pierwszych wieków Kościoła - na podstawie męczeństwa świętych Perpetuły i Felicyty", Lublin KUL 1977, ss. 10;
 3. "Historiografia kultu świętych w latach 1945-1975", Lublin KUL 1977, ss. 15, 7 tabel;
 4. wywiad dla ARD-TV RFN, Lublin KUL XI.1978, "Moje studia w KUL" [1 str.];
 5. "La dottrina di Bernard Rosa su San Giuseppe secondo il concetto del mistico sposalizio dell'anima con "la Trinit creata", Lublin 1980, ss. 8, e 2 disegni - [referat wygłoszony na III Międzynarodowym Kongresie Józefologicznym w Montrealu];
 6. "Franciszka Ksawera Cabrini św. (15.VII.1850 - 22.XII.1917)", Lublin 1983, ss. 2 [artykuł encyklopedyczny];
 7. "Franciszka Rzymianka, św. (1383 - 09.III.1440)", Lublin 1983, ss. 2 [artykuł encyklopedyczny];
 8. "Godność i powołanie człowieka", Wrocław 1984, ss.9 [referat wygłoszony na spotkaniach z duchowieństwem];
 9. "L'esemplarismo trinitario nella dottrina concernente san Giuseppe in Bernardo Rosa SOC (1624-1696) e nei suoi epigoni" - parte prima pp. 57; parte seconda pp. 67 e 2 schemi;
 10. "Żyć dzisiaj na miarę św. Józefa z Nazaretu", Wrocław 1985, ss. 7 [kazanie wygłoszane w kaliskich kościołach podczas IV Międzynarodowego Kogresu Józefologicznego];
 11. tłumaczenie przemówienia papieża Jana Pawła II wygłoszonego do 7500 uczestników I-go Międzynarodowego Kongresu "Ruchu Parafialnego", "Bądźcie budowniczymi wspólnoty", "L'Osservatore Romano" 1986 , ss. 9;
 12. "Występowanie imion św. Józefa na Śląsku w XVII i XVIII wieku", Wrocław 1986, 12 ss. [referat wygłoszony 09.IV.1986 na forum Sympozjum Józefologicznego w Kaliszu; zob. AtKpł 78(1986) n. 455-6, z. 2-3, s. 344];
 13. tłumaczenie książki - Ludwig Hertling SJ, "Storia Della Chiesa", Citt Nuova Editrice Roma 19814, pp. 725;
 14. tłumaczenie książki - Robert Bar SJ, "Breve Patrologia" (Prefazione di Jean Daniélou; Bibliografia di Claudio Gianotto), Editrice Queriniana Brescia 19872, pp. 160;
 15. "Życie wspólnotowe księży gwarancją Kościoła roku 2000 i nowej ewangelizacji" [wypowiedź dla radia watykańskiego], Rzym X.1990, ss. 3;
 16. "Kult św. Józefa w zabytkach sztuki sakralnej Śląska do końca XVIII wieku", Wrocław 1984, ss. 10 [referat na sympozjum Sekcji Historii Kościoła PTT - Pelplin 26-27.IV.1984];
 17. "Pokuta i pojednanie w życiu młodzieży" [ss.5 maszynopis; wystąpienie w dniu 27.VIII. 1985 na konwersatorium XV Wrocławskich Dni Duszpasterskich];
 18. "Eucharystia źródłem życia nadprzyrodzonego kapłana i całej wspólnoty Kościoła", Wrocław II.1986;
 19. "Eucharystia a życie codzienne", Wrocław 1986, ss. 8, [wystąpienie w ramach kowersatorium Wrocławskich Dni Duszpasterskich 1.IX.1986];
 20. "De communione inter ecclesias locales" - Rzym 17.X.1990, ss. 6 - wystąpienie na forum Cirulus Minor Slavorum VIII Synodu Biskupów n.t. "Formacji kapłanów w aktualnych warunkach";
 21. "Problemy kształtowania teologicznego na VIII Synodzie Biskupów", Wrocław XI.1990, ss. 12 - referat na posiedzeniu Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego;
 22. "Budowanie wspólnoty kapłańskiej", Wrocław 1990 - [referat wygłoszony na sympozjum ojców duchownych w Częstochowie - 30.I.1991];
 23. "Propozycje dotyczące Dokumentu Końcowego przygotowywanego przez Komisję Synodu Diecezjalnego d/s świeckich", Wrocław 29.I.1991;
 24. tłumaczenie artykułu biograficznego: "Toni Weber" z książki "Verso la vita; profili di autentici cristiani", red. Arnaldo Diana, Roma Citt Nuova 1991, p. 23-42;
 25. "Kapłani na miarę wezwań naszego wieku - nowość i bogactwo posynodalnej adhortacji "Dam wam pasterzy"" - wywiad udzielony VI.1992 rozgłośni radiowej księży Pallotynów w Ząbkowicach Śl., Wrocław, VI.1992, ss. 8;
 26. "Nowy model kapłana - uwagi o tożsamości kapłańskiej w świetle Adhortacji Apostolskiej "Pastores Dabo Vobis", referat wygłoszony na posiedzeniu Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego - w 35-lecie jego istnienia i działalności - 18.XI.1992, ss. 12;
 27. Nuovo Slancio Dell'Ecumenismo Dopo L'Assemblea Ecumenica Di Graz '97 (i cristani riconciliati della Rep. Ceca offrono la propria luce ed esperienza ai cristiani dell'Irlandia del Nord);
 28. Ottmaring Widziane Z Bliska. Centrum Ekumenicznego Życia Miejscem 17 Ekumenicznego spotkania Biskupów (26 - 1 XII '98);
 29. Komunia ze świętymi w eklezjologii Soboru watykańskiego II;
 30. Kard. M. Vlk, homilia podczas Eucharystii zamykającej obrady 27 sesji plenarnej CCEE, Jasna Góra kaplica Cudownego Obrazu 05 X '97, (przekład);

Bibliografia per materie

 1. Tarcisio Stramare Osj, San Giuseppe Nella Sacra Scrittura Nella Teologia E Nel Culto, Edizioni PIEMME - Roma 1983, s. 433;
 2. Juan Bosco De Jesus, Ocd, Presencia de San Jose en la Polonia contemporanea, nadbitka z "Estudios Josefinos", XXXVIII(1984) n. 75 s. 54-58 i s. 80 - T. Fitych, bibliografia;
 3. Barbara Mikuda, "Pietas Austriaca" - Aspekte zum Freskenzyklus Michael Willmanns und der Josephsverehrung in Grüssau (Krzeszów), "Zeitschrift Für Ostforschung" (1985) N. 1;
 4. Arturo Bocchini Padiglione, Trinita Celeste e trinita terrestre , "La Santa Crociata" (1986) n. 10, p. 7-11;
 5. Henryk Gawelczyk, Dzieje bractwa Świętego Józefa w Jemielnicy , "Studia Teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego" 15(1987), s. 258-291;
 6. Wiktor Gramatowski, Polonika liturgiczne w Kongregacji Obrzędów 1588-1632 : studium z dziejów Kurii Rzymskiej, Rzym - Warszawa 1988, s. 211;
 7. Henryk Damian Wojtyska, Acta Nuntiaturae Polonae. De fontibus eorumque investigatione et editionibus. Instructio ad editionem. Nuntiorum series chronologica, t. 1, Roma 1990, s. 74, 196;
 8. Schematyzm Archidiecezji Wrocławskiej, Wrocław 1995 s. 61, 67, 73, 445; Wrocław 1997; Wrocław 1990 s. 40,43, 51, 55, 60, 63, 298;
 9. Roland Gauthier, c.s.c., rec.: Abbe Tadeusz Fitych, Trójca stworzona. Nauka o św. Józefie na Śląsku . Lublin, Uniwersytet,1990. 294 p. dactylogr. et reprographiees. 24 cm. (coll. Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego, 89), w: "Cahiers De Josephologie", vol. XL, n. 2, (1992), s. 31-311;
 10. Wojciech Biliński, Acta Nuntiaturae Polonae, t. 24, vol. 1, Roma 1992, s. 105;
 11. Jose Antonio Carasco, Fitych Tadeusz, Trójca Stworzona. Nauka o św. Józefie na Śląsku, Lublin 1990, 294p., 23,5 cm, "Estudios Josefinos" 46, N. 91 (1992), s. 96;
 12. Krzysztof Konecki, Fitych Tadeusz ks.: Trójca stworzona - nauka o świętym Józefie na Śląsku, Lublin 1990, "Ateneum Kapłańskie", r. 85 (1993), t. 120, s. 386-387;
 13. Cezary Chwilczyński, (rec. - Ks. T. Fitych, Kościół milczenia dzisiaj), Kościół w Czechach przemówił, "Niedziela" 38(1995) n. 22A z dnia 28 V, s. 3;
 14. Zdzisław Szuba, Od milczenia do dialogu. Prezentacja książki o kościele katolickim w Czechach, "Słowo - Dziennik Katolicki" R. 3 (1995) n. 88 (580) z dnia 09 V 1995, s. 2;
 15. Danuta Lubina-Cibińska, Wymiana darów. Prymas czech i Moraw w Katowicach, "Gazeta Wyborcza" (1995) z dnia 5 V 1995, s. 3;
 16. Dni kultury chrześcijanskiej, "Ziemia Ząbkowicka" (1995), n. 9, s. 7;
 17. Książka - kompendium o Kościele w Czechach, "KAI Biuletyn" (1995), n. 50 (164) 1 VII 1995, s. 11;
 18. Zdzisław Szuba, Po Białej Górze i "aksamitnej rewolucji" tylko co trzeci Czech przyznaje się dziś do Kościoła katolickiego, "Słowo - dziennik katolicki" (1995) n. 96 z dnia 19-21 V 1995, s. 6;
 19. Andrzej Babuchowski,(rec. - Ks. T. Fitych, Kościół milczenia dzisiaj), Kościół czeski przemówił, "Gość Niedzielny" (1995), n. 29, z 16 VII '95, s. 5;
 20. Ks. Tadeusz Fitych, Kościół milczenia dzisiaj - wypowiedzi biskupów Czech i Moraw w pięć lat po odzyskaniu wolności, Praga 1995 - Nowa Ruda, "Kurier Praski" (1995) n. 6, czerwiec 1995, s. 2;
 21. Grzegorz Polak, Kto jest kim w Kościele? Osoby sprawujące kluczowe funkcje w Kościele katolickim w Polsce. (Stan na dzień 1 stycznia 1996r.), KAI Warszawa 1996, s. 92;
 22. Krzysztof Gonet, Nasza Federacja, "FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych" 1(1995), s. 45;
 23. Jan Kopiec, Historiografia diecezji wrocławskiej do roku 1821, Lublin 1982, s. 337;
 24. Krystyn Matwijowski, Stan powojennych polskich badań nad dziejami Kościoła Katolickiego na Śląsku w Czasach Nowożytnych, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka" (1984) nr 4, s. 493;
 25. Józef Mandziuk (rec.), Ks. Tadeusz Fitych, Kościół milczenia dzisiaj. Praga - Nowa Ruda 1995, ss. XXIII, 427, 2"Saeculum Christianum" 2(1995) n.2. s. 212-213;
 26. Conspectus Conferentiarum Episcoporum Europae, St. Gallen 1996 s. 37; 1998, s. 37;
 27. Walerian Bugel (rec.), Ks. Tadeusz Fitych, Kościół milczenia dzisiaj. Wypowiedzi Księży Biskupów Czech i Moraw w pięć lat po odzyskaniu niepodległości. Posł.: Miloslav VLK, abp. Przekł. z [czes.] Jerzy Gabski MIC, Marcin Szeloch, Zdzisława Szymczyńska OP. - GULBINOWICZ Henryk, kard.: Pentecostes Slavae [przedm.]; MACHARSKI Franciszek, kard..: Wspólna droga ku II Millenium Chrześcijaństwa [przedm.]; ZIMOŃ Damian, abp: Nosimy to samo duchowe dziedzictwo [przedm.]. Praga - Nowa Ruda "Czas" 1995 - XXI [3], 427, [3] s., 15 tabl.: il. port. tab. wykr bibliogr. ISBN: 83-9033862-08, "Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego" II(1996), n. 2, s. 163.
 28. Katalog Pražské Arcidiecéze, Praha 1996, s. 7, 11, 123;
 29. Józef Mandziuk, Słownik Księży Pisarzy Archidiecezji Wrocławskiej 1945-1992, Warszawa 1997, ss. 401, T. Fitych, tamże s. 92-95;
 30. P. Preiss, O veneranda Trinitas - Jesus, Joseph et Maria, Quam coniuxerunt Divinitas, Charitas, Concordia - K reflexu středověké christologické a mariologické spekulace v české barokní ikonografii, w: Facta probant homines - Sborník příspěvků k žvotnímu jubileu Prof. Dr Zdeňky Hledíkové, red. I. Hlaváček, J. Hrdina, Scriptorium Praha 1998, s. 403, 407 (cytuje: T. Fitych "Trójca Stworzona", Lublin 1990);
 31. Grzegorz Polak, Kto jest kim w Kościele w Polsce? Ekumeniczne "who is who" chrześcijaństwa w Polsce (stan na dzień 15 lutego 1999r), KAI Warszawa 1999, s. 87-88;
 32. Roland Gauthier, c.s.c, Bibliographie sur saint Joseph et sur la Sainte Famille, Montréal 1999, ss. 1365, (sur T. Fitych, s. 411-412);
 33. Ł. Kamykowski, Trasmissione della fede e nuova evangelizzazione (intervento al convegno di studio sull'attualizazzione del Concilio Ecumenico Vaticano II, 25-27.02.2000), w: Comitato Centrale del Grande Giubileo dell'anno 2000, II Concilio Vaticano II. Recensione e attualit alla luce del Giubileo, a cura di R. Fisichella, Edizione San Paolo, Cinsello Balsamo 2000, p. 150-165 - (w przyp. nr 10,14, 28, 29, 35, 36, 41, 43, 44, 48, 51, 52 i 59 -cyt.: - Ks. Tadeusz Fitych, Kościół milczenia dzisiaj. Wypowiedzi Księży Biskupów Czech i Moraw w pięć lat po odzyskaniu niepodległości. Praga - Nowa Ruda "Czas" 1995);
 34. Bp Jan Kopiec, Nieudane starania Augusta II o kardynalat dla księcia Antoniego Egona Füstenberga w 1712 roku,"Roczniki Teologiczne KUL" 47(2000) z. 4, s. 115-124 (w przyp 3 cyt. T. Fitych, Rekomendacje Zygmunta III Wazy w sprawie kardynalatu Giovanniego Battisty Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce w latach 1622-1627, "Nasza Przeszłość" (1999) t. 91, s. 171-206;
 35. L. Zawadzka (red.), Polak W Świecie. Leksykon Polonii i Polaków za granicą, Wydawnictwo PAI, Warszawa 2001, s.80;
 36. Kard. Miloslav Vlk, Rola Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w jednoczącej się Europie, (referat wygłoszonyna otwarcie II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Warszawie, 24-25 listopada 2000 r.), w serii Zeszyt "Niedzieli Nr 23, Częstochowa 2001 (w przy. n. cyt. T. Fitych, Le Chiese dell'Europa Orientale scoprono la propria identit , "Nuova Umanit " 20(1998), n. 6 (120), s. 689-719;
 37. M. Straszewicz, Józef Oblubieniec, II. Kult, w: EKUL t. 8, Lublin 2000, k. 128;
 38. K. Kuźmak, Józef Oblubieniec, III. Bractwa i stowarzyszenia, w: EKUL t. 8, Lublin 2000, k. 130;
 39. M. Kunowska-Porębska, Józef Oblubieniec, VI. W literaturze polskiej, w: EKUL t. 8, Lublin 2000, k. 137;
 40. Ł. Kamykowski, Laudacja ku czci J. Em. Ks. Kard. Miloslava Vlka Arcybiskupa Metropolity Praskiego z okazji nadania doktoratu honoris causa przez Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie [wygł. 07 V 2001 r.], "Vita Academica nr 3-4/2001, s. 8-10 (s. 10, w przyp. n. 2; 5;6 cyt.: T. Fitych, Kościół milczenia dzisiaj. Wypowiedzi biskupów Czech i Moraw w pięć lat po odzyskaniu wolności, Praga-Nowa Ruda 1995;
 41. Fitych, Tadeusz, Na tropach św. Józefa - zestawienie polskiego pismiennictwa z okresu XVII-XX wieku (seria: Biblioteka Diecezji Legnickiej, nr 16, red. Don. B. Drożdż), Legnica 2001, ss. 260; rec. Estanislao Fudala, OCD, Estudios Josefinos 55(2001) nr 110, s. 354-355;
 42. Laudacja z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego J. Em. Ks. Kardynałowi Miloslavovi Vlkowi (wygłoszona przez Ks. prof. dra hab. Kazimierza Dolę) [ w dniu 19 I 2002 r.], w: " J. Em. Kard. Karl Lehmann, J. Em. Kard. Miloslav Vlk Doctores Honoris Causa Universitatis Opolensis" [Opole 2002], s. nlb. (cyt.: T. Fitych, Kościół milczenia dzisiaj. Wypowiedzi biskupów Czech i Moraw w pięć lat po odzyskaniu wolności, Praga-Nowa Ruda 1995, s. 276;
 43. E. Ulz, Antwort mit Herz (Eines hat das Leben den polnischen Priester Tadeusz Fitych gelehrt: Ohne die gegenseitige Liebe sind die Christen nicht sie selbst. Also bemüht er sich darum - was immer er tut.), "Neue Stadt" (2002) nr 3, s. 17-18;
 44. Bibliografia dell'Archivio Segreto Vaticano, vol. X, Citta Del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, (in preparazione);

  PUBLIKACJE 2005-
  (A) Artykuły i recenzje opublikowane):

 1. Polskie korzenie Johannesa Schefflera. Uwagi o przodkach i rodzinie Angelusa Silesiusa (*1624 +1677), "Orbis Linguarum" (2005) vol. 29, s.97-138;
 2. Polskie korzenie Johannesa Schefflera. Uwagi o przodkach i rodzinie Angelusa Silesiusa (*1624 +1677), w: "Przedziwna to rzecz jest człowiek...." Angelusa Silesiusa myśli o jedności świata (wybór rozpraw i poezji), redakcja i słowo wstępne C. Lipiński, Wałbrzych 2005, s. 81-135;
 3. Krzeszów - barokowy zabytek czy centrum odnowy religijno-kulturowej? (Uwagi na temat tożsamości M. Willmanna i Krzeszowa), "ANAMNESIS" (2006) nr 47, cz. 1, s. 79-91; cz. 2 nr 48, s. 112-122.;
 4. Michael Willmann - współtwórca i uczestnik krzeszowskiego kręgu religijno-kulturowej wymiany darów, ,,Perspectiva" 5(2006) nr 1(8), s. 62-84.;
 5. Kościół św. Bartłomieja w Czermnej - najstarsza parafia (wzm. z 1354 r.) i centrum "starówki" Kudowy Zdroju (Refleksje na temat tytułu kościoła oraz obrzędów ludowych), "świdnickie Studia Teologiczne" IV 2007) nr 4, s. 141-176.;
 6. Mons. Luigi Pellizzo nello studio di don Giuseppe Rocco, a cura di Pierantonio Gios - Giuseppe Rigoni, con un saggio intoduttivo di L. Billanovich, Gregoriana Libreria Editrice, Padova 2007, ss. CVI + 414; ISBN 88-7706-208-8; (rec. ks. Tadeusz Fitych), "świdnickie Studia Teologiczne" IV 2007) nr 4, s. 365-372.;
 7. Kościelno-historyczne uwarunkowania rozwoju katolickiej parafii Czermna w czeskim zakštku" ziemi kłodzkiej, w: Muzeum a dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-czeskiego (kudowa Zdrój - tożsamość i zbliżenie), pod red. R. Gładkiewicza, Kudowa Zdrój 2008, s. 57-74.;
 8. Giovanni Battista Lancellotti, "Agora del Vallo di Lauro" (2008) nr 12;
 9. Rodzina i lata szkolne Antoniego Jedka (* 1834 Słone + 1903 Tuchów) wybitnego redemptorysty prowincji austriackiej, czeskiej i polskiej, w: Z miłości do Kościoła. Księga Pamištkowa dedykowana Księdzu Infułatowi Profesorowi Władysławowi Bochnakowi. Redakcja: ks. B. Drożdż, Legnica 2008, s. 235-262.;

  (B) Artykuły złożone do druku):

 10. "Czeski zakštek" - dom rodzinny i parafia czermnieńska pierwszym środowiskiem życia i formacji Josepha Elsnera (* 1845 Słone + 1933 Monachium) - architekta cenionego w Bawarii i na Ziemi Kłodzkiej [= artykuł złożony do druku, Uniwersytet Hradec Kralove].;
 11. Exempla pietatis - ślšzacy wyniesieni do chwały ołtarza przez Jana Pawła II (Verba docent, exempla trahunt ...) [= artykuł złożony do druku, Uniwersytet w Poznaniu].;
 12. ślšzacy wyniesieni do chwały ołtarza przez Jana Pawła II (Treść i układ prezentacji multimedialnej) [= artykuł złożony do druku, Katolicki Uniwersytet Lubelski].;
 13. Profil świętości Jana Sarkandra i Melchiora Grodzieckiego w kontekście obrazu ślšzaków wyniesionych do chwały ołtarza przez Jana Pawła II [= artykuł złożony do druku, Uniwersytet Hradec Kralove].;
 14. Odkrywanie "nowej twarzy" i geniuszu miejsca Kudowy Zdroju (Mała architektura sakralna a park kulturowy i krajobrazowy), Część pierwsza : nisze; [= artykuł złożony do druku, Legnica].;
 15. Mała architektura sakralna - świadectwa wiary i modlitwy ludu - Bogu na chwałę, ludziom na pożytek (Czeski zakštek: Jakubowice) [= artykuł złożony do druku, świdnica].;
 16. Teologiczno-etyczne aspekty globalizacji (Współpraca polsko-czeska w kontekście globalizacji) [= artykuł złożony do druku, świdnica].;
 17. Teologiczno-etyczne aspekty globalizacji (tekst i prezentacja multimedialna) [= artykuł złożony do druku, uniwersytet Brno].;
 18. Mistyka Anioła ślšzaka i Bernarda Rosy SOC [= artykuł złożony do druku] .;
 19. Mistyka Anioła ślšzaka (Z badań nad katolickš reformš na ślšsku XVII wieku) [= artykuł złożony do druku, uniwersytet wrocławski].;
 20. Lo stemma della famiglia Lancellotti nonche del suo rappresentante Giovanni Battista nunzio apostolico in Polonia negli anni 1622-1627 [= artykuł złożony do druku].;
 21. Klasztor na rozdrożu (pytania o sens i kształt klasztoru wczoraj i dziś) [= artykuł złożony do druku].;
 22. Stan badań nad nuncjaturš apostolskš w Europie i w Polsce [= artykuł złożony do druku].;
 23. Nuncjatura - informacja - kręgi informatorów [= artykuł złożony do druku].;
 24. OBRAZ BISKUPÓW POLSKICH w oczach nuncjuszów papieskich z połowy XVII w. [= artykuł złożony do druku].;
 25. Wstęp do badań nad diecezja Nola w XVII w. [= artykuł złożony do druku].;
 26. Pierwszy proces informacyjny sporzšdzony w nuncjaturze Giovanniego Battisty Lancellottiego (02-11 V 1623 Warszawa, Andrzej Lipski wskazany na diecezję kujawskš) [= artykuł złożony do druku].;
 27. Kluczowe etapy odradzania się życia wspólnotowego według rad ewangelicznych wśród chrześcijan kościołów reformy protestanckiej [= artykuł złożony do druku].
 28. Powstanie i rozwój Bractwa Wspólnego Życia [= artykuł złożony do druku].;
 29. Współpraca ekumeniczna Bractwa Wspólnego Życia z katolickim ruchem Fokolari [= artykuł złożony do druku].;
 30. Bractwo Wspólnego Życia (Z badań nad procesem odradzania się życia zakonnego w Kościołach reformowanych XIX i XX w.) [= artykuł złożony do druku].;
 31. Stan i priorytety ekumenizmu, a pojęcie ekumenizmu życia [= artykuł złożony do druku].;
 32. Centrum Życia Ekumenicznego Ottmaring - geneza i rozwój [= artykuł złożony do druku].;
 33. Centrum Życia Ekumenicznego Ottmaring - ekumenizm życia [= artykuł złożony do druku].;
 34. Program badań na rzecz monografii współzałożyciela polskiej prowincji redemptorystów ANTONIEGO JEDECK A (* 8 VII 1834 Słone + 17 II 1903 Tuchów) [= artykuł złożony do druku].;
 35. Pierwszy pośmiertny biogram współzałożyciela polskiej prowincji redemptorystów ANTONIEGO JEDECK A (* 8 VII 1834 Słone + 17 II 1903 Tuchów) [= artykuł złożony do druku].;
 36. "Pionier" czeskiej i polskiej prowincji redemptorystów ANTON JEDECK (* 8 VII 1834 Słone + 17 II 1903 Tuchów) - pochodzenie i młodość. [= artykuł złożony do druku].;
 37. "Od powietrza, głodu …". Rok 1832: epidemia cholery w Słonem, Polsce i Europie [= artykuł złożony do druku].;
 38. Leśna kaplica domkowa p.w. Matki Bożej Bolesnej w Zielonej Dolinie (Refleksje nad XIX-wiecznym pomnikiem wiary, w 175 rocznicę powstania centrum kultu i w 120 rocznicę uroczystego poświęcenia murowanej kaplicy1887-2007). [= artykuł złożony do druku].;
 39. Rękopiśmienna kronika dziejów kultu i kaplicy p.w. Matki Bożej Bolesnej w Zielonej Dolinie z ok. XIX/XX w. (kopia wykonana przez Marię Pytlik - Słone 7 marca 1982r.) [= artykuł złożony do druku].;
 40. Refleksje historyczno-pastoralne zwišzne z faktem umieszczenia ikony św. Walburgii w ołtarzu głównym kaplicy Matki Bożej Bolesnej w Zielonej Dolinie [= artykuł złożony do druku].;

  (C) Recenzje złożone do druku):

 41. Jan Paweł II, W trosce o dobro Rzeczypospolitej. Wskazania dla polskich polityków, PAX Warszawa 2005 (Jan Paweł II do Narodu) ss. 224;
 42. Jadwiga Staniszkis, Ontologia socjalizmu, Ośrodek Myśli Politycznej - Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sšczu -Wydawnictwo DANTE, Kraków - Nowy Sšcz 2006 (Ośrodek Myśli Politycznej, 53);
 43. Jadwiga Staniszkis, O władzy i bezsilności, Wydawnictwo Literackie Kraków 2006, ss.260;
 44. Witelon życie i działalność naukowa. Materiały z konferencji naukowej 25 paŸdziernika 2003 r., Legnica 2007, wydanie drugie (Seria wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy), ss. 86 , 2 nlb;
 45. Arno Herzig, Małgorzata Ruchniewicz, Dzieje ziemi kłodzkiej, przełożył z j. niem. V. Grotowicz, Hamburg - Wrocław 2006, ss.568; Hamburg - Wrocław 2008 wydanie 2, ss. 670;
 46. Joseph E. Stiglitz, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2004, ss. 232;
 47. Jan Maria Jackowski, Polska w globalnej sieci, Szczecinek 2005;
 48. Muzeum a dziedzictwo kulturowe pogranicza (Kudowa-Zdrój - tożsamość i zbliżenie) pod red. R. Gładkiewicza, Kudowa-Zdrój 2008 ( Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju, Studia i Materiały Centrum Edukacji Etnologicznej, 1).