Einführung
Kirchliche Aufgaben und Dienste
Bücher
Veröffentlichungen
In Vorbereitung
Thematische Schwerpunkte
Worte des Lebens
Freizeitbeschäftigungen
Kontakt


Abhandlungen und Artikel

 1. Cystersi w Krzeszowie jako propagatorzy kultu św. Józefa na Śląsku w XVII i XVIII wieku [Die Zisteuzienser in Krzeschow als Verbreiter der Verehrung des hl. Josef in Schlesien im XVII und XVIII Jahrhundert], "Colloqium Salutis" 10(1978), S. 121-146;
 1. Bernard Rosa (1624-1696) opat krzeszowskich cystersów jako propagator kultu św. Józefa [Bernard Rosa (1624-1696) Abt der Zisterzienser von Krzeszów als Verbreiter der Verehrung des hl. Josef], in: Józef Z Nazaretu, red. O. Stokłosa, Bd 2 Kraków 1979, S. 267-290;
 2. Bernard Rosa, abbe de Krzeszów, et la devotion a saint Joseph, "Cahiers De Josephplogie", 29(1981), p. 378-402; EJ 35(1981), S. 378-402;
 3. Ehrhard Alber Josef Maria (1862-1940), in: EK KUL Bd. 4 Lublin 1983 k. 753;
 4. Ehses Stefan (1855-1926), in: EK KUL Bd. 4, k. 755;
 5. "Trójca stworzona" jako podstawowa kategoria józefologii opata Bernarda Rosy SOC (1624-1696 ["Die geschaffene Dreifaltigkeit" als grundlegende Kathegorie der Josefologie bei Abt Bernard Rosa SOC (1624-1696)], Summarium, 10(1981), S. 83-91;
 6. Bernarda Rosy nauka o św. Józefie w świetle koncepcji mistycznych zaślubin duszy z "Trójcą stworzoną" [Die Lehre des Bernard Rosa über den hl. Josef im Lichte der Konzeption von der mystischen Vermählung der Seele mit der "Geschaffenen Dreifaltigkeit"], "Colloqium Salutis" 16(1984), S. 119-165;
 7. Saint Joseph et le mariage mystique de I'ame avec la "Trinite cree" selon Bernard Rosa ,"Cahiers De Josephologie" (1984) n. 1, S. 57-77;
 8. Trynitarny egzemplaryzm w nauce o Świętym Józefe u Bernarda Rosy i jego kontynuatorów (część 1) [Der trinitarische Exemplarismus in der Lehre vom hl. Josef bei Bernard Rosa und seinen Nachfolgern] (Teil 1), "Śląskie Studia Historyczno-teologiczne" 18(1985), S. 57-79;
 9. Orientamento mariotipico e cristocentrico della giuseppologgia di Jerzy Iwanek, S.J. (1643-1693) [Die mariologische und christozentrische Ausrichtung der Josefologie des Jerzy Iwanek, S.J. (1643-1693)], in: "Presencia De San Jose En El Siglo XVII - Actas del Cuarto Simposion Internacional", Valladolid 1985, S. 197-206;
 10. Trynitarny egzemplaryzm w nauce o świętym Józefie u Bernarda Rosy i jego kontynuatorów [Der trinitarische Exemplarismus in der Lehre vom hl. Josef bei Bernard Rosa und seinen Nachfolgern], "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne", [Teil 2] Bd. 19-20 (1986-1987), S. 103-131;
 11. Mariotypiczna i chrystocentryczna orientacja józefologii Jerzego Iwanka SJ (1643- 1693 [Die mariotypische und christozentrische Ausrichtung der Josefologie des Jerzy Iwanek SJ, (1643- 1693)], "Ateneum Kapłanskie" 78(1986) n. 2-3, S. 274-285;
 12. Opactwo cystersów krzeszowskich - czołowy ośrodek śląskiej kontrreformacji [Die Zistenzienser-Abtei von Krzeszów - ein führender Mittelpunkt der schlesischen Gegenreformation], "Sobótka", (1986) n.4, S. 539-559;
 13. Kult św. Józefa na Śląsku w XVII i XVIII wieku [Die Verehrung des hl. Josef in Schlesien im XVII und XVIII Jahrhundert], in: "Misericordia Et Veritas", red. J. Mandziuk i J. Pater, Wrocław 1986, S. 147-171;
 14. Die Fokolare, die Fokolar-Bewegung, in: EK KUL Bd. 5, Lublin 1989, k. 364?365;
 15. Fossano, in: EK KUL Bd. 5, k. 414;
 16. Fossombrone, w: EK KUL Bd. 5, k. 415;
 17. O formacji do kapłaństwa we współczesnych uwarunkowaniach (udział w dyskusji polskich delegatów na Synod Biskupów 90), [Die Priesterausbildung unter den gegenwärtigen Bedingungen (Diskussionsbeiträge der polnischen Vertreter auf der Bischofssynode 90)], "Ateneum Kapłańskie" 83(1991) nr 491 Heft l, S. 34-60;
 18. Kapłan cywilizacji miłości; nowe perspektywy VIII-go Synodu Biskupów (30.IX-28.X.1990) [Der Priester der Zivilisation der Liebe; neue Perspektiven der VIII Bischofssynode (30.09.-28.10.1990)], "Homo Dei" 40(1991) nr 1-2, S. 5-12; "Der gute Hirt" (1991) Heft XI, S. 108-116;
 19. Le Culte De Saint Joseph En Silesie Aux XVIIe et XVIIIe Siecles, "Cahiers De Josephologie", 40(1992), n. 2, S. 235-273;
 20. Kapłani - w służbie Kościoła Wspólnoty i nowej ewangelizacji [Die Priester - im Dienst der Kirche der Gemeinschaft und der neuen Evangelisierung], LXI(1993) "Homo Dei", n. 1, S. 3-8;
 21. Kapłani - skuteczne narzędzie jedności Kościoła, wspólnoty i nowej ewangelizacji [Die Priester - ein wirksames Werkzeug der Einheit der Kirche, der Gemeinschaft und der neuen Evangelisierung], "Dobry Pasterz" (1993) Heft 13, S. 8-44;
 22. Nowy model kapłana [Das neue Leitbild des Priesters], "Dobry Pasterz" (1993) Heft 13, S. 81-99;
 23. Powołanie kapłańskie w duszpasterskim posługiwaniu Kościoła, [Die Berufung zum Priestertum im pastoralen Dienst der Kirche], "Ateneum Kapłańskie" 85(1993) Heft 2 (504), S. 252-265;
 24. Błogosławiona Benigna. Próba przybliżenia genezy, tradycji oraz nowych aspektów kultu, [Die selige Benigna, Versuch einer Annäherung zur Entstehung, Überlieferung sowie neuer Aspekte ihrer Verehrung], in: Śląskie Sympozja Historyczne, Bd. 2, Bitwa legnicka. Historia i tradycja. red. W. Korta, Wrocław-Warszawa 1994, S. 376-405;
 25. Służba wojskowa alumnów w PRL, [Der Wehrdienst der Priesteramtskandidaten in der Polnischen Volksrepublik], "Chrześcijanin w świecie" XXIV(1994), n. 1, S. 119-135;
 26. Wkład Kościoła w budowanie Nowej Europy [Beitrag der Kirche zum Aufbau eines neuen Europa], "Dobry Pasterz (1994), Heft XV, S. 113-125;
 27. Kościoły Europy Wschodniej odkrywają swoją tożsamość, [Die Kirchen Osteuropas entdecken ihre Identität], "Dobry Pasterz (1994), Heft XV, S. 218-243;
 28. Kościół w Europie odkrywa swoją tożsamość. Spotkanie biskupów z Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa, 13-16 X 1994, [Die Kirche Osteuropas entdeckt seine Identität. Begegnung der Bischöfe aus Mittel- und Osteuropa. Warschau 13.-16.10.1994]. "Chrześcijanin w Świecie" 25(1994), Heft 4, S.158-180;
 29. I libri polacchi su S. Giuseppe nell'Ottocento [Die polnischen Bücher über den heiligen Josef im 19. Jahrhundert], "Estudios Josephinos" 49(1995), S. 451-472;
 30. Polska książka o świętym Józefie w XIX wieku, Das polnische Buch über den heiligen Josef im 19. Jahrhundert, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", Bd. 65 (1996), S. 255-287;
 31. Iwanek Georgius (Jerzy) SJ, ur. 3 IV1643 w Frýdku (Śląsk Cieszyński), zm 12 X 1693 w Hradcu Králové, pisarz ascet., propagator kultu św. Józefa w Czechach , [Iwanek Georgius (Georg) SJ, geb. 03.04.1643 in Frydek (bei Cieszyn, Schlesien), gest. 12.10.1693 in Hradec Kralowe, Schriftsteller, Asket, Verbreiter der Verehrung des hl. Josef in Tschechien], EK KUL, VII, Lublin 1997; 568;
 32. Polskie publikacje o św. Józefie w 30-letnim okresie posoborowym (1966-1996, [Polnische Veröffentlichungen über den hl. Josef in der 30-jährigen Nachkonzilszeit (1966-1996)], "Saeculum Christianum" 4(1997) n.2, S. 195-242;"Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", Bd. 68 (1997), S. 235-257; "Ateneum Kapłańskie" 91(1999) Heft 1(539) Bd. 132, S. 81-104 (ohne tabellarische Anhänge);
 33. Le Chiese dell'Europa Orientale scoprono la propria identita' [Die Kirchen Osteuropas entdecken ihre eigene Identität], "Nuova Umanita " 20(1998), n. 6 (120), S. 689-719;
 34. Herb rodziny Lancellottich oraz jej przedstawiciela Jana Chrzciciela Lancellotti - nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622 - 1627), [Die Wappen Lancellottis und ihr Vertreter Johann Baptist Lancellotti - des apostolischen Nuntius in Polen (1622-1627)],"Saeculum Christianum" 1(1994), n.1, S. 161-172;
 35. Kariera kurialna i dyplomatyczna do roku 1614 Giovanniego Battisty Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce w latach 1622-1627, [Johann Baptist Lancellottis Aufstieg in der Kurie und im diplomatischen Dienst bis 1614, des apostolischen Nuntius in Polen in den Jahren 1622-1627], in: Słowo nieskowane, Księga Jubileuszowa dla ks. Jana Kruciny, red. A. Nowicki, J. Tyrawa, Wrocław 1998, S. 661-672;
 36. Obecność nuncjusza Giovanniego Battisty Lancellottiego na sejmach, [Johann Baptist Lancellottis Anwesenheit im Sejm], "Saeculum Christianum" 5(1998), n. 2 S. 145-194;
 37. Bibliografia Polskich Druków O Świętym Józefie -Najnowsze zestawienie dla okresu 17 i 18 wieku, [Bibliographie polnischer Drucke über den heiligen Josef -neueste Zusammenstellung für das 17. Und 18. Jahrhundert], "Legnickie Wiadmości Diecezjalne" 8(1999), nr 1, S. 101-118;
 38. Polityka PRL w stosunku do powołań i formacji młodych kapłanów, [Die Politik der Polnischen Volksrepublik in Bezug auf die Berufung junger Priester], "Saeculum Christianum" 6(1999) nr 1, S. 55-74;
 39. Początki Misji Dyplomatycznej Giovanniego Battisty Lancellottiego, 31-szego nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622-1627), [Die Anfänge des diplomatischen Denkens Johann Baptist Lancellottis, des 31. Apostolischen Nuntius in Polen (1622-1627)], "Roczniki Teologiczne KUL" 46(1999) Heft 4, S. 79-118;
 40. Rekomendacje Zygmunta III Wazy w sprawie kardynalatu Giovanniego Battisty Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce w latach 1622-1627, [Empfehlungen Zygmunt III. Wasa in Sachen Kardinalsernennung Johann Baptist Lancellottis in den Jahren 1622-1627], "Nasza Przeszłość" (1999) Bd. 91, S. 171-206;
 41. Podstawowe źródła do badań nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego w Polsce (1622-1627), [Hauptquellen zu Untersuchungen der Nuntiatur Johann Baptist Lancellottis in Polen (1622-1627)], "Saeculum Christianum" 6(1999), n. 2 S. 209-224; oraz "Studia Warmińskie" 36(1999), S. 125-140;
 42. Korespondencja internuncjusza audytora Antonio Francisco Cirioli z Sekretariatem Stanu w przededniu sejmu zwyczajnego zwołanego w Warszawie w 1623 roku (edycja listów od 26 XI 1622 do 24 I 1623), [Die Korrespondenz des Internuntius Auditor Antonio Francisco Cirioli mit dem Staatssekretariat am Vorabend der Sitzung des ordentlichen Sejm, einberufen 1623 in Warschau (Sammlung von Briefen aus der Zeit vom 26.11.1622 bis 24.01.1623)], "Folia Historica Cracoviensia" 6(1999), S. 111-128; "Folia Historica Cracoviensia" 6(1999), S.
 43. Diecezja Nola w latach 1615-1655. Rządy biskupa Giovanniego Battisty Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622-1627), [Die Diözese Nola in den Jahren 1615-1655. Die Amtszeit des Bischofs Johann Baptist Lancellotti des apostolischen Nuntius in Polen (1622-1627)], "Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego" 20(2000), vol. 7 s. 113-138;
 44. Całościowe zestawienie źródeł nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego posła papieskiego w Polsce w latach 1622-1627, [Zielgerichtete Zusammenstellung von Quellen der Nuntiatur Johann Baptist Lancellottis, des päpstlichen Legaten in Polen in den Jahren 1622-1627], in: Służcie Panu z weselem. Księga pamiatkowa ku czci kard. Henryka Gulbinowicza...), red. ks. Ignacy Dec, Bd. 2: W służbie teologii, Wrocław 2000, S. 137-180;
 45. Krąg rodzinny Giovanniego Battisty Lancellottiego, 31-szego nuncjusza apostolskiego w Polsce, [Das familiäre Umfeld Johann Baptist Lancellottis, des 31-sten apostolischen Nuntius in Polen], "Roczniki Teologiczne KUL" 47(2000) Heft 4, S. 81-112;
 46. Pierwsze wizytacje kolegiów papieskich w Polsce (Z działalności G. B. Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622-1627), [Die ersten Visitationen der päpstlichen Kollegien in Polen (aus der Tätigkeit G. B. Lancellottis, des apostolischen Nuntius in Polen (1622-1627)], in: W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego. Księga Jubileuszowa poświęcona czci Księdza Profesora Antoniego Młotka, red. M. Biskup, Bd. Reroń, Wrocław 2000, S. 723-756;
 47. Korespondencja internuncjusza Antonio Francisco Cirioli z Sekretariatem Stanu w przededniu sejmu zwyczajnego zwołanego w Warszawie w 1623 roku (Cz. II. edycja listów od 26 XI 1622 do 24 I 1623), [Korrespondenz des Internuntius Antonio Francisco Cirioli mit dem Staatssekretariat am Vorabend der Ordentlichen Sitzung des Sejm, einberufen in Warschau im Jahre 1623 (Teil. II Briefe aus der Zeit vom 26 11.1622 bis 24.01.1623)], "Folia Historica Cracoviensia" 7(2000), S. 81-105, nr 5-28;
 48. Pół wieku służby Kościołowi Giovanniego Battisty Lancellottiego - nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622-1627), [Ein halbes Jahrhundert im Dienst der Kirche des Johann Baptist Lancellotti - des apostolischen Nuntius in Polen (1622-1627)], "Saeculum Christianum" 7(2000) nr 2, S. 67-90;
 49. Półroczna podróż do Warszawy Giovanniego Battisty Lancellottiego, nuncjusza apostolskiego w Polsce w latach 1622-1627, [Die halbjährige Reise nach Warschau des Johann Baptist Lancellotti, des apostolischen Nuntius in Polen in den Jahren 1622-1627], "Studia Gnesnensia" XIV (2000) S. 225-242;
 50. Instrukcja Początkowa Giovanniego Battisty Lancellottiego, 31-szego nuncjusza, [Die Hauptinstruktion des Johann Baptist Lancelotti, des 31-sten Nuntius], "ABMK" 73(2000) S. 145-213;
 51. Polska Historiografia Kultu Świętych w latach 1945-1975 [Die polnische Historiographie der Heiligenverehrung in den Jahren 1945-1975], in: Na progu trzeciego tysiąclecia. Refleksja teologiczna w środowisku legnickim, seria Biblioteka Diecezji Legnickiej - Bd. 15, red. Ks. B. Drożdż, Legnica 2001, S. 213-235;
 52. Osobowość i prestiż prałata Giovanniego Battisty Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622-1627), [Die Persönlichkeit und das Prestige des Prälaten Johann Baptist Lancellotti, des apostilischen Nuntius in Polen (1622-1627)], "Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego" 20(2000), S. 299-330;
 53. Charakterystyka biskupów polskich w okresie nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego i Onorato Viscontiego (lata 1622-1636), [Die Charakteristik der polnischen Bischöfe in der Zeit der Nuntiatur Johann Baptist Lancellottis und Honoratus Visconti (1622 -1636)], "Częstochowskie Studia Teologiczne" 28(2000) S. 257-278;
 54. Inizi della missione diplomatica di Giovanni Battista Lancellotti - nunzio apostolico in Polonia (1622-1627),[Die Anfänge der diplomatischen Mission des Johann Baptist Lancellotti, des apostolischen Nuntius in Polen (1622-1627)], "Lateranum" LXVII(2001) fasc. 1 . S.71-111;
 55. Personel i organizacja nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego, 31-szego nuncjusza apostolskiego w Polsce, [Das Personal und die Organisation der Nuntiatur Johann Baptist Lancellotis, des 31-sten apostolischen Nuntius in Polen], "Saeculum Christianum" 8(2001) nr 1, S. 41-80;
 56. Korespondencja dyplomatyczna Giovanniego Battisty Lancellottiego Nuncjusza Apostolskiego w Polsce w latach 1622-1627, [Die diplomatische Korrespondenz Johann Baptist Lancellottis, des apostolischen Nuntius in Polen in den Jahren 1622-1627], Poznańskie Studia Teologiczne" X(2001), S. 253-328;
 57. Wloska dzialalnosc Giovanniego Battisty Lancellottiego, [Das Wirken Johann Baptist Lancellottis in Italien], "Studia Warmińskie" XXXVIII(2001), S.140-158;
 58. Biskupi i Senatorowie Duchowni w oczach dyplomacji watykańskiej z połowy XVII w., w: XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław 15-19 września 1999 r.), t. III: Przełomy w historii, cz. 1,[Toruń 2002], s. 433-448;
 59. Przedstawiciele włoskiego rodu Lancellottich zaangażowani w Zycie kościoła i w rozwój nauk w okresie od XVI do XVIII w., In Omnibus Caritas "Sborník Katolické teologické fakulty", Svazek IV. Poct decadesáých narozenin Prof. ThDr. J. Kadlece, Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum [Praha 2002], s. 129-162;

Andere druckerzeugnisse

 1. Budowa biblioteki Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, [Die Einrichtung der Bibliothek des Erzbischöflichen Priesterseminars] in Wroclaw "Nowe Życie" 4(1986) nr 22, S. 15-16;
 2. Homilia na uroczystość Chrystusa Króla - 20.XI.1983, 34 Niedziela zwykła, [Predigt zum Christkönigsfest - 20.11.1983, 34. Sonntag im Jahreskreis], "Nowe Życie" 1(1983) nr 11, S. 2;
 3. wywiad firmowany pseudonimem "Stanisław" [Interwiwe, gezeichnet mit dem Pseudonym "Stanisław"] Hubert Schulze - Hobeling, Scheinwerfer für die nächsten Meter, "Neue Stadt" 30(1987) n. 11, S. 20-21;
 4. Kapłan roku 2000 - nowe perspektywy VIII Synodu Biskupów, [Der Priester des Jahres 2000 - neue Perspektiven der VIII Bischofssynode], "Nowe Życie", 8(1990) nr 26, S. 8-9;
 5. Kapłani - skuteczne narzędzia jedności w służbie Kościoła i świata, [Die Priester - ein wirksames Werkzeug der Einheit im Dienste der Kirche und der Welt], Mariapoli" 1(1992) nr 5, S. 4-5 i 21;
 6. Kapłani nowej ewangelizacji, [Die Priester der neuen Evangelisierung, (Interviewe von Piotr Nitecki)], "Ład" 10(1992) nr 37 S. 3 i 7;
 7. Kapłani - skuteczne narzędzia jedności Kościoła, wspólnoty i nowej ewangelizacji, [Die Priester - ein wirksames Werkzeug der Einheit der Kirche der Gemeinschaft und der neuen Evangelisierung], "Gość Niedzielny" 69(1992) nr 27, S. 6; und "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLV(1992) n. 3, S. 276-281;
 8. Dam wam pasterzy [Ich gebe euch Hirten], "Ład Boży" (1992) nr 15 S. 4-5;
 9. Światło duszpasterza na pustynnej drodze od pomywacza witryn do arcybiskupa [Das Licht der Seelsorge auf der Wüstenwanderung vom Fensterputzer zum Erzbischof], "Homo Dei" 62(1993), n. 3, S. 37-43;
 10. Mistrzowska Droga ku nowej ewangelizacji wywiad z uczestnikiem Synodu Biskupów Europy - księdzem arcybiskupem Pragi Miloslavem Vlkiem [Der Meisterweg zur neuen Evangelisierung Interview mit einem Teilnehmer der Europäischen Bischofssynode - dem Erzbischof von Prag Miloslavem Vlk], "Nowe Życie", X(1993) nr 3 S. 7;
 11. Drogowskaz na bezdrożu - życiowe świadectwo abpa. M. Vlka [Ein Wegweiser in der Unwegsamkeit - das Lebenszeugnis des Erzbischofs. M. Vlk], "Mariapoli" 2(1993) nr 3-4, S. 34-35, 40-42;
 12. Anche la casa ewangelizza. dalla Polonia: un'espressione concreta di comunione tra sacerdoti, [Auch das Haus evangelisiert. Aus Polen: ein konkreter Ausdruck der Gemeinschaft unter Priestern], "Gen's" (1993), n. 4-5, S. 146-149;
 13. Pomywacz witryn arcybiskupem [Ein Fensterputzer als Bischof], "Nowe Życie", X(1993) nr 3 S. 6 i 20;
 14. Rada evropské biskupské konference (CCEE) - Za integraci a novou evangelizaci našeho kontinentu, "Nové Město" 3(1994), n. 2-3, s. 10-11;
 15. Każdy przybysz jest darem - Europejski kongres biskupów o duszpasterstwie emigrantów [Jeder Zuwanderer ist ein Geschenk - europäischer Kongreß der Bischöfe zur Seelsorge von Zuwanderern], "Nowe Życie" XI(1994), n. 3, S. 6-7, 10;
 16. Cestou je vzájemné sdílení - Rozhovor s P. ThDr. Tadeuszem Fitychem, sekretářem Předsedy CCEE, "Zpravodaj Prazské Archidiecéze" (1994), n. 4, s. 3;
 17. Přínos Církve pro budování nové Evropy - Návštěva prezidenta CCEE v institucích Rady Evropy a Evropské unie, "Nové Město" 3(1994), n. 5, s. 11;
 18. Šance a r zika emigrace v Europě. Jak odpovi církev na xenofobii?, "Katolický Týdenik" 5(1994), n. 5, s. 3;
 19. Czym jest Konferencja Episkopatów Europy. Z ks. prałatem Tadeuszem Fitychem, sekretarzem przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, rozmawia Piotr Nitecki [Was ist die Konferenz der Europäischen Bischöfe. Gespräch mit Prälat Tadeusz Fitych, Sekretär des Vorsitzenden des Rates der Konferenz der Europäischen Bischöfe, Gesprächsleiter Piotr Nitecki], "Nowe Życie" XII91995), n. 1, S. 7-8;
 20. Wkład Kościoła w budowanie nowej Europy - wizyta Prezydenta CCEE w Instytucjach Rady Europy i Unii Europejskiej [Der Beitrag der Kirche zum Aufbau eines neuen Europa - Besuch des Vorsitzenden der CCEE bei den Einrichtungen des Europäischen Rates und der Europäischen Union], AtKapł 86(1994) nr 513-514, Heft 2-3, S. 311-319;
 21. Z myślą o biblijnej formacji chrześcijan [Zur biblischen Bildung der Christen] "Nowe Życie" XI(1994), n. 5, S. 8;
 22. Spotkanie biskupów z myślą o biblijnej formacji chrześcijan [Begegnung der Bischöfe zur biblischen Bildung der Christen], "Dobry pasterz" (1994), z. XV, s. 211-213; AtKapł 86(1994) nr 513-514, Heft 2-3, S. 310-311;
 23. Budowanie Wieczernika Europy z myślą o jednoczeniu i nowej ewangelizacji naszego kontynentu. 24 Zgromadzenie Generalne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE): Simmern (24-.01.1994 - Moguncja 30.1.1994) [Der Bau des Abendmahlssaales Europas im Hinblick auf die Einigung und der neuen Evangelisierung unseres Kontinents. 24. Generalversammlung des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE): Simmern (24-.01.1994 - Moguncja 30.1.1994)], "Homo Dei" LXIII(1994) n.3, S. 68-72; und "Wrocławski Przegląd teologiczny" 2(1994), n. 1, S. 125-130; "Dobry Pasterz" (1994), Heft XV, S. 204-210; AtKapł 86(1994) nr 512, Heft. 1, S. 155-160;
 24. Chrześcijanie zgromadzeni w "Trzecim Rzymie" nienawiści przeciwstawiają miłość [Die Christen im "Dritten Rom" mit Liebe dem Haß begegnen], "Ateneum Kapłańskie" 87(1995) nr 517, Heft 3, S. 455-457; "Dobry pasterz" (1994), Heft XV, S. 214-217;
 25. Mądrość i Wiedza. Kuzańczyk w spojrzeniu na teraźniejszość [Weisheit und Wissen. Ein Kusaner sieht die Gegenwart], "Roczniki Teologiczne" XLI(1994) Heft 4, S. 157-163;
 26. Dialogo tra i cristiani a Mosca. Sulla collaborazione nell''ex URSS [Der Dialog zwischen Christen und Moskau. Über die Kollaboration in der ehemaligen UDSSR], "Gen's"XV (1995), n. 6, S. 239-240;
 27. "Kościół milczenia dzisiaj" - z ks. Tadeuszem Fitychem rozmawia ks. Tadeusz Reroń ["Die Kirche des Schweigens heute" - mit Prälat Tadeusz Fitych spricht. Tadeusz Reroń], "Niedziela" (1995) n. 30A, Heft 23 VII '95, S. 11;
 28. Sarajewo - wyzwanie dla Europy, z kard. Miloslavem Vlkiem rozmawia ks. Tadeusz Fitych [Sarajewo - Aufruf an Europa, mit Kardinal. Miloslav Vlk spricht Tadeusz Fitych], "Niedziela" XXXIX(1996), n. 5A, S. 1, 13; "Dobry Pasterz" (1996), z. XVIII, S. 158-167; "Nowe Miasto" (1996) n. 2, S. 5-7;
 29. "S panem Kardínálem jsme si znovu uvědomili, že sarajevští křsané našli světlo a také sílu pro další cestu. Tou cestou je smíření a odpuštění. Ale je to také vědomí, že musime ží spolu a každ druh člověk je pro mne darem" - rozhovor s P. ThDr. Tadeuszem Fitychem, "Prokopské listy" V(1996), n. 1, s. 1-4;
 30. Eliminare il muro d'ignoranza e pregiudizi che divide i cristiani di due Paesi confinanti. Creare ponti tra i popoli - intervista a T. Fitych [Die Mauer des Unwissens und der Vorurteile abtragen, welche die Christen zweier Nachbarländer trennen. Brücken bauen zwischen den Völkern - Interview mit T. Fitych] ["Kościół milczenia dzisiaj", Praga 1995], (1996), Gen'sn. 2, S. 54-55;
 31. Jasna Góra Wieczernikiem Europy. Biskupi Europy w Polsce 2-5 października 1997r., z ks. prał. Tadeuszem Fitychem - sekretarzem kard. Miloslava Vlka, przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) - rozmawia ks. red. Irenusz Skubiś [Jasna Góra als Abendmahlssaal Europas. Die Bischöfe Europas in Polen 2-5 Oktober 1997, mit Prälat Tadeusz Fitych - dem Sekretär des Kardinals Miloslav Vlk, dem Vorsitzenden des Rates der Europäischer Bischofskonferenzen (CCEE) - spricht red. Irenusz Skubiś], "Niedziela" XL(1997) n. 40A, S. 1,9;
 32. Żyć dzisiaj na miarę Józefa z Nazaretu [Heute leben nach dem Maß Josefs von Nazareth] "Homo Dei" 68(1998), n. 1, S. 133-138;
 33. Být věrohodnymi svědky evangelia v součsané Europě, "Nové Město" 7(1998), n. 4-5 s. 7-10;
 34. Repubblica Ceca: fecondit ecumenica. Intervista con il card. Miloslav Vlk a cura di Tadeusz Fitych [Die Tschechische Republik: fruchtbare Öcumene. Interview mit Kardinal Vlk von Tadeusz Fitych], 43(1998), "Il Regno" n. 817 (12), S. 381-383"Wrocławskie Wiadomości Diecezjalne", 46(1993) n. 1-2, S. 120-122;
 35. Sprawozdanie z Działalności Biblioteki Głównej PWT i MWSD we Wrocławiu w roku akademickim 1990/91 [Bericht über die Tätigkeit der Hauptbibliothek des PWT und MWSD in Wrocław im akademischen Jahr 1990/91], "Wrocławskie Wiadomości Diecezjalne",46( 1993) n. 1-2, S. 120-122;
 36. Jan Paweł II o powołaniach kapłańskich [Johannes Paul II über Berufungen zum Priestertum], "Nowe Życie" 10(1993) n.5, S. 4,18
 37. Z myślą o biblijnej formacji chrześcijan (sprawozdanie z kongresu komisji CCEE n.t. duszpasterstwa biblijnego [Gedanken zur biblischen Bildung der Christen (Bericht über den Kongreß der Kommission der CCEE NT. Zur biblischen Seelsorge)], "Homo Dei" (1994), nr 2 S. 100-101;
 38. Biskupi europejscy wołają z Monachium (Sprawozdanie z kongresu "Szanse i ryzyka europejskiej emigracji" [Aufruf der Europäischen Bischöfe aus München, (Bericht über den Kongreß "Chancen und Risiken der europäischen Imigration")], "Homo Dei" (1995), nr 2 S. 81-84;
 39. SYMFONIA WIARY - Nowy Katechizm Katolicki [SYMPHONIE DES GLAUBENS - Neuer Katholischer Katechismus], "Nowe Życie"10(1993) n. 4, S. 5-6
 40. Z Programu Pana Kardinála v CCEE,"Zpravodaj Pražské Archidiecéze" (1995), n. 4, s. 2-3;
 41. Patriarchat z bliska - rozmowa z ks. prałatem Tadeuszem Fitychem, sekretarzem kardynała Vlka [Das Patriarchat aus der Nähe - Gespräch mit Prälat Tadeusz Fitych, Sekretär des Kardinals Vlk], KAI (1998) n. 43, S. 19-20;
 42. Wizyta kard. Miloslava Vlka u Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja I [Der Besuch des Kardinals Miloslav Vlk ökumenischen Patriarchen Bartłomäus I], "Niedziela" 41(1998), n. 44A, S. 22;
 43. 350 lecia pokoju westfalskiego: POKÓJ - DAR I STYL ŻYCIA NA OBRAZ BOGA, mówi ks. prał. Tadeusz Fitych sekretarz kard. Miloslav Vlka - prymasa Czech [350 Jahre nach dem westfälischen Frieden: Der Friede als Geschenk und Lebensstil nach dem Bild Gottes, es spricht Prälat Tadeusz Fitych Sekretär des Kardinals. Miloslav Vlk - des Primas von Tschechien], "Niedziela" 41(1998), n. 46A, S. 7;
 44. Prawosławny klasztor Valamo domem biskupów Europy 28. Sesja plenarna CCEE w Finlandii [Das orthodoxe Kloster Valamo beherbergt die europäischen Bischöfe 28. Vollversammlung der CCEE in Finland], "Niedziela" 41(1998), n. 47a 22 XI '98, S. 12-13;
 45. Ekumeniczne spotkanie biskupów [Ökumenische Begegnung der Bischöfe], "Niedziela" 41(1998), n. 49 Heft 6 XII '98, S. 6;
 46. Praha, Litoměřice a Olomouc očekávají hosta z Neapole, "Nové Město" 8(1999), n. 4, s. 6;
 47. Biskupi Europy w Grecji, z ks. prał. Tadeuszem Fitychem - rozmawia ks. red. Irenusz Skubiś [Die europäischen Bischöfe in Griechenland, mit Prälat. Tadeusz Fitych - spricht. red. Irenusz Skubiś], "Niedziela" (2000) n. 9, S. 16;
 48. Wieczernik Europy w Brukseli, z ks. prał. Tadeuszem Fitychem - sekretarzem kard. Miloslava Vlka, przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) - rozmawia ks. red. Irenusz Skubiś [Der Abendmahlssaal Europas in Brüssel, mit Prälat Tadeusz Fitych - dem Sekretär des Kardinals Miloslav Vlk, dem Vorsitzenden des Rates der Konferenz der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE) - spricht Red. Irenusz Skubiś], "Niedziela" 43(2000) n. 45A, S. 6,8;
 49. Przynosić Europie duszę wzorem św. Pawła z zapałem służącego na Areopagu [Europa eine Seele bringen nach dem Beispiel des hl. Paulus mit dem engagierten Eifen auf dem Areopag], "Dobry Pasterz" XXV(2000), Styczeń-Grudzień, S. 79-88;
 50. Ruchy kościelne w Polsce - nowy etap (z ks. prał. Tadeuszem Fitychem - sekretarzem kard. Miloslava Vlka, prymasa Czech - rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś [Kirchliche Bewegungen in Polen - eine neue Etappe (mit Prälat Tadeusz Fitych - dem Sekretär des Kardinals. Miloslav Vlk, des Primas von Tschechien - spricht Ireneusz Skubiś)], "Niedziela" (2000) nr 52-53, S. 19; "Szum Nieba" (2001) nr 1, S. 4-6;
 51. Rada Konferencji Episkopatów Europy - 30-lecie działalności i nowy etap (z ks. prał. Tadeuszem Fitychem - rozmawia ks. red. Ireneusz Skubiś [Rat der Europäischen 30 Jahre ihrer Aktivität und eine neue Etappe (mit Prälat Tadeusz Fitych - spricht. Red. Ireneusz Skubiś)], "Niedziela" (2001) nr 22 A, S. 5-6; ;

Übersetzungen

 1. Kard. Miloslav Vlk, Świadkowie wolności w prawdzie, "Homo Dei" LXVII(1997) n.3. s.9-22;
 2. Kard. Miloslav Vlk, Apel jasnogórski podczas 27 sesji plenarnej CCEE - 04 X '97; zob. Cała Europa na Jasnej Górze. Apel Jasnogórski - 4 października 1997 r. Kardynał Miloslav VLK - Prymas Czech, "Niedziela" XL(1997) n. 42A, s. 3;
 3. Kard. Miloslav Vlk, Sarajevo - wyzwanie i program dla Europy, "Homo Dei" LXVIII(1998) n.1. s. 9-17;
 4. Blisko Jezusowego krzyża. Z ks. kard. Miloslavem Vlkiem, arcybiskupem Pragi, prymasem Czech, przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy rozmawia Andrzej Cehak, z czeskiego tłumaczył ks. Tadeusz Fitych, "Pastores" 2 (1999), n. 1, s. 100-106;
 5. Kard. M. Vlk, Europa Ducha, "Biuletyn OCIPE - Wokół Współczesności", (2000) nr 6, s. 1-5
 6. Kard. Miloslav Vlk, Nie żyć w kłamstwie i nienawiści - nauka płynąca z genezy totalitaryzmu (referat wygłoszony podczas Kongresu Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie, KUL 15 września 2000 r.), "Wokół Współczesności - Biuletyn OCIPE" (2000) nr 9, s. 1-8;
 7. Kard. Miloslav Vlk, Rola Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w jednoczącej się Europie, (referat wygłoszonyna otwarcie II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Warszawie, 24-25 listopada 2000 r.), w serii Zeszyt "Niedzieli Nr 23, Częstochowa 2001

Rezensionen und besprechungen

 1. Księga Wiary (cz. 1), "Mariapoli" 1(1992) n. 11, s. 18-20; Symfonia Wiary (cz.2) "Mariapoli" 1(1993) n. 1-2, s. 33-34;
 2. C. Bertola, Fraternit Sacerdotale. Aspetti sacramentali, teologici ed esistenziali, Roma [1987], ss.122, "Homo Dei" LXII(1993), n. 3, s. 100-102;
 3. Bruno Forte, Sul Sacerdozio Ministeriale. Due meditazioni teologiche, Cinisello Balsamo, editrice Paoline, 1989, ss. 74,"Ateneum Kapłańskie" 85(1993) nr 507-8 z. 2-3, s. 438-439;
 4. Paul Joseph Cordes, Inviati A Servire Presbyterorum Ordinis - storia, esegesi temi, sistematica [Edizioni Piemme, Casale Monferrato 1990], ss. 335;"Ateneum Kapłańskie" 85(1993) nr 507-8 z. 2-3,
 5. Agostino Favale, Il Ministero Presbiterale. Aspetti dottrinali, pastorali, spirituali, LAS Roma 1989, ss. 376, (Studi di Spiritualit , 7),"Ateneum Kapłańskie" 85(1993) nr 507-8 z. 2-3, s. 436-438;
 6. Josef Zvěřina, Teologie agape, t. 1, wyd. "Scriptum", Praha 1992, ss. 407, ze wstępem i przedmową oraz posłowiem ks. Oto Mádra, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" II(1994), n. 21, s.114-118; także "Dobry Pasterz" (1994), z. 15, s. 248-253; "Chrześcijanin w Świecie" (1994), n. 1-2 s. 306-310;
 7. Miloslav Vlk - Reifezeit [Miloslav Vlk - Czas dojrzewania], München 1994, ss. 136, "Dobry Pasterz" (1994), z. 15, s. 257-259;
 8. Alain Boudre, Laveur de vitres et archeveque [Pomywacz witryn i arcybiskup] - La premi re biographie de Mgr Miloslav Vlk [Prague], préface de Vaclav Havel, Nouvelle Cité, Paris 1994, ss. 208, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" II(1994), n. 21, s.118-121; także "Dobry Pasterz" (1994), z. 15, s. 2353-256;
 9. Prezentace první biografě českého primasa, "Zpravodaj Pražské Archidieceéze" (1994), n. 5, s. 3;
 10. Piero CODA (wyd.), Testimoni della Liberta di Cristo. Dichiarazione dell'Assemblea del Sinodo dei vescovi per 1'Europa - Testo e Commento [Roma, 1992], "Wrocławski Przegląd Teologiczny" III(1995), n. 1, s. 124-128; "Dobry Pasterz" (1994), z. XV, s. 259-264;
 11. Christian Thiede, Bischöfe - kollegial für Europa. Der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen im Dienst einer sozialethisch konkretisierten Evangelisierung, ICS Schriften, Bd. 22, [Münster 1991], ss. 268, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" III(1995), n. 1, s. 129-132; "Dobry Pasterz" (1994), z. XV, s. 265-268;
 12. K. J. Wiśniewska OSB, Teologia Angelusa Silesiusa (Jana Schefflera),Warszawa 1984, ss. 190, (ks. Tadeusz Fitych), "Roczniki Teologiczne" XLI(1994) z. 4, s. 163-168;
 13. Nicola Cusano, La Dotta Ignoranza, tł. , wstęp i indeksy Graziella Federici Vescovini, Citta Nuova Editrice [Roma 1991], ss. 229, (Fonti Cristiane per il terzo millennio, 7), "Saeculum Christianum" 2(1995), n.2, s.218-221;
 14. Bp Zygmunt Pawłowicz, Kościół i sekty w Polsce, Gdańsk 1992, ss.254, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" III(1995), n. 1, s. 132-137;
 15. "Europa pogańska czy chrześcijańska", "Niedziela" XL(1997) n. 40A, s. 8;
 16. Kard. Miloslav Vlk, Europa pogańska czy chrześcijańska? Miłość drogą do jedności, Katowice 1997, 140ss., "Trzecie Tysiąclecie" 1(1997) n. 1, s. 99-104; "Ateneum Kapłańskie" 90(1998) nr 534 z. 2, s. 317-319;
 17. Donato Squicciarini, Nunzi Apostolici a Vienna [Nuncjusze Apostolscy w Wiedniu], Libreria Editrice Vaticana Citt del Vaticano [1998], ss. 295; przedmowa i prezentacja autora, 56 barwnych fotografii, "Saeculum Christianum" 5(1998), n. 2, s. 228-230;.
 18. Urban Fink, Die Luzerner Nuntiatur 1586-1873 (Zur Behördengeschichte und Quellenkunde der päpstlichen Diplomatie in der Schweiz. Mit einem Nachvort von Erzbischof Dr. Karl-Josef Rauber), Collectanea Archivi Vaticani 40; Luzerner Historische Veröffentlichungen Band 32, Luzern Stuttgard 1977, ss. 437, "Saeculum Christianum" 5(1998), n. 2, s. 231-233
 19. Hubertus Blaumeiser, Martin Luters Kreuzestheologie. Schlüssel zu seiner Deutung von Mensch und Wirklichkeit. Eine Untersuchung anhand der Operationes in Psalmos (1519-1521). Bonifatius Verlag Padeborn [1995], ss. 576, 8o, Konfessionskundliche und kontroverstheologische Studien, t. 60, Johann - Adam - Möhler - Institut, ISBN 3-87088-809-1, "Seculum Christianum" 6(1999) nr 2, 255-260;
 20. Dr. Franjo Komarica, In Verteiligung der Rechtlosen, Bischöfliches Ordinariat Banja Luka, Zoro-Zagreb - Sarajevo, 1996, ss. 630, "Saeculum Christianum" 7(2000), n. 1, s. 270-274;

Handschriften

 1. "Janusz Korczak i jego twórczość dziecięca", Nowa Sól 1967, ss. 35 [aneks zawiera fotografie i fragmenty wywiadów przeprowadzonych z wychowankami i współpracownikami Korczaka];
 2. "Rodzaje tortur stosowanych wobec chrześcijan pierwszych wieków Kościoła - na podstawie męczeństwa świętych Perpetuły i Felicyty", Lublin KUL 1977, ss. 10;
 3. "Historiografia kultu świętych w latach 1945-1975", Lublin KUL 1977, ss. 15, 7 tabel;
 4. wywiad dla ARD -TV RFN, Lublin KUL XI.1978, "Moje studia w KUL" [1 str.];
 5. "La dottrina di Bernard Rosa su San Giuseppe secondo il concetto del mistico sposalizio dell'anima con "la Trinit creata", Lublin 1980, ss. 8, e 2 disegni - [referat wygłoszony na III Międzynarodowym Kongresie Józefologicznym w Montrealu];
 6. "Franciszka Ksawera Cabrini św. (15.VII.1850 - 22.XII.1917)", Lublin 1983, ss. 2 [artykuł encyklopedyczny];
 7. "Franciszka Rzymianka, św. (1383 - 09.III.1440)", Lublin 1983, ss. 2 [artykuł encyklopedyczny];
 8. "Godność i powołanie człowieka", Wrocław 1984, ss.9 [referat wygłoszony na spotkaniach z duchowieństwem];
 9. "L'esemplarismo trinitario nella dottrina concernente san Giuseppe in Bernardo Rosa SOC (1624-1696) e nei suoi epigoni" - parte prima pp. 57; parte seconda pp. 67 e 2 schemi;
 10. "Żyć dzisiaj na miarę św. Józefa z Nazaretu", Wrocław 1985, ss. 7 [kazanie wygłoszane w kaliskich kościołach podczas IV Międzynarodowego Kogresu Józefologicznego];
 11. tłumaczenie przemówienia papieża Jana Pawła II wygłoszonego do 7500 uczestników I-go Międzynarodowego Kongresu "Ruchu Parafialnego", "Bądźcie budowniczymi wspólnoty", "L'Osservatore Romano" 1986 , ss. 9;
 12. "Występowanie imion św. Józefa na Śląsku w XVII i XVIII wieku", Wrocław 1986, 12 ss. [referat wygłoszony 09.IV.1986 na forum Sympozjum Józefologicznego w Kaliszu; zob. AtKpł 78(1986) n. 455-6, z. 2-3, s. 344];
 13. tłumaczenie książki - Ludwig Hertling SJ, "Storia Della Chiesa", Citt Nuova Editrice Roma 19814, pp. 725;
 14. tłumaczenie książki - Robert Bar SJ, "Breve Patrologia" (Prefazione di Jean Daniélou; Bibliografia di Claudio Gianotto), Editrice Queriniana Brescia 19872, pp. 160;
 15. "Życie wspólnotowe księży gwarancją Kościoła roku 2000 i nowej ewangelizacji" [wypowiedź dla radia watykańskiego], Rzym X.1990, ss. 3;
 16. "Kult św. Józefa w zabytkach sztuki sakralnej Śląska do końca XVIII wieku", Wrocław 1984, ss. 10 [referat na sympozjum Sekcji Historii Kościoła PTT - Pelplin 26-27.IV.1984];
 17. "Pokuta i pojednanie w życiu młodzieży" [ss.5 maszynopis; wystąpienie w dniu 27.VIII. 1985 na konwersatorium XV Wrocławskich Dni Duszpasterskich];
 18. "Eucharystia źródłem życia nadprzyrodzonego kapłana i całej wspólnoty Kościoła", Wrocław II.1986;
 19. "Eucharystia a życie codzienne", Wrocław 1986, ss. 8, [wystąpienie w ramach kowersatorium Wrocławskich Dni Duszpasterskich 1.IX.1986];
 20. "De communione inter ecclesias locales" - Rzym 17.X.1990, ss. 6 - wystąpienie na forum Cirulus Minor Slavorum VIII Synodu Biskupów n.t. "Formacji kapłanów w aktualnych warunkach";
 21. "Problemy kształtowania teologicznego na VIII Synodzie Biskupów", Wrocław XI.1990, ss. 12 - referat na posiedzeniu Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego;
 22. "Budowanie wspólnoty kapłańskiej", Wrocław 1990 - [referat wygłoszony na sympozjum ojców duchownych w Częstochowie - 30.I.1991];
 23. "Propozycje dotyczące DOKUMENTU KOŃCOWEGO przygotowywanego przez Komisję Synodu Diecezjalnego d/s świeckich", Wrocław 29.I.1991;
 24. tłumaczenie artykułu biograficznego: "Toni Weber" z książki "Verso la vita; profili di autentici cristiani", red. Arnaldo Diana, Roma Citt Nuova 1991, p. 23-42;
 25. "Kapłani na miarę wezwań naszego wieku - nowość i bogactwo posynodalnej adhortacji "Dam wam pasterzy"" - wywiad udzielony VI.1992 rozgłośni radiowej księży Pallotynów w Ząbkowicach Śl., Wrocław, VI.1992, ss. 8;
 26. "Nowy model kapłana - uwagi o tożsamości kapłańskiej w świetle Adhortacji Apostolskiej "Pastores Dabo Vobis", referat wygłoszony na posiedzeniu Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego - w 35-lecie jego istnienia i działalności - 18.XI.1992, ss. 12;
 27. NUOVO SLANCIO DELL'ECUMENISMO DOPO L'ASSEMBLEA ECUMENICA DI GRAZ '97 (i cristani riconciliati della Rep. Ceca offrono la propria luce ed esperienza ai cristiani dell'Irlandia del Nord);
 28. OTTMARING WIDZIANE Z BLISKA. Centrum Ekumenicznego Życia Miejscem 17 Ekumenicznego spotkania Biskupów (26 - 1 XII '98);
 29. Komunia ze świętymi w eklezjologii Soboru watykańskiego II;
 30. Kard. M. Vlk, homilia podczas Eucharystii zamykającej obrady 27 sesji plenarnej CCEE, Jasna Góra kaplica Cudownego Obrazu 05 X '97, (przekład);

Sachbibliographie

 1. Tarcisio STRAMARE OSJ, San Giuseppe Nella Sacra Scrittura Nella Teologia E Nel Culto, Edizioni PIEMME - Roma 1983, s. 433;
 2. Juan BOSCO DE JESUS, OCD, Presencia de San Jose en la Polonia contemporanea, nadbitka z "Estudios Josefinos", XXXVIII(1984) n. 75 s. 54-58 i s. 80 - T. Fitych, bibliografia;
 3. Barbara MIKUDA, "Pietas Austriaca" - Aspekte zum Freskenzyklus Michael Willmanns und der Josephsverehrung in Grüssau (Krzeszów), "Zeitschrift Für Ostforschung" (1985) N. 1;
 4. Arturo BOCCHINI PADIGLIONE, Trinita Celeste e trinita terrestre , "La Santa Crociata" (1986) n. 10, p. 7-11;
 5. Henryk GAWELCZYK, Dzieje bractwa Świętego Józefa w Jemielnicy , "Studia Teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego" 15(1987), s. 258-291;
 6. Wiktor Gramatowski, Polonika liturgiczne w Kongregacji Obrzędów 1588-1632 : studium z dziejów Kurii Rzymskiej, Rzym - Warszawa 1988, s. 211;
 7. Henryk Damian Wojtyska, Acta Nuntiaturae Polonae. De fontibus eorumque investigatione et editionibus. Instructio ad editionem. Nuntiorum series chronologica, t. 1, Roma 1990, s. 74, 196;
 8. Schematyzm Archidiecezji Wrocławskiej, Wrocław 1995 s. 61, 67, 73, 445; Wrocław 1997; Wrocław 1990 s. 40,43, 51, 55, 60, 63, 298;
 9. Roland GAUTHIER, C.S.C., rec.: Abbe Tadeusz FITYCH, Trójca stworzona. Nauka o św. Józefie na Śląsku . Lublin, Uniwersytet,1990. 294 p. dactylogr. et reprographiees. 24 cm. (coll. Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego, 89), w: "Cahiers De Josephologie", vol. XL, n. 2, (1992), s. 31-311;
 10. Wojciech Biliński, Acta Nuntiaturae Polonae, t. 24, vol. 1, Roma 1992, s. 105;
 11. Jose Antonio CARASCO, Fitych Tadeusz, Trójca Stworzona. Nauka o św. Józefie na Śląsku, Lublin 1990, 294p., 23,5 cm, "Estudios Josefinos" 46, N. 91 (1992), s. 96;
 12. Krzysztof KONECKI, F i t y c h Tadeusz ks.: Trójca stworzona - nauka o świętym Józefie na Śląsku, Lublin 1990, "Ateneum Kapłańskie", r. 85 (1993), t. 120, s. 386-387;
 13. Cezary CHWILCZYŃSKI, (rec. - Ks. T. Fitych, Kościół milczenia dzisiaj), Kościół w Czechach przemówił, "Niedziela" 38(1995) n. 22A z dnia 28 V, s. 3;
 14. Zdzisław Szuba, Od milczenia do dialogu. Prezentacja książki o kościele katolickim w Czechach, "Słowo - Dziennik Katolicki" R. 3 (1995) n. 88 (580) z dnia 09 V 1995, s. 2;
 15. Danuta LUBINA-CIBIŃSKA, Wymiana darów. Prymas czech i Moraw w Katowicach, "Gazeta Wyborcza" (1995) z dnia 5 V 1995, s. 3;
 16. Dni kultury chrześcijanskiej, "Ziemia Ząbkowicka" (1995), n. 9, s. 7;
 17. Książka - kompendium o Kościele w Czechach, "KAI Biuletyn" (1995), n. 50 (164) 1 VII 1995, s. 11;
 18. Zdzisław SZUBA, Po Białej Górze i "aksamitnej rewolucji" tylko co trzeci Czech przyznaje się dziś do Kościoła katolickiego, "Słowo - dziennik katolicki" (1995) n. 96 z dnia 19-21 V 1995, s. 6;
 19. Andrzej BABUCHOWSKI,(rec. - Ks. T. Fitych, Kościół milczenia dzisiaj), Kościół czeski przemówił, "Gość Niedzielny" (1995), n. 29, z 16 VII '95, s. 5;
 20. Ks. Tadeusz Fitych, Kościół milczenia dzisiaj - wypowiedzi biskupów Czech i Moraw w pięć lat po odzyskaniu wolności, Praga 1995 - Nowa Ruda, "Kurier Praski" (1995) n. 6, czerwiec 1995, s. 2;
 21. Grzegorz POLAK, Kto jest kim w Kościele? Osoby sprawujące kluczowe funkcje w Kościele katolickim w Polsce. (Stan na dzień 1 stycznia 1996r.), KAI Warszawa 1996, s. 92;
 22. Krzysztof Gonet, Nasza Federacja, "FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych" 1(1995), s. 45;
 23. Jan Kopiec, Historiografia diecezji wrocławskiej do roku 1821, Lublin 1982, s. 337;
 24. Krystyn Matwijowski, Stan powojennych polskich badań nad dziejami Kościoła Katolickiego na Śląsku w Czasach Nowożytnych, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka" (1984) nr 4, s. 493;
 25. Józef MANDZIUK (rec.), Ks. Tadeusz Fitych, Kościół milczenia dzisiaj. Praga - Nowa Ruda 1995, ss. XXIII, 427, 2"Saeculum Christianum" 2(1995) n.2. s. 212-213;
 26. Conspectus Conferentiarum Episcoporum Europae, St. Gallen 1996 s. 37; 1998, s. 37;
 27. Walerian BUGEL (rec.), Ks. Tadeusz Fitych, Kościół milczenia dzisiaj. Wypowiedzi Księży Biskupów Czech i Moraw w pięć lat po odzyskaniu niepodległości. Posł.: Miloslav VLK, abp. Przekł. z [czes.] Jerzy Gabski MIC, Marcin Szeloch, Zdzisława Szymczyńska OP. - GULBINOWICZ Henryk, kard.: Pentecostes Slavae [przedm.]; MACHARSKI Franciszek, kard..: Wspólna droga ku II Millenium Chrześcijaństwa [przedm.]; ZIMOŃ Damian, abp: Nosimy to samo duchowe dziedzictwo [przedm.]. Praga - Nowa Ruda "Czas" 1995 - XXI [3], 427, [3] s., 15 tabl.: il. port. tab. wykr bibliogr. ISBN: 83-9033862-08, "Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego" II(1996), n. 2, s. 163.
 28. Katalog Pražské Arcidiecéze, Praha 1996, s. 7, 11, 123;
 29. Józef MANDZIUK, Słownik Księży Pisarzy Archidiecezji Wrocławskiej 1945-1992, Warszawa 1997, ss. 401, T. Fitych, tamże s. 92-95;
 30. P. Preiss, O veneranda Trinitas - Jesus, Joseph et Maria, Quam coniuxerunt Divinitas, Charitas, Concordia - K reflexu středověké christologické a mariologické spekulace v české barokní ikonografii, w: Facta probant homines - Sborník příspěvků k žvotnímu jubileu Prof. Dr Zdeňky Hledíkové, red. I. Hlaváček, J. Hrdina, Scriptorium Praha 1998, s. 403, 407 (cytuje: T. Fitych "Trójca Stworzona", Lublin 1990);
 31. Grzegorz POLAK, Kto jest kim w Kościele w Polsce? Ekumeniczne "who is who" chrześcijaństwa w Polsce (stan na dzień 15 lutego 1999r), KAI Warszawa 1999, s. 87-88;
 32. Roland GAUTHIER, c.s.c, Bibliographie sur saint Joseph et sur la Sainte Famille, Montréal 1999, ss. 1365, (sur T. Fitych, s. 411-412);
 33. Ł. Kamykowski, Trasmissione della fede e nuova evangelizzazione (intervento al convegno di studio sull'attualizazzione del Concilio Ecumenico Vaticano II, 25-27.02.2000), w: Comitato Centrale del Grande Giubileo dell'anno 2000, II Concilio Vaticano II. Recensione e attualit alla luce del Giubileo, a cura di R. Fisichella, Edizione San Paolo, Cinsello Balsamo 2000, p. 150-165 - (w przyp. nr 10,14, 28, 29, 35, 36, 41, 43, 44, 48, 51, 52 i 59 -cyt.: - Ks. Tadeusz Fitych, Kościół milczenia dzisiaj. Wypowiedzi Księży Biskupów Czech i Moraw w pięć lat po odzyskaniu niepodległości. Praga - Nowa Ruda "Czas" 1995);
 34. Bp Jan Kopiec, Nieudane starania Augusta II o kardynalat dla księcia Antoniego Egona Füstenberga w 1712 roku,"Roczniki Teologiczne KUL" 47(2000) z. 4, s. 115-124 (w przyp 3 cyt. T. Fitych, Rekomendacje Zygmunta III Wazy w sprawie kardynalatu Giovanniego Battisty Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce w latach 1622-1627, "Nasza Przeszłość" (1999) t. 91, s. 171-206;
 35. L. Zawadzka (red.), POLAK W ŚWIECIE. Leksykon Polonii i Polaków za granicą, Wydawnictwo PAI, Warszawa 2001, s.80;
 36. Kard. Miloslav Vlk, Rola Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w jednoczącej się Europie, (referat wygłoszonyna otwarcie II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Warszawie, 24-25 listopada 2000 r.), w serii Zeszyt "Niedzieli Nr 23, Częstochowa 2001 (w przy. n. cyt. T. Fitych, Le Chiese dell'Europa Orientale scoprono la propria identit , "Nuova Umanit " 20(1998), n. 6 (120), s. 689-719;
 37. M. Straszewicz, Józef Oblubieniec, II. Kult, w: EKUL t. 8, Lublin 2000, k. 128;
 38. K. Kuźmak, Józef Oblubieniec, III. Bractwa i stowarzyszenia, w: EKUL t. 8, Lublin 2000, k. 130;
 39. M. Kunowska-Porębska, Józef Oblubieniec, VI. W literaturze polskiej, w: EKUL t. 8, Lublin 2000, k. 137;
 40. Ł. Kamykowski, Laudacja ku czci J. Em. Ks. Kard. Miloslava Vlka Arcybiskupa Metropolity Praskiego z okazji nadania doktoratu honoris causa przez Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie [wygł. 07 V 2001 r.], "Vita Academica nr 3-4/2001, s. 8-10 (s. 10, w przyp. n. 2; 5;6 cyt.: T. Fitych, Kościół milczenia dzisiaj. Wypowiedzi biskupów Czech i Moraw w pięć lat po odzyskaniu wolności, Praga-Nowa Ruda 1995;
 41. Fitych, Tadeusz, Na tropach św. Józefa - zestawienie polskiego pismiennictwa z okresu XVII-XX wieku (seria: Biblioteka Diecezji Legnickiej, nr 16, red. Don. B. Drożdż), Legnica 2001, ss. 260; rec. Estanislao Fudala, OCD, Estudios Josefinos 55(2001) nr 110, s. 354-355;
 42. Laudacja z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego J. Em. Ks. Kardynałowi Miloslavovi Vlkowi (wygłoszona przez Ks. prof. dra hab. Kazimierza Dolę) [ w dniu 19 I 2002 r.], w: " J. Em. Kard. Karl Lehmann, J. Em. Kard. Miloslav Vlk Doctores Honoris Causa Universitatis Opolensis" [Opole 2002], s. nlb. (cyt.: T. Fitych, Kościół milczenia dzisiaj. Wypowiedzi biskupów Czech i Moraw w pięć lat po odzyskaniu wolności, Praga-Nowa Ruda 1995, s. 276;
 43. E. Ulz, Antwort mit Herz (Eines hat das Leben den polnischen Priester Tadeusz Fitych gelehrt: Ohne die gegenseitige Liebe sind die Christen nicht sie selbst. Also bemüht er sich darum - was immer er tut.), "Neue Stadt" (2002) nr 3, s. 17-18;
 44. Bibliografia dell'Archivio Segreto Vaticano, vol. X, Citta Del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, (in preparazione);

  PUBLIKACJE 2005-
  (A) Artykuły i recenzje opublikowane):

 1. Polskie korzenie Johannesa Schefflera. Uwagi o przodkach i rodzinie Angelusa Silesiusa (*1624 +1677), "Orbis Linguarum" (2005) vol. 29, s.97-138;
 2. Polskie korzenie Johannesa Schefflera. Uwagi o przodkach i rodzinie Angelusa Silesiusa (*1624 +1677), w: "Przedziwna to rzecz jest człowiek...." Angelusa Silesiusa myśli o jedności świata (wybór rozpraw i poezji), redakcja i słowo wstępne C. Lipiński, Wałbrzych 2005, s. 81-135;
 3. Krzeszów - barokowy zabytek czy centrum odnowy religijno-kulturowej? (Uwagi na temat tożsamości M. Willmanna i Krzeszowa), "ANAMNESIS" (2006) nr 47, cz. 1, s. 79-91; cz. 2 nr 48, s. 112-122.;
 4. Michael Willmann - współtwórca i uczestnik krzeszowskiego kręgu religijno-kulturowej wymiany darów, ,,Perspectiva" 5(2006) nr 1(8), s. 62-84.;
 5. Kościół św. Bartłomieja w Czermnej - najstarsza parafia (wzm. z 1354 r.) i centrum "starówki" Kudowy Zdroju (Refleksje na temat tytułu kościoła oraz obrzędów ludowych), "świdnickie Studia Teologiczne" IV 2007) nr 4, s. 141-176.;
 6. Mons. Luigi Pellizzo nello studio di don Giuseppe Rocco, a cura di Pierantonio Gios - Giuseppe Rigoni, con un saggio intoduttivo di L. Billanovich, Gregoriana Libreria Editrice, Padova 2007, ss. CVI + 414; ISBN 88-7706-208-8; (rec. ks. Tadeusz Fitych), "świdnickie Studia Teologiczne" IV 2007) nr 4, s. 365-372.;
 7. Kościelno-historyczne uwarunkowania rozwoju katolickiej parafii Czermna w czeskim zakštku" ziemi kłodzkiej, w: Muzeum a dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-czeskiego (kudowa Zdrój - tożsamość i zbliżenie), pod red. R. Gładkiewicza, Kudowa Zdrój 2008, s. 57-74.;
 8. Giovanni Battista Lancellotti, "Agora del Vallo di Lauro" (2008) nr 12;
 9. Rodzina i lata szkolne Antoniego Jedka (* 1834 Słone + 1903 Tuchów) wybitnego redemptorysty prowincji austriackiej, czeskiej i polskiej, w: Z miłości do Kościoła. Księga Pamištkowa dedykowana Księdzu Infułatowi Profesorowi Władysławowi Bochnakowi. Redakcja: ks. B. Drożdż, Legnica 2008, s. 235-262.;

  (B) Artykuły złożone do druku):

 10. "Czeski zakštek" - dom rodzinny i parafia czermnieńska pierwszym środowiskiem życia i formacji Josepha Elsnera (* 1845 Słone + 1933 Monachium) - architekta cenionego w Bawarii i na Ziemi Kłodzkiej [= artykuł złożony do druku, Uniwersytet Hradec Kralove].;
 11. Exempla pietatis - ślšzacy wyniesieni do chwały ołtarza przez Jana Pawła II (Verba docent, exempla trahunt ...) [= artykuł złożony do druku, Uniwersytet w Poznaniu].;
 12. ślšzacy wyniesieni do chwały ołtarza przez Jana Pawła II (Treść i układ prezentacji multimedialnej) [= artykuł złożony do druku, Katolicki Uniwersytet Lubelski].;
 13. Profil świętości Jana Sarkandra i Melchiora Grodzieckiego w kontekście obrazu ślšzaków wyniesionych do chwały ołtarza przez Jana Pawła II [= artykuł złożony do druku, Uniwersytet Hradec Kralove].;
 14. Odkrywanie "nowej twarzy" i geniuszu miejsca Kudowy Zdroju (Mała architektura sakralna a park kulturowy i krajobrazowy), Część pierwsza : nisze; [= artykuł złożony do druku, Legnica].;
 15. Mała architektura sakralna - świadectwa wiary i modlitwy ludu - Bogu na chwałę, ludziom na pożytek (Czeski zakštek: Jakubowice) [= artykuł złożony do druku, świdnica].;
 16. Teologiczno-etyczne aspekty globalizacji (Współpraca polsko-czeska w kontekście globalizacji) [= artykuł złożony do druku, świdnica].;
 17. Teologiczno-etyczne aspekty globalizacji (tekst i prezentacja multimedialna) [= artykuł złożony do druku, uniwersytet Brno].;
 18. Mistyka Anioła ślšzaka i Bernarda Rosy SOC [= artykuł złożony do druku] .;
 19. Mistyka Anioła ślšzaka (Z badań nad katolickš reformš na ślšsku XVII wieku) [= artykuł złożony do druku, uniwersytet wrocławski].;
 20. Lo stemma della famiglia Lancellotti nonche del suo rappresentante Giovanni Battista nunzio apostolico in Polonia negli anni 1622-1627 [= artykuł złożony do druku].;
 21. Klasztor na rozdrożu (pytania o sens i kształt klasztoru wczoraj i dziś) [= artykuł złożony do druku].;
 22. Stan badań nad nuncjaturš apostolskš w Europie i w Polsce [= artykuł złożony do druku].;
 23. Nuncjatura - informacja - kręgi informatorów [= artykuł złożony do druku].;
 24. OBRAZ BISKUPÓW POLSKICH w oczach nuncjuszów papieskich z połowy XVII w. [= artykuł złożony do druku].;
 25. Wstęp do badań nad diecezja Nola w XVII w. [= artykuł złożony do druku].;
 26. Pierwszy proces informacyjny sporzšdzony w nuncjaturze Giovanniego Battisty Lancellottiego (02-11 V 1623 Warszawa, Andrzej Lipski wskazany na diecezję kujawskš) [= artykuł złożony do druku].;
 27. Kluczowe etapy odradzania się życia wspólnotowego według rad ewangelicznych wśród chrześcijan kościołów reformy protestanckiej [= artykuł złożony do druku].
 28. Powstanie i rozwój Bractwa Wspólnego Życia [= artykuł złożony do druku].;
 29. Współpraca ekumeniczna Bractwa Wspólnego Życia z katolickim ruchem Fokolari [= artykuł złożony do druku].;
 30. Bractwo Wspólnego Życia (Z badań nad procesem odradzania się życia zakonnego w Kościołach reformowanych XIX i XX w.) [= artykuł złożony do druku].;
 31. Stan i priorytety ekumenizmu, a pojęcie ekumenizmu życia [= artykuł złożony do druku].;
 32. Centrum Życia Ekumenicznego Ottmaring - geneza i rozwój [= artykuł złożony do druku].;
 33. Centrum Życia Ekumenicznego Ottmaring - ekumenizm życia [= artykuł złożony do druku].;
 34. Program badań na rzecz monografii współzałożyciela polskiej prowincji redemptorystów ANTONIEGO JEDECK A (* 8 VII 1834 Słone + 17 II 1903 Tuchów) [= artykuł złożony do druku].;
 35. Pierwszy pośmiertny biogram współzałożyciela polskiej prowincji redemptorystów ANTONIEGO JEDECK A (* 8 VII 1834 Słone + 17 II 1903 Tuchów) [= artykuł złożony do druku].;
 36. "Pionier" czeskiej i polskiej prowincji redemptorystów ANTON JEDECK (* 8 VII 1834 Słone + 17 II 1903 Tuchów) - pochodzenie i młodość. [= artykuł złożony do druku].;
 37. "Od powietrza, głodu …". Rok 1832: epidemia cholery w Słonem, Polsce i Europie [= artykuł złożony do druku].;
 38. Leśna kaplica domkowa p.w. Matki Bożej Bolesnej w Zielonej Dolinie (Refleksje nad XIX-wiecznym pomnikiem wiary, w 175 rocznicę powstania centrum kultu i w 120 rocznicę uroczystego poświęcenia murowanej kaplicy1887-2007). [= artykuł złożony do druku].;
 39. Rękopiśmienna kronika dziejów kultu i kaplicy p.w. Matki Bożej Bolesnej w Zielonej Dolinie z ok. XIX/XX w. (kopia wykonana przez Marię Pytlik - Słone 7 marca 1982r.) [= artykuł złożony do druku].;
 40. Refleksje historyczno-pastoralne zwišzne z faktem umieszczenia ikony św. Walburgii w ołtarzu głównym kaplicy Matki Bożej Bolesnej w Zielonej Dolinie [= artykuł złożony do druku].;

  (C) Recenzje złożone do druku):

 41. Jan Paweł II, W trosce o dobro Rzeczypospolitej. Wskazania dla polskich polityków, PAX Warszawa 2005 (Jan Paweł II do Narodu) ss. 224;
 42. Jadwiga Staniszkis, Ontologia socjalizmu, Ośrodek Myśli Politycznej - Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sšczu -Wydawnictwo DANTE, Kraków - Nowy Sšcz 2006 (Ośrodek Myśli Politycznej, 53);
 43. Jadwiga Staniszkis, O władzy i bezsilności, Wydawnictwo Literackie Kraków 2006, ss.260;
 44. Witelon życie i działalność naukowa. Materiały z konferencji naukowej 25 paŸdziernika 2003 r., Legnica 2007, wydanie drugie (Seria wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy), ss. 86 , 2 nlb;
 45. Arno Herzig, Małgorzata Ruchniewicz, Dzieje ziemi kłodzkiej, przełożył z j. niem. V. Grotowicz, Hamburg - Wrocław 2006, ss.568; Hamburg - Wrocław 2008 wydanie 2, ss. 670;
 46. Joseph E. Stiglitz, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2004, ss. 232;
 47. Jan Maria Jackowski, Polska w globalnej sieci, Szczecinek 2005;
 48. Muzeum a dziedzictwo kulturowe pogranicza (Kudowa-Zdrój - tożsamość i zbliżenie) pod red. R. Gładkiewicza, Kudowa-Zdrój 2008 ( Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju, Studia i Materiały Centrum Edukacji Etnologicznej, 1).